اعضا - ولی رسولی شربیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی رسولی شربیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
 طرح های پژوهشی اجرا شده:
1. رسولی شربیانی، ولی ، عبداله گل محمدی ، رسول اصغری زکریا و حسین مصطفایی. 1385. بررسي تاثير تركيب ادوات بر میزان خردشدگی خاک. گزارش نهایی. دانشگاه محقق اردبیلی.
2. رسولی شربیانی، ولی ، یوسف عباسپور گیلانده و حسین مصطفایی. 1387. بررسي تاثير تركيب ادوات برخصوصيات فيزيكي خاك و محصول سيب زميني. گزارش نهایی. دانشگاه محقق اردبیلی.
3. رسولی شربیانی، ولی ، یوسف عباسپور گیلانده. 1387. تعیین شاخصهای مکانیزاسیون کشاورزی بر اساس توان کششی تراکتورهای رایج در دشت اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی.
4. قربانی واقعی، حجت ، ولی رسولی شربیانی و حیدر علی حیدری. 1387. تعیین طول بهینه نوارهای (فاروها) آبیاری برای محصول سیب زمینی در انواع بافت خاک در منطقه اردبیل. گزارش نهایی. استانداری اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی. (طرح تمام شده استانی)
5. گل محمدی، عبداله، امیر حسین افکاری ، منصور راسخ و ولی رسولی شربیانی. 1387. بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سه رقم محصول سیب زمینی. گزارش نهایی. دانشگاه محقق اردبیلی.
6. عباسپور گیلانده، یوسف و ولی رسولی شربیانی. 1387. اندازهگیری پیوسته مقاومت مکانیکی افقی خاک در اعماق مختلف با استفاده از سیستم مجهز به تیغههای چندگانه. دانشگاه محقق اردبیلی.
 تدوین استاندارد ملی:
1- ماشین های کشاورزی - تجهيزات برداشت چغندرقند و چغندر علوفه اي ايمني، شماره استاندارد 6930.
2-  ماشین های کشاورزی سمپاش های هوا کمک... ،  شماره استاندارد 2-8307.
3- ماشین های کشاورزی دروگرهای دوار... ، شماره استاندارد 7063.
4- ماشین های کشاورزی تراکتورهای چرخدار... ، شماره استاندارد 9192.
 
:: ::