اعضا - امیرحسین افکاری سیاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین افکاری سیاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

 

  1. تاثير اندازه و مدت زمان پس از برداشت بر خواص فيزيکی و مکانيکی ميوه زيتون در ارقام متداول (ث. لواسانی)(1387)

  2.بررسی خواص مکانيکی شلتوک برنج (آزمون خمش) در دماهای مختلف خشک کردن (م. دايی جواد)(1387).

  3.(مشاور پايان نامه)آزمون و ارزيابی يک خرمنکوب تک بوته برنج (استاد راهنما:دکتر عسکری،ع.)(عباسی،س)(1387)

  4.(مشاور پايان نامه)تعيين ويژگی های فيزيکی و مکانيکی گوجه فرنگی به منظور کاهش ضايعات.(لهراسبی)(استاد راهنما: مينايی،س.)(1386).دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران.

  5.(مشاور پايان نامه)تعيين ويژگی های مکانيکی دانه ذرت تحت بارگذاری فشاری و ضربه ای.(استاد راهنما: مينايی،س.)(سعيد لهراسبی)(1382).دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران.

  6.بررسی اثر دما، نوع سطح ضربه زن و رقم بر حجم کوفتگی سيب ناشی از ضربه و مدلسازی آن به روش شبکه عصبی مصنوعی (ص. شکربيگی)(1388)

  7. تعيين خواص فيزيکی و مکانيکی ميوه پرتقال در دو رقم متداول منطقه شمال(اسماعيلی جوکندان)(20/12/1388)

  8.تعيين سختی مخلوط گندم در نمونه توده با استفاده از روش مکانيکی (ح. فضايلی)(20/12/1388).

  9.مقايسه روش های بارگذاری مکانيکی در اندازه گيری سفتی ميوه(ج. حسين زاده)(در حال اجرا)

  10.طراحی و ساخت يک سامانه درجه بندی ميوه (ا. بخشی زاده)(در حال اجرا).

  11.(مشاور پايان نامه)بررسی امکان جداسازی علف هرز از گندم به روش مکانيزه (راهنما:م. راسخ)(در حال اجرا).

  12.(مشاور پايان نامه)تعيين برخی خواص فيزيکی و مکانيکی محصول کشاورزی (راهنما:م. راسخ)(در حال اجرا).

  13.(مشاور پايان نامه)تشخيص عيوب سطحی ميوه با روش ماشين بينايی (راهنما:ع. گل محمدی)(در حال اجرا).

  14.اندازه گيری خواص فيزيکی محصول کشاورزی با هدف جداسازی کيفی (در حال اجرا).

  15.طراحی و ساخت دستگاه ضربه زن به منظور بررسی کيفيت توده دانه (در حال اجرا).

:: ::