اعضا - امیرحسین افکاری سیاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین افکاری سیاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

 

  1- بررسی ضايعات مکانيکی در سيب پس از مرحله انبارداری ( 1385)  

  2- اندازه گيری سفتی سيب در ارقام متداول بر اساس ويژگی های ويسکوالاستيک ( 1385)  

  3- تاثير عمليات برداشت و جابجايی بر ضايعات مکانيکی وارد بر محصول سيب زمينی( 1385)  

  4.مقايسه برخی خواص فيزيکی و مکانيکی گندم سالم و سن زده رقم سرداری (همکار طرح) (1386)

  5.بررسی خواص فيزيکی و مکانيکی سه رقم سيب زمينی در طول دوره انبارداری (همکار طرح)(1388)

  6. بررسی تاثير دمای نگهداری، اندازه ميوه و انرژی سينتيک بر احتمال آسيب ديدگی گوجه فرنگی تحت اثر ضربه (1388)

  7- عوامل موثر بر استحکام دانه جو طی یک بررسی رئولوژیک. (همکار طرح)(1388).

  8- بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضريب کشسانی و تنش تماسی دانه جو (1388).  

:: ::