اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها

1-  هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک

2- پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

3- ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.

:: ::