EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

1- Rasekh, M., Asadi, M. R., Jafari, A., Khairalipour, K. 2009. Obtaining maximum stresses in different parts of tractor (MF-285) connecting rods using finite element method. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.3(2): 1438-1449.

 2- Asadi, M. R., Rasekh, M., Golmohammadi, A., Jafari, A., Khairalipour, K., Borghei, A. M. 2010. Optimization of connecting rod of MF-285 tractor. Journal of Agricultural Technology. Vol. 6(4); 649-662.

3- Ranjbarkohan, M., Rasekh, M., Hosieni, A. H., Khairalipour, K., Asadi, M. R. 2011. Kinematics and kinetic analysis of the slider-crank mechanism in otto linear four cylinder Z24 engine. Journal of Mechanical Engineering Research. 3(3): pp. 85-95. 

4- Hoseini, A., Rasekh, M., Ranjbarkohan, M., Asadi, M. R. 2011. Analysis of Stress in the Nissan Z-24 Moulding Crankshaft. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.

 5(12): 798-803.

5- راسخ، م؛ توكلي، ت؛ فيروزآبادي، ب؛ كيانمهر، م. ح. 1384. بررسي تجربي عملكرد دستگاه جداكننده ثقلي در ميزان جداسازي گندم سن‌زده. مجله علوم و صنايع غذايي ايران. دوره 4، شماره 3، ص 29-21.

6- بداغي، و؛ راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح. يعقوبيان، ب؛ گلمحمدي، ع. 1390. برخي خواص فيزيكي و مكانيكي دو رقم بادام درختي. مجله علوم و صنايع غذايي ايران. دوره 8، شماره پياپي 29، ص 57-49.

7- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ بداغي، و. 1390. تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي مغز دو رقم بادام درختي تحت بارگذاري برشي. مجله علوم و صنايع غذايي ايران. شماره (2)32، دوره 8، ص 78-69.

8- مجدي، ر؛ راسخ،م؛ افكاري سياح، ا. ح. 1390. تعيين اثر دوره‌هاي انبارداري بر برخي خواص فيزيكي و مكانيكي سير. مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي. جلد 12، شماره 3، ص 84-71.

9- راسخ، م؛ كاشي، م. 1391. برخي خصوصياتن فيزيكي يولاف وحشي و گندم (رقم الوند). مجله علوم و صنايع غذايي ايران. شماره 34، دوره 9، ص 116-107.

10- راسخ، م؛ مجدي، ر. 1391. تعيين برخي خواص مكانيكي سير. مجله علوم و صنايع غذايي ايران. شماره 34، دوره 9، ص 63 -53.

11- افكاري سياح، ا. ح؛ گلمحمدي، ع؛ راسخ، م. 1390. بررسي اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضريب كشساني و حداكثر تنش تماسي دانه جو، جلد 12، شماره 2، ص 126-115.

12- بخشی زاده، ا؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ عباسپور گیلانده، ی و راسخ، م. 1391. عوامل موثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه بندی سیب و کیوی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 13، شماره 3، ص 76-63.

13- افکاری سیاح، ا، ح؛ رحمانی، ه؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1391. اثر رطوبت، سرعت دورانی و مدت زمان بارگذاری بر قابلیت شکست دانه برنج با کمک دستگاه آزمون گریز از مرکز بهینه سازی شده. نشریه پژوهش های صنایع غذایی، جلد 22، شماره 4، ص 420-412.

14- راسخ، م. 1393. برخی خواص مکانیکی لوبیا چشم بلبلی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. دوره 11، شماره پیاپی 44، پاییز93، 45-35.

15- Afkari-Sayyah, A. H., Azarmdel, H., Rasekh, M., Mesri- Gundoshmian. 2014. Discriminating defected and sound fruite of olive according to external damage area using image processing techniques. International Journal of Farming and Allied Sciences. 647-652

16- زند میرالوند، آ؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1395. اثر سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مکانیکی دانه جو. مجله مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 47، شماره 3، 491-485. 

17- Mohammad Gharibani, H; Rasekh, M; Feyzollahzade Ardebili. 2015. Assessment of some factorrs affecting the mechanical properties of potato tubers. Agriculture Science Development, Vol(4), No(4), 52-57.

18- افکاری سیاح، ا. ح؛ راسخ، م؛ طهماسبی، م. 1395. درجه بندی مغز گردو بر اساس اندازه و رنگ با استفاده از پردازش تصویر. فصلنامه فناوریهای نوین غذایی، سال سوم، شماره 12، صفحه 46-35، تابستان 1395.
19- باقری، ه؛ راسخ، م؛ کیانمهر، م. ح. 1396. استفاده از آنالیز ابعادی جهت تعیین پارامترهای موثر دستگاه جداکننده میز ثقلی برای کمینه نمودن ناخالصی موجود در توده عدس. نشریه ماشینهای کشاورزی، جلد 7. شماره 1. ص 259-247.
20- باقری، ه؛ راسخ، م؛ کیانمهر، م. ح. 1396. مطالعه برخی خواص فیزیکی عدس و علف هرز شیرسگ و پارامترهای موثر بر جداسازی علف هرز از توده عدس در حین جداسازی توسط جداکننده میز ثقلی. نشریه پژوهش های حبوبات ایران. جلد 8، شماره 1، ص 44-33.
21- افکاری سیاح، ا. ح؛ محمددوست چمن آباد، ح؛ راسخ، م؛ رضوی، م. 1396. استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی. نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی. ص 30-17.

22- Rasekh, M; Bagheri, H; Kianmeh, M. H; Kouravand, S. 2017. A study of some physical properties of lentil and wild oat weed and parameters affecting the separation of wild oat weed from lentil by a gravity table separator. Tarim bilimleri dergisi- journal of agricultural sciences , 42-52.
23-  Karami, H; Rsekh, M; darvishi, Y; Khaledi, R. 2017. Effect of drying temperature and air velocity on the essential oil content of mentha aquatica l. Journal of essential oil bearing plants. 20(4) pp 1131-1136.
24- Dadvar, A. A; Bayati, M; Afkari-Sayyah. A. h; Rasekh. M. 2017. Some physical and mechanical properties of bergamot(citrusaurantium) Journal of applied environmental and biologicah scirnces. 7(11)1-1.

25- کرمی، ح، راسخ، م؛ درویشی، ی. 1396. بررسی اثر دما و سرعت جابجایی هوا بر سینتیک خشک کردن و راندمان اسانس پونه. فصلنامه فناوری های نوین غذایی. دوره 5، شماره 17، ص 75-65.

26- Basati, Z; Rasekh, M; Abbaspour-Gilandeh, Y. 2018. Using different classification models in wheat grading utilizing visual features. International Agrophysics. (32), 225-235.
27- Basati, Z: Jamshidi, B: Rasekh, M: Abbaspour, Y. 2018. Detection of sunn pest-damaged wheat samples using visible/near-infrared spectroscopy based on pattern recognition. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Volume 203, October 2018, 308-314
28- Basati, Z; Rasekh, M; Abbaspour Gilandeh, Y. 2018. Mechanical test suitable for detection of bug-damage wheat grains absreact. Reasearch in Agricultiral Engineering. Vol. 64, 2018(2): 77-84.

29- قرنتاسی، ع؛ شمس آبادی، ح؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ عسکری اصلی ارده، ع؛ راسخ، م. 1397. بهینه سازی فرآیند خشک کردن برنج به روش سطح پاسخ. نشریه فرآوری و نگهداری مواد غذایی. جلد دهم، شماره اول، 116-99.
30- کرمی، ح و راسخ، م . 1397. بررسی سینتیک انتقال جرم و مدل سازی خشک کردن ترخون (Artemisia dracunculus L). نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.
31- آقا عزیزی، س؛ راسخ، م؛ عباسپور گیلانده، ی؛ کیانمهر، م. ح. 1398. بررسی عملکرد دستگاه جداکننده میز وزنی در میزان جداسازی جو از توده گندم. نشریه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی. جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، ص 106-97.
32- آقاعزیزی، س؛ راسخ، م، عباسپور گیلانده، ی؛ کیانمهر، م. ح. 1399. بررسی جداسازی ناخالصی های توده گندم با دستگاه جداکننده میز وزنی، مجله مهندسی بیوسیستم ایران، دوره 51، شماره 1، بهار 1399 (ص170-161).

33-Karami, H; Rasekh, M; Mirzaee-Ghaleh, E. 2020. Qualitative analysis of edible oil oxidation using an olfactory machine. Journal of Food Measurement and Characterization. 11 June 2020. https://doi.org/10.1007/s11694-020-00506-0.
34-Karami, H: Rasekh, M: Mirzaee, Ghaleh, E. 2020. Application of the E-nose machine system to detect adulterations in mixed edible oils using chemometrics methods. Journal of Food Processing and Preservation. https://doi.org/10.1111/jfpp.14696.
35-Karami, H; Rasekh, M; Mirzaee-Ghaleh, E. 2020. Comparison of chemometrics and AOCS official methods for predicting the shelf life of edible oil. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 206 (2020), 104165.
36- AgaAzizi, S; Rasekh, M; Abbaspour-Gilandeh, Y; Kianmehr; M. H. 2020. Identification of impurity in wheat mass based on video processing using artificial neural network and PSO algorithm. Journal of Food Processing and preservation.

37- آقا عزيزي، س؛ راسخ، م؛ عباسپور گيلانده، ي؛ کيانمهر، م. ح. 1399. پارامترهاي موثر بر جداسازي يولاف وحشي (avena fatua)  از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده ثقلي. مجله تحقيقات سامانه ها و مکانيزاسيون کشاورزي، جلد21، شماره 76، زمستان 1399، ص 16-1.

38- Rasekh, M; Karami, H. 2021. Application of electronic nose with chemometrics methods to the detection of juices fraud. Journal of Food Processing and Preservation, DOI: 10.1111/jfpp.15432.
39- Rasekh, M; Karami, H. 2021. E-nose coupled with an artificial neural network to detection of fraud in pure and industrial fruit juices. International Journal of Food Properties. 05 Apr 2021. 592-602.
40- Rasekh, M; kARAMI. H; Dan Wilson, A; Gancarz, M. 2021. Classification and Identification of Essential Oils from Herbs and Fruits Based on a MOS Electronic-Nose Technology. Chemosensors 2021, 9, 142. http://doi.org/10.3390/.
41- Karami. H; Rasekh, M; Mirzaee – Ghaleh, E. 2021. Identification of olfactory characteristics of edible oil during storage period using of MOS sensors signal and ANN methods. Journal of Food Processing and Preservation. https://doi.org/10.1111/jfpp.15749.
42- Rasekh, M; Karami, H; Dan Wilson, A.; Gancarz, M. 2021. Performance Analysis of MAU-9 Electronic-nose MOS Sensor Array Components and ANN Classification Methods for Discrimination of Herb and Fruit Essential Oils. chemosensors. 
43-Khorramifar, A; Rasekh, M; Karami, H; Malaga-Toboła, U; Gancarz, M. 2021. A Machine Learning Method for Classification and Identification of Potato Cultivars Based on the Reaction of MOS Type Sensor-Array. Sensors, 21, 5836. https://doi.org/10.3390/s21175836.
 

44- خرمي فر، ع؛ راسخ، م؛ کرمي، ح. مرداني، ع. 1400. طبقه بندي ارقام سيب زميني بر اساس چقرمگي بوسيله شبکه عصبي مصنوعي و روش LDA. مطالعات علوم محيط زيست. 4237-4230. 
45- خرمي فر، ع؛ راسخ، م؛ کرمي، ح.  1400. تغییرات میزان قند و کربوهیدرات ارقام مختلف سيب زميني در طول دوره انبارمانی. مطالعات علوم محيط زيست. 4650-4643. 

46- Alimohammadi Sarab, F: Rasekh, M: Afkari Sayyah, A. H: Abbaspour-Gilandeh, Y: Karami, H: Rasooli Sharabiani, V: Fioravanti, A: Gancarz, M: Findura, P: Kwaśniewski, D. 2022. Hyperspectral imaging coupled with multivariate analysis and artificial intelligence to the classification of maize kernels. International Agrophysics. 2022, 36, 83-91. 

47- آقا عزیزی، س؛ راسخ، م؛ عباسپور گیلانده، ی؛ مصری، ت؛ کیانمهر؛ م. ح. 1401. امكان سنجي توانايي شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتمهاي ژنتيك در طبقه بندي اجزاي توده دانه گندم به كمك پردازش ويديو. مطالعات علوم محيط زيست. شماره 2، دوره 7، ص 4968-4957.

48- khorramifar, A; Rasekh, M; Karami. H; Covington. A; Derakhshani. S; Ramos, J; Gancarz, M. 2022. Application of MOS Gas Sensors Coupled with Chemometrics Methods to Predict the Amount of Sugar and Carbohydrates in Potatoes, Molecules 2022, 27, 3508. https://doi.org/10.3390/molecules27113508.

49- راسخ، م؛ کرمي، ح؛ عباسپور گيلانده، ي؛ احمدي پيرلو، م. 1401. کاربرد بيني الکترونيک در طبقه بندي فلفل خوراکي، نشريه مطالعات علوم محيط زيست. ص 5148-5139.

50- Rasekh, M; Karami, H; Fuentes, S; Kaveh, M; Rusinek, R; Gancarz, M. 2022. Preliminary study non-destructive sorting techniques for pepper (Capsicum annuum L.) using odor parameter, Food Science and technology. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.113667.
51- Agili, N. S: Rasekh, M: Karami, H: Azizi, V: Gancarz, M. 2022. Detection of fraud in sesame oil with the help of artificial intelligence combined with chemometrics methods and chemical compounds
characterization by gas chromatography–mass spectrometry. Food Scince and Technology. 167, (2022) 113863.

52- احمدي، م؛ مصري گندشمين، ت؛ راسخ، م. 1402. تاثیرات غلظتهاي مختلف نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بر تولید بیوگاز از هضم مشترك زباله جامد شهري و لجن فاضلاب. نشريه مطالعات علوم محيط زيست. ص 5921-5910. 

53- Korramifar, A; Rasekh, M; Karami, Hamed; Lozano, J; Gancarz, M; Lazuka, E; Lagod, G. 2023. Determining the shelf life and quality changes of potatoes (Solanum tuberosum) during storage using electronic nose and machine learning. Plos one 18(4); e0284612, https://doi.org/10.1371/

 54- علی محمدی، ف؛ راسخ، م؛ رسولی شربیانی، و؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ کرمی، ح. 1402. طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر. نشریه مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره چهارم، زمستان 1402، ص 7304-7295. 
55- خرمی فر، ع؛ راسخ، م؛ کرمی، ح. 1402. بررسی تغیرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره سوم، ص 7086-7080.

56- Aghili. N. S; Rasekh, M; Karami, H; Edriss, O; Wilson. A. D; Ramos, J. 2023. Aromatic Fingerprints: VOC Analysis with E-Nose and GC-MS for Rapid Detection of Adulteration in Sesame Oil, Sensors, 2023, 23, 6294. https://doi.org/10.3390/s23146294.

57- خرمی فر، ع؛ راسخ، م؛ کرمی، ح. 1402. بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت.  نشریه مطالعات علوم محیط زیست، دوره هشتم، شماره چهارم، ص 7436-7431.

 58- راسخ، م؛ کرمی، ح؛ خرمی فر، ع؛ عزیزی، و. 1402. تآثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس نعناع به کمک بینی الکترونیکی و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، نشریه مطالعات علوم محیط زیست. دوره نهم،  شماره یکم، ص 7910-7900. 
59- خرمی فر، ع؛ راسخ، م؛ کرمی، ح. 1402. بررسی انرژی گسیختگی ارقام مختلف سیب زمینی در مرحله برداشت با دستگاه سنتام، دوره نهم، شماره دوم، ص 8222-8216.
60- خرمی فر، ع؛ راسخ، م؛ کرمی، ح. 1402. بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت، دوره نهم، شماره دوم، ص 8228-8223.

61-Rasekh, M; Karami, H; Kamruzzaman, Azizi, V; Gancarz, M. 2023. Impact of different drying approaches on VOCs and chemical composition of Mentha spicata L. essential oil: A combined analysis of GC/MS and E-nose with chemometrics methods. Industrial Crops & Products. 206 (2023) 117595. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117595.

:: ::