اعضا - امیرحسین افکاری سیاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین افکاری سیاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده

دروس مرتبط با مکانیک ماشین های کشاورزی شامل:

1- سیستم های هیدرولیک در ماشین های کشاورزی

2- مباحث نوین در ماشین های کشاورزی

3- علم مواد

4- نقشه کشی صنعتی

5- ارزیابی کیفیت محصولات کشاورزی

6- خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی
7- طراحی ماشین های کشاورزی

:: ::