اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
در سال 1370 در رشته مهندسي ماشينهاي كشاورزي از دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شدم. در سال 1374 در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي ماشينهاي كشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس فارغ‌التحصيل شدم و در سال 1385 در مقطع دكتري مكانيك ماشينهاي كشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس فارغ‌التحصيل شدم.
:: ::