اعضا - ولی رسولی شربیانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر ولی رسولی شربیانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
1- نشریه ماشینهای کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد
2- مجله مهندسی بیوسیستم ایران - دانشگاه تهران
3- پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
4- Journal of Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics
5- Journal of Environmental Progress
:: ::