اعضا - منصور راسخ


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دكتر منصور راسخ | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

1-Rasekh, M., Afkari Sayyah. A. H., Bodaghi, V. 2011. Determination of some mechanical properties of two varieties of almond (Nonpariel and Azar) under dynamic loading. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress.

2- Afkari Sayyah. A. H., Golmohammadi, A., Rasekh, M., Daiejavad, M. 2011. Determination of rice breakage susceptibility index by means of a centrifugal impact tester. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress.

3- Afkari Sayyah. A. H., Rasekh, M., Abbaspour Gilandeh., Bakhshizade, E. 2011. Evaluation of an electronic fruit sotting device based on accuracy and fruit injury. 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress.

4- اسدي، م. ر؛ راسخو م؛ گلمحمدي، ع؛ جعفري، ع. 1387. تحليل تنش دسته پيستون موتور تراكتور MF-285 به روش اجزا محدود. پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون، 14-1. 

5- كاشي، م؛ راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح. كيانمهر، م. ح؛ گازور، ح. ر. 1389. بررسي امكان جداسازي يولاف وحشي از گندم توسط دستگاه جداكننده وزني. ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون. ص 10-1.

6- بخشي زاده، ا؛ افكاري سياح، ا. ح؛ عباسپور گيلانده، ي؛ راسخ، م. 1389. طراحي، ساخت و بررسي عملكرد يك سامانه خودكار الكترونيكي به منظور درجه بندي ميوه بر اساس وزن. ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون. ص 10-1.

7- اسماعيلي جوكندان، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ راسخ، م. 1389. تأثير اندازه ميوه و ويژگيهاي بارگذاري بر خواص مكانيكي ميوه پرتغال. نوردهمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. ص 366.

8- افكاري سياح، ا. ح؛ دايي جواد، م؛ راسخ، م؛ عسكري اصلي ارده، ع. 1389. تعيين شاخص كيفي توده دانه برنج با كمك دستگاه آسياب آزمايشگاهي. نوردهمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي ايران. ص 85.

9- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ حسين زاده، ج. 1390. اندازه‌گيري سفتي ميوه كيوي با روش نفوذ در زمان‌هاي مختلف برداشت. پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، ص 183-178.

10- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ اسماعيلي جوكندان، م. 1390. تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي پرتغال. پنجمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي، ص 189-184.

11- افكاري سياح، ا. ح؛ اصغري، ع؛ محمدي ايلار، س؛ شوكوهيان، ع. ا؛ راسخ، م. 1388. اثر دما و اندازه ميوه بر تابع احتمال آسيب‌ديدگي گوجه فرنگي تحت اثر ضربه. چهارمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي. ص 21-15. 

12- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ عسكري اصلي ارده، ع. 1388. عوامل موثر در استحكام دانه جو طي يك بررسي رئولوژيك. چهارمين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي. ص 389-385.

13- راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ اصغري، ع؛ مينايي، س. 1386. مقايسه برخي خواص فيزيكي و مكانيكي گندم سن‌زده و سالم رقم سرداري. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي. ص 397-387.

14- عسكري اصلي ارده، ع؛ راسخ، م؛ صبوري، ص؛ عليزاده، م. ر. 1386. بررسي اثر سرعت خطي كوبنده بر روي تلفات و ضايعات كوبش ارقام متداول محصول برنج. سومين همايش ملي بررسي ضايعات محصولات كشاورزي. ص 295-285.

15- اسدي، م. ر؛ راسخ، م. گلمحمدي، ع؛ جعفري، ع. 1389. تحليل سينماتيكي و سينتيكي مكانيزم لنگ موتور تراكتور MF-285. ششمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

16- بداغي، و؛ راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح؛ يعقوبيا، ب. 1388. تعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي دانه و مغز دو رقم بادام درختي، همايش ملي اصلاح الگوي مصرف در كشاورزي و منابع طبيعي، ص 40.

17- راسخ، م؛ اسدزاده، ع. ح. 1391. بررسي رفتار مكانيكي پنبه دانه تحت بارگذاري فشاري، هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

18- بايزيدي، ك؛ راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح. 1391. بررسي اثر ميزان رطوبت بر برخي ويژگيهاي مكانيكي دانه كرچك. هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

19- راسخ، م؛ سياه منصور خورين، ياسر. 1391. بررسي برخي خواص فيزيكي هسته‌ي انگور (رقم عسگري). هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

20- سياه منصور خورين، ياسر؛ راسخ، م. 1391. بررسي برخي خواص فيزيكي و مكانيكي دانه‌ي گلرنگ رقم پديده. هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

21- اسدزاده، ع. ح؛ راسخ، م؛ افكاري سياح، ا. ح. 1391. اثر رطوبت، جهت و سرعت بارگذاري بر خواص مكانيكي پنبه دانه (رقم ورامين). هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

22- حسين‌زاده، ج؛ افكاري سياح، ا. ح؛ فيض‌اله زاده، م؛ راسخ، م. 1391. ارزيابي تغييرات خواص ويسكوالاستيك و سفتي بافت در دو رقم ميوه كيوي ( رقم برنو و هيوارد) در دوره رسيدگي، هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.

23- حسين‌زاده، ج؛ افكاري سياح، ا. ح؛ فيض‌اله زاده، م؛ راسخ، م. 1391. اندازه گيري برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي ميوه كيوي (رقم برنو و هيوارد) در چهار مرحله زماني برداشت. هفتمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون.  

    24- راسخ، م؛ حکم اللهی ، م. 1391. تعیین برخی خواص مکانیکی دانه ماش. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

25- غفاریان خالق داد، م؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1391. تعیین و مقایسه برخی خواص فیزیکی 2 رقم متداول گردوئی ایرانی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

26- راسخ، م؛ غفاریان خالق داد، م. 1391. بررسی رفتار مکانیکی گردو تحت بارگذاری استاتیکی. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

27- مختارپور، پ؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1391. تأثیر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه ذرت. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

28- راسخ، م؛ مختارپور، پ. 1391. تأثیر رطوبت، سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری بر برخی خواص مکانیکی ذرت دانه ای. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

29- سیاه منصور خورین، ی؛ راسخ، م؛ روشنیان فرد، ع؛ سرباز وطن، س. 1391. بررسی برخی خواص فیزیکی هسته ی انگور ( رقم شاهانی). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

30- سیاه منصور خورین، ی؛ راسخ، م؛ روشنیان فرد، ع؛ مصری گندشمین، ت. 1391. بررسی برخی خواص آیرودینامیک و فیزیکی دانه ی گلرنگ رقم پدیده. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

31- راسخ، م؛ سیاه منصور خورین، ی. 1391. بررسی اثر محتوای رطوبتی بر رفتار مکانیکی و خواص آیرودینامیکی یک رقم لوبیا قرمز متداول ایرانی ( رقم مشکین شهر). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

32- سیاه منصور خورین، ی؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1391. تعیین برخی خواص فیزیکی یک رقم لوبیا قرمز متداول ایرانی ( رقم مشکین شهر). اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

33- حکم اللهی، م؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا، ح و عسکری اصلی ارده، ع. 1391. تعیین برخی خواص فیزیکی دانه ماش. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.

34- نیک زاد، ه؛ افکاری سیاح، ا، ح؛ علیزاده، م؛ راسخ، م. 1392. بررسی اثر رطوبت بر استحکام توده برنج در ارقام مختلف برنج ایرانی. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی.

35- نیک زاد، ه؛ افکاری سیاح، ا، ح؛ علیزاده، م، راسخ، م. 1392. بررسی رابطه بین استحکام توده و متغیرهای رنگی در ارقام مختلف برنج ایرانی به کمک روش پردازش تصویر. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی.

36- قربانی، ر؛ عسکری اصلی ارده، ع؛ راسخ، م. 1392. تأثیر برخی عوامل بر بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم.

37- قربانی، ر؛ عسکری اصلی ارده، ع؛ راسخ، م. 1392. تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم.

38- ضیاالملکی، پ؛ افکاری سیاح، ا. ح و راسخ، م. 1392. بررسی بکارگیری سطح ضربه گیر با نوع و ضخامت متفاوت برای کاهش حجم کوفتگی در ماشین های برداشت و عملیات بعد از برداشت. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

39- ضیاالملکی، پ؛ افکاری سیاح، ا. ح و راسخ، م. 1392. اثر رقم و زمان برداشت بر آسیب مکانیکی در سیب. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم.

40- بایزیدی، ک و راسخ، م. 1392. مروری بر حسگرهای کمباین. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.

41- بایزیدی، ک و راسخ، م. 1392. برخی خواص فیزیکی دانه کرچک. اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.

42- بایزیدی، ک؛ مامندی، س؛ بایزیدی، ج و راسخ، م. 1392. تعیین برخی خواص فیزیکی دانه نخود رقم ( ihn8617). اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار.

43- راسخ، م؛ زند میرالوند، آ و عسکری اصلی ارده،ع. 1393. تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر انرژی شکست و چغرمگی دانه جو. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

44- زند میرالوند، آ و راسخ، م. 1393. تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر نیروی شکست و تغییر شکل در نقطه گسیختگی دانه جو. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

45- زند میرالوند، آ و راسخ، م. 1392. تعیین اثر رطوبت در برخی خواص فیزیکی دانه جو. همایش ملی علوم و فنون کشاورزی.

46- افکاری سیاح، ا. ح؛ آزرم دل، ح؛ راسخ، م، مصری گندشمین، ت. 1393. استخراج مولفه های RGB میوه زیتون به منظور تشخیص ارقام زیتون با استفاده از روش پردازش تصویر. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

47- محمد غریبانی، ه و راسخ، م. 1393. تعیین حجم کوفتگی دو رقم سیب زمینی متداول ایرانی با استفاده از آزمون ضربه. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

48- محمد غریبانی، ه؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا، ح و گل محمدی ع. 1393. تآثیر سرعت بارگذاری، اندازه غده و رقم بر روی برخی خواص مکانیکی سیب زمینی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

49- راسخ، م، محمد غریبانی، ه. 1393. تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی به منظور کاهش ضایعات، سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

50- سعیدی، ه؛ عباسپور گیلانده، ی؛ راسخ، م؛ حسن پناه، د. 1393. بررسی اثر رطویبت بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و رنگی تصویر گندم با استفاده از پردازش تصویرسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

51- سعیدی، ه؛ عباسپور گیلانده، ی؛ راسخ، م؛ حسن پناه، د. 1393. مروری جامع بر روش های تعیین رطوبت محصولات دانه ای با تأکید بر روش پردازش تصویر. همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.

52- حسینی، س. م؛ راسخ، م؛ اافکاری سیاح، ا. ح. 1393. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی دانه برنج. اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی.

53- راسخ، م؛ حسینی، س. م. 1393. تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی سه رقم برنج ایرانی. اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی.

54- ساسانی، ک؛ راسخ، م؛ آقا جعفرپور، غ. 1394. برخی خواص فیزیکی لوبیا سفید. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی(مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران.

55- ساسانی، ک؛ راسخ، م؛ آقا جعفرپور، غ. 1394. برخی خواص مکانیکی لوبیا سفید. نهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (مکنیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران.

56- مهرنگ، د؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ مصری گندشمین، ت. 1394. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی شاهدانه. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

57- نصیری فولاد، م؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح. عباسپور گیلانده، ی. 1394. اثر سرعت، رقم و اندازه غده بر نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

58- راسخ، م؛ مهرنگ قمچی قیه، د. 1394. تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی شاهدانه. 1394. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

59- راسخ، م؛ نصیری فولاد، م؛ عباسپور گرزیلانده، ی؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1394. تعیین انرژی گسیختگی، چغرمگی و مدول الاستیسیته ی سه رقم پیاز معمول ایرانی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

60- نصیری فولاد، م؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ عباسپور گیلانده، ی. 1394. نعیین برخی خواص فیزیکی سه رقم پیاز معمول ایرانی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.

61- حسینی چهاردهی، س. ا؛ عسکری اصلی ارده، ع؛ راسخ، م؛ بهپور، م. 1394. آزمون و ارزیابی یک واحد کوبش جریان محوری در آزمایش شالی تر. نهمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ( مکانیک بیوسیستمم ) و مکانیزاسیون ایران.

62- یافتیان، ح؛ افکاری سیاح، او ح؛ راسخ، م. 1394. تشخیص ارقام گلابی و دسته بندی بر اساس اندازه با کمک پردازش تصویر. همایش ملی یافته های نوین درپژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی.

63- یافتیان، ح؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ راسخ، م. 1394. دسته بندی گلابی بر اساس میزان رسیدگی و تشخیص نمونه های سالم از معیوب با کمک پردازش تصویر. همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی.

65- علی محمدی، ف و راسخ، م. 1394. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی لیمو ترش. دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها.

66- راسخ، م و علی محمدی، ف. 1394. برخی خواص مهندسی لیموترش. دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها.

67- علی محمدی، ف و راسخ، م. 1395. اثر سرعت بارگذاری و اندازه هسته به انرژی گسیختگی و چغرمگی هسته لیمو ترش. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی.

68- علی محمدی، ف و راسخ، م. 1395. اثر سرعت بارگذاری و اندازه هسته لیمو ترش به نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی هسته آن. اولین همایش ملی و اولین همایش بین امللی محیط زیست ، کشاورزی و منابع طبیعی.

69-بساطی، ز؛ راسخ، م ؛ عباسپور گیلانده، ی. 1395. بررسی تأثیر سرعت بارگذاری و محتوای رطوبت دانه بر ضریب کشسانی ظاهری گندم سن زده و سالم. دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم( ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران.

70- بساطی، ز؛ راسخ، م؛ عباسپور گیلانده، ی. 1395. اندازه گیری انرژی گسیختگی و چغرمگی دانه های گندم سن زده و سالم رقم آذر. هفتمین کنگره ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.

71- بساطی، ز؛ راسخ، م؛ عباسپور گیلانده، ی. 1395. بررسی اثر سرعت بارگذاری و محتوای رطوبت بر تغییر شکل و نیروی گسیختگی دانه گندم سن زده و سالم تحت بارگذاری فشاری. هفتمین کنگره ملی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی.

72- آزاده، آ؛ نجفی، ب؛ مصری گندشمین، ت؛ راسخ، م؛ پوردربانی، ر. 1395. تولید بوتیل استر حاصل از روغن پسماند خوراکی و اندازه گیری خواص ترموفیزیکی آن. اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی.

73- آرام، آ؛ مصری گندشمین، ت؛ نجفی، ب؛ راسخ، م؛ پوردربانی، ر. 1395. مقایسه خواص بوتیل استر، متیل استر و اتیل استر حاصل از روغن پسماند با سوخت دیزیل. اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی.

74- شیوراک، س؛ راسخ، م؛ مردانی، ع. 1395. اندازاه گیری توان مالبندی دو تراکتور باغی ITM950 و تراکتور کشاورزی ITM470. همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.

75- شیوراک، س؛ راسخ، م؛ مردانی، ع. 1395. ارزیابی و مقایسه عملکرد کششی دو نوع تراکتور باغی ITM950 و تراکتور کشاورزی ITM470. همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط ریست ایران.

76- آزاد عمو قین، ب؛ افکاری سیاح، ا. گلمحمدی، ع؛ راسخ، م. 1395. بررسی تآثیر نرخ تغذیه و نوع محصول بر خطای سورتینگ ماشین بینایی در اندازه گیری برخی ابعاد میوه/ سومین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و صنایع غذایی.

77- آزاد عموقین، ب؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ گلمحمدی، ع؛ راسخ، م. 1395. بررسی تأثیر نرخ تغذیه و نوع محصول بر دقت مکانیسم سورتینگ ماشین بینایی. همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
78- قاسم بیگی، س؛ راسخ، م ؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1396. اثر سرعت بارگذاری و اندازه میوه و جهت بارگذاری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی نارنگی. چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
79- شجاعی، ر؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1396. اثر سرعت بارگذاری، رقم و جهت بارگذاری در انرژی کسیختگی و چغرمگی تخمه آفتابگردان. پنجمین کنگره بین المللی ارگانیک و کشاورزی پایدار.
80- شاهی قوجه، ف؛ راسخ، م؛ شکوهیان، ع. ا؛ افکاری سیلاح، ا. ح. 1396. برخی خواص مکانیکی میوه توت فرنگی. پنجمین کنگره بین المللی ارگانیگ و کشاورزی پایدار.
81- علی محمدی سراب، ف؛ راسخ، م. 1396. تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی لیموترش رقم مازندرانی. 
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
82- علی محمدی سراب، ف؛ راسخ، م. 1396. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی لیموترش رقم مازندرانی. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
83- اخگری وایقان، ا؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ راسخ، م؛ فرهادی، ر. 1396. تعیین میزان شاخص Brix و مرحله رسیدگی انگور سفید بی دانه بر اساس ویژگی های شکلی و رنگی با کمک پردازش تصویر. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
84- محمد زاده، ر؛ گل محمدی، ع؛ راسخ، م. 1396. بررسی تأثیر امواج فراصوت بر مدول الاستیسیته چغندرقند. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85- محمد زاده، ر؛ گل محمدی، ع؛ راسخ، م. 1396. بررسی تأثیر امواج فراصوت بر فرایند استخراج قند از چغندرقند. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
86- طوماری، م؛ افکاری سیاح، ا. ح ؛ گلمحمدی، ع؛ راسخ، م. 1396. تأثیر امواج فراصوت بر استخراج ویتامین ث از میوه پرتقال( رقم تامسون ناول) در طول دوره انبارداری. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
87- طوماری، م؛ افکاری سیاح، ا. ح ؛ گلمحمدی، ع؛ راسخ، م. 1396. تأثیر امواج فراصوت بر محتوای ویتامین ث در میوه نارنگی طی طول دوره انبارداری. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
88- شاهی قوجه، ف؛ راسخ، م؛ شکوهیان، ع. ا؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1396. اثر سرعت بارگذاری، رقمو جههت به انرژی گسیختگی و چغرمگی میوه توت فرنگی. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم. 
89- قاسم بیگی، س؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1396. تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیروی گسیختگی نارنگی، اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم.
90- قاسم بیگی، س؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1396. اثز سرعت بارگذاری، اندازه میوه و جهت بارگذاری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی نارنگی. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی ارگانیک و مرسوم.
91- قاسم بیگی، س؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1396. تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیروی گسیختگی نارنگی. چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
92- اخگری وایقان، ا؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ راسخ، م؛ فرهادی، ر. 1396. امکان سنجی استفاده از تکنیک پردازش تصویر و آنالیز تشخیص در تعیین رسیدگی انگور سفید بی دانه بر اساس ویژگیهای شکلی و رنگی حبه. اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارکانیک و مرسوم.
93- آهور، ن؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ گلمحمدی، ع. 1396. تعیین برخی خواص آیرودینامیکی دانه عدس رقم ( بیله سوار و کیمیا). دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی.
94- آهور، ن؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده،ع؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ گلمحمدی، ع. 1396. تعیین برخی خواص مکانیکی دانه عدس رقم بیله سوار. دومین همایش ملی علوم محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی.
95- نیکپور، ع؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1397. تعیین بازده دستگاه جداکننده استوانه ای در جداسازی دانه های شکسته برنج. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی.
96- نیکپور، ع؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1397. جداسازی دانه های برنج شکسته از برنج سالم رقم طارم محلی توسط دستگاه جداکننده استوانه ای. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی.
97- اسدی، س؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1397. تعیین برخی خواص مکانیکی سه رقم دانه برنج در سرعت های بارگذاری مختلف. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی.
98- اسدی، س؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1397. اندازه گیری سختی دانه در سه رقم برنج با استفاده از آسیاب آزمایشگاهی. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی.
99- بختیاری، ا؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1397. اثر سرعت بارگذاری، اندازه میوه و جهت بارگذاری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی میوه لیمو شیرین. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزیريال محیط زیست و منابع طبیعی.
100- بختیاری، ا؛ راسخ، م؛ عسکری اصلی ارده، ع. 1397. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی لیمو شیرین. کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزیريال محیط زیست و منابع طبیعی.
101- سرداری، س؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ رسولی شربیانی، و؛ راسخ، م. 1397. تشخیص کیفیت ظاهری تخم مرغ از لحاظ کثیفی پوسته با استفاده از روش پردازش تصویر. نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی.
102-  سرداری، س؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ رسولی شربیانی، و؛ راسخ، م. 1397. ارزیابی کیفی تخم مرغ از لحاظ بد شکلی با استفاده از روش پردازش تصویر. نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی.
103- عسکری اصلی ارده، ع؛ کامرانی، ف؛ راسخ، م. 1398. طراحی، ساخت و ارزیابی یک واحد کوبش آزمایشگاهی گندم. هشتمین همایش ملی امنیت غذایی، ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی.
104- اصلانزاده نصیر ابادی، م؛ راسخ، م؛ شاهقلی. م. ح. 1398. اثر سرعت بارگذاری و دوره انبارداری بر انرژی گسیختگی و چغرمگی دو رقم سیب. چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری.
105- اصلانزاده نصیر ابادی. م؛ راسخ؛ م، شاهقلی. م. ح. 1380. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی دو. رقم سیب. چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری.
106- خدادوست، پ؛ راسخ، 
398. برم؛ افکاری سیاح، ا. ح. بررسیخواص مکانیکی دانه ذرت در سرعت های بارگذاری مختلف. اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

107- خدادوست، پ؛ راسخ، م؛ افکاری سیاح، ا. ح. 1398. اندازه گیری سختی دانه در یک رقم ذرت با استفاده از آسیاب آزمایشگاهی. اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.
108- سرداری، س؛ افکاری سیاح، ا. ح ؛ رسولی شربیانی، و؛ راسخ، م. 1398. استفاده از روش پردازش تصویر در ارزیابی کیفی تخم مرغ از لحاظ بد شکلی. 
دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم.
109- راسخ، م؛ آقا عزیزی، س؛ عباسپور گیلانده، ی و کیانمهر، م. ح. 1398. پیش بینی میزان جداسازی بذر علف هرز از توده دانه گندم به کمک میز وزنی و شبکه عصبی مصنوعی. همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی.

110- - آقا عزیزی، س؛ راسخ، م؛ عباسپور گیلانده، ی و کیانمهر، م. ح. 1398. تخمین عملکرد دستگاه جداساز میز وزنی در جداسازی کاه و کلش از توده دانه گندم به کمک شبکه عصبی مصنوعی. همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی.

111- آقا عزیزی، س؛ راسخ، م؛ عباسپور گیلانده، ی؛ کیانمهر، م. ح. 1398. بررسی امکان جداسازی کاه و کلش موجود در توده دانه گندم به کمک جداساز میز وزنی. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.
112-راسخ، م؛ آقا عزیزی؛ س؛ عباسپور گیلانده، ی؛ کیانمهر، م. ح. 1398. مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی بذر علف هرز سگ دندانه موجود در توده دانه گندم به کمک جداساز میز وزنی. هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.
113- لطيفي، ع؛ شاهقلي، غ. ح؛ عباسپور گيلانده، ي؛ راسخ؛ م. 1399. بررسي روش هاي شبيه سازي تعامل خاک و ابزار خاکورزي به روش المان محدود. دهمين همايش سراسري کشاورزي و منابع طبيعي پايدار.
114- علي محمدي، ف؛ راسخ؛ م؛ عباسپور گيلانده؛ ي؛ افکاري سياح، ا. ح. 1399. تعيين انرژي گسيختگي و چغرمگي سه رقم ذرت. هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي و منابع طبيعي ايران.
115- علي محمدي، ف؛ راسخ؛ م؛ عباسپور گيلانده؛ ي؛ افکاري سياح، ا. ح. 1399. تعيين نيروي گسيختگي و تغيير شکل در نقطه گسيختگي سه رقم ذرت. هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه و ترويج علوم کشاورزي و منابع طبيعي ايران.
116- رحيمي، ب؛ افکاري سياح، ا. ح؛ شاهقلي، غ؛ راسخ، م؛ خندان، ت. 1398. ساخت يک دستگاه پيش سرد کن براي محصولات باغي> دوازدهمين کنگره ملي مهندسيي مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران.
117- عبادي، س؛ راسخ؛ م. 1400. تعيين نيروي گسيختگي و تغيير شکل در نقطه گسيختگي نارنج در آزمون فشاري تک محوري. اولين کنفرانس ملي مديريت سبز پسماند. 
118-  عبادي، س؛ راسخ؛ م. 1400. تعيين انرژي گسيختگي و چغرمگي نارنج در آزمون فشاري شبه استاتيک. اولين کنفرانس ملي مديريت سبز پسماند.
119- عبدزاده، ا؛ راسخ، م. 1400. بررسي اثر شيب هاي طولي و عرضي ميز دستگاه جداکننده ميز ثقلي در جداسازي ضايعات از توده ذرت دانه. اولين کنفرانس ملي مديريت سبز پسماند.

120- Abdzadeh, A; Rasekh. M. 2021. The effect of oscillation speed and wind speed on the separation of impurities from the grain of corn by gravity table separator. 2nd  International and 5nd National Conference on conservation of Natural Resources & Environment.
121- Rajati, N; Rasekh, M. 2021. Effect of longitudinal slope and transverse slope of the table on the separation of impurities  from pumpkin seed mass by gravity table separator. 2nd  International and 5nd National Conference on conservation of Natural Resources & Environment.
122-  Rajati, N; Rasekh, M. 2021. The effect of table oscillation speed and wind speed on the separation of impurities from the pumpkin seed mass by gravity table separator. 2nd  International and 5nd National Conference on conservation of Natural Resources & Environment.
123-  Rajati, N; Rasekh, M; Shahgoli. M, H. 2021. Study of the parameters affecting the separation of foreign matters from lentils by gravity table separator. 2nd  International and 5nd National Conference on conservation of Natural Resources & Environment.

124- عبد زاده، ا؛ راسخ، م؛ افکاي سياح، ا. ح. 1400. بررسی جداسازی ناخالصی های توده ذرت دانه با دستگاه جداکننده میز ثقلی. اولين کنفرانس ملي همايش سبز پسماند. دانشگاه محقق اردبيلي.
125- حضيوند، آ؛ افکاري سياح، ا. ح؛ پوردرباني، ر؛ راسخ، م. 1400. بررسي نقش تناوب زراعي در انتشارات محيط زيستي( مطالعات مروري: نظام مند). اولين همايش ملي پژوهش هاي جامعه محور در کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست.
126- حضيوند، آ؛ افکاري سياح، ا. ح؛ پوردرباني، ر؛ راسخ، م. 1400. بررسي تاثير تناوب بر محيط زيست( مطالعات مروري: نظام مند). اولين همايش ملي پژوهش هاي جامعه محور در کشاورزي ،منابع طبيعي و محيط زيست.
127- موسوی عباسی، سید حسین؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ باقری، ا؛ راسخ، م. 1400. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه مهندسی بیوسیستم در کاربردهای پس از برداشت، یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.
128- موسوی عباسی، سید حسین؛ افکاری سیاح، ا. ح؛ باقری، ا؛ راسخ، م. 1400. چالش های پیش رو در فناوری پس از برداشت محصولات کشاورزی، یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار.

:: ::