اعضا - امیرحسین افکاری سیاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین افکاری سیاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

مقالات ارائه شده در مجلات علمی _ پژوهشی، ISC، ISI و JCR

1- عليمردانی، ر. و افکاری سياح، ا. ح. (1376). مدل کامپيوتری پيش بينی نيروی کششی گاوآهنهای برگردان دار، بشقابی و چيزل. مجله دانش کشاورزی. جلد 7، شماره 1و 2 ، ص. 110- 95 . 2- افکاری سياح، ا. ح. و مينايی، س. (1383). بررسی ويژگی های رئولوژيکی دانه های گندم و برنج به منظور طبقه بندی کيفی. مجله علوم کشاورزی ايران. جلد 35، شماره 3، ص 571 – 561.

 3- افکاری سياح، ا. ح. و مينايی، س. (1384). طراحی، ساخت و آزمايش دستگاه بارگذاری ضربه ای برای مطالعه رفتار مکانيکی محصولات کشاورزی و آزمايش آن با گندم. مجله علوم و صنايع غذايی ايران. دوره 2، شماره 2، ص 13-24.

 4- Afkari Sayyah, A. H. and Minaei, S. (2004). Behavior of wheat kernels under quasi-static loading and its relation to grain hardness. J. Agric. Sci. Technol (JAST). Vol. 6, pp: 11-13.

5- Afkari Sayyah, A. H. and Esmailpour, B.. (2008). Apple firmness measurement based on viscoelastic properties. Journal of food , Agriculture and Environment Vol. 6(2), pp: 276-279. (ISI Indexed).

 6- مينايی، س و افکاری سياح، ا. ح. (1386). طراحی، ساخت يک سختی سنج به منظور بررسی کيفيت بافت محصولات دانه ای. مجله علم و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی، جلد 6، شماره های 1 و 2، ص 5 تا 11.

 7- افکاری سياح، ا. ح.، اسماعيليان، م و مينايی، س. (1387). تاثير بارهای مکانيکی بر آسيب های وارد بر سيب پس از مرحله انبارداری. مجله علوم و صنايع غذايی ايران. دوره 5، شماره 3، ص 37-44.

 8- راسخ، م، فيروزآبادی،ب، مينايی، س، افکاری سياح، ا. ح. و اصغری، ع. (1386). مقايسه برخی خواص فيزيکی و مکانيکی دانه گندم سن زده و سالم رقم سرداری. مجله علوم و صنايع غذايی ايران. دوره 4، شماره 3، ص 21-28.

 9- بداغی، راسخ، افکاری سياح، يعقوبيان و گلمحمدی (1388). برخی خواص فيزيکی و مکانيکی دو رقم بادام درختی. مجله علوم و صنايع غذايی ايران (پذيرفته شده برای چاپ در نوبت دوم).

 10- Esehaghbigi, Daiejavad, and Afkari-Sayyah (2009).Breakage Susceptibility of Rice Grains by Impact Loading, Applied Engineering in Agriculture, 25(6): 943-946.(ISI Indexed).

11- افکاری سیاح، ا.ح.، اصغری، ع.، محمدی آیلار، س.، راسخ، م. (1388) اثر دما و اندازه ميوه بر تابع احتمال آسيب ديدگی گوجه فرنگی تحت اثر ضربه. مجله علمی کشاورزی دانشگاه اهواز، 2(12): ص 56-49.

12- شکربیگی، ص.، افکاری سیاح، ا.ح. و شایقی، شکوهیان، ع. (1390). اثر دما و سطح ضربه گير بر حجم کوفتگی سيب در اثر ضربه و پيش بينی آن به روش شبکه عصبی مصنوعی. مجله علوم و صنايع غذايی ايران 8(31): 85 تا 95.

 13- فکاری سیاح، راسخ، م. و گل محمدی، ع. (1390). بررسی اثر رقم، اندازه و رطوبت دانه بر ضريب کشسانی و حداکثر تنص تماسی دانة جو. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. 2(2): 115 تا 126.

 14- راسخ، م و افکاری سياح، ا. ح. و بداغی، و. (1390). بررسی خواص مکانيکی دانه گندم سن زده به منظور جداسازی. مجله علوم و صنايع غذايی. دوره 8، شماره 32، ص 69-78.

15- مجدی ، ر.، راسخ، م. و افکاری سياح، ا. ح. (1390). تعیین اثر دوره های انبارداری بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر. مجله علوم و صنايع غذايی. جلد 12، شماره 3، ص 71-84.

16- محمدي آيلار، س.، مينايي، س.، افكاري سياح، ا.ح.، شهيدزاده، م. و اصغري، ع. 1390). بررسي خواصمکانيکي گوجه فرنگي تحت بارگذاري فشاري طي مراحل مختلف رسيدگي پس از برداشت. جلد 42، شماره 2، ص 96-91.

 17- افکاری سیاح، ا.ح. و فرهادی، ر. (1391). تعيين برخي ویژگي هاي فيزيکي مغز گردو (رقم کاغذي) با هدف جداسازی کيفي. مجله پژوهش های صنایع غذایی. 21(3): 11 تا 17.

 18- افکاری سیاح، ا.ح. (1391). تعیین شاخص قابلیت شدست توده دانه برنج بوسیله یک دستگاه آسیاب آزمایشگاهي. مجله پژوهش های صنایع غذایی. (پذیرش برای چاپ).

 19- افکاری سیاح، ا.ح. (1392). بررسي اثررطوبت، سرعت دوراني و مدت زمان بارگذاري بر قابليت شکست دانه برنج با کمک دستگاه آزمون ضربه اي بهينه سازي شده. مجله پژوهش های صنایع غذایی. (پذیرش برای چاپ).

 20-Golmohammadi, A. and Afkari-Sayyah, A.H. (2013). Long-Term Storage Effects on the Physical Properties of the Potato, International Journal of Food Properties, 16(1): 104-113.(ISI Indexed).

 21- بخشی زاده، ا.، افکاری سیاح، ا.ح.، عباسپور، ی. و راسخ، ا. (1391). عوامل موثر بر عملکرد یک سامانه الکترومکانیکی درجه بندی سیب و کیوی. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد 13، شماره3، ص76-63.

22- راسخ، م و افکاری سياح، ا. ح. (1392). برخی خواص مکانیکی لوبیا چشم بلبلی. مجله علوم و صنايع غذايی ایران. (پذیرش برای چاپ).

:: ::