اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

1- راسخ، م ؛ افكاري سياح، ا. ح. 1390. تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي لوبيا چشم بلبلي. دانشگاه محقق اردبيلي.

2- گلمحمدي، ع؛ افكاري سياح، ا. ح؛ مينايي، س؛ راسخ، م، رسولي شربياني، و. 1388. بررسي خواص ويسكوالاستيك سه رقم سيب‌زميني در طول دوره انبارداري. دانشگاه محقق اردبيلي.

3- عسكري اصلي ارده، ع؛ راسخ، م. 1388.بررسي عوامل موثر بر توان مورد نياز و ظرفيت يك نقاله مارپيچي در انتقال چند رقم شلتوك. دانشگاه محقق اردبيلي.

4- افكاري سياح، ا. ح؛ راسخ، م؛ شكوهيان، ع. ا. 1388. بررسي عوامل موثر بر تابع احتمال آسيب‌ديدگي گوجه فرنگي تحت اثر ضربه. دانشگاه محقق اردبيلي.

5- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ اصغري، ع. 1386. مقايسه برخي خواص مكانيكي گندم سن‌زده و سالم رقم سرداري. دانشگاه محقق اردبيلي.

6- افكاري سياح، ا. ح؛ راسخ، م. 1388. بررسي اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضريب كشساني و بيشينه تنش تماسي دانه جو. دانشگاه محقق اردبيلي.

7- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح. 1388. تعيين برخي خواص فيزيكي و رئولوژيكي دانه جو. دانشگاه محقق اردبيلي.

8- راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1391. تعیین برخی خواص مهندسی دانه نخود. دانشگاه محقق اردبیلی.

9- راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1391. تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه عدس. دانشگاه محقق اردبیلی.

10-افکاری سیاح، ا. ح؛ راسخ، م؛ گلمحمدی، ع. 1394. استفاده از تکنیک پردازش تصویر برای تشخیص مغز گردو بر اساس اندازه و رنگ با هدف کاربرد در دستگاه های گریدینگ. دانشگاه محقق اردبیلی
11- راسخ، م ؛ کرمی، ح. 1399. کاربرد بینی الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در چند نوع آب میوه با استفاده از روش های کمومتریکس. دانشگاه محقق اردبیلی.

12- راسخ، م؛ کرمي، ح. 1400. تشخيص تقلب آبميوه هاي طبيعي و صنعتي با استفاده از بيني الکترونيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي. دانشگاه محقق اردبيلي
13- راسخ، م؛ کرمي، ح. 1400. حواس مصنوعي همراه با روش هاي شيمي سنجي براي طبقه بندي طعم دهنده هاي خوراکي. دانشگاه محقق اردبيلي.
14- راسخ، م؛ کرمي، ح. 1400. طبقه بندي اسانس هاي خوراکي به کمک بيني الکترونيک منصل به شبکه هاي عصبي مصنوعي. دانشگاه محقق اردبيلي.
15- راسخ، م؛ کرمي، ح. 1401. طبقه بندي فلفل خوراکي بر اساس رايحه تشخيصي توسط بيني الکترونيک. دانشگاه محقق اردبيلي.

:: ::