اعضا - امیرحسین افکاری سیاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین افکاری سیاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

 

  1.افکاری سياح، ا.ح. و مينايی، س. (1382). کاربرد روشهای مکانيکی به منظور تعيين کيفيت آسيابی مخلوط گندم. نخستين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  2.افکاری سياح، ا.ح.، سحری، م.ع. و مينايی، س. (1383). تعيين خصوصيات مکانيکی دانه به منظور پيش بينی کيفيت آرد گندم با انجام يک تست ساده مکانيکی. چهاردهمين کنگره ملی صنايع غذايی ايران، تهران.

  3.افکاری سياح، ا.ح. و مينايی، س. (1382). بررسی ويژگی های مکانيکی دانه برنج به منظور تشخيص کيفی. دهمين همايش ساليانه برنج کشور، رشت.

  4.افکاری سياح، ا.ح. و مينايی، س. (1381). بررسی خواص مکانيکی دانه گندم و ارتباط آن با سختی دانه. دومين کنگره ملی مهندسی ماشينهای کشاورزی و مکانيزاسيون. کرج.

  5.افکاری سياح، ا.ح. و مينايی، س. (1381). کاربرد روشهای ابزاری (مکانيکی) برای اندازه گيری کيفيت آسيابی مخلوط گندم. اولين کنگره بين المللی گندم. تهران.

  6.افکاری سياح، ا.ح. ، مينايی، س. و سحری، م.ع.(1385). بررسی عوامل موثر بر خواص مکانيکی دانه به منظور تعيين سختی گندم. شانزدهمين کنگره ملی صنايع غذايی ايران. گرگان.

  7.مينايی، س ، افکاری سياح، ا.ح. و خوش تقاضا، م.ه. (1383). طراحی، ساخت و آزمايش بارگذاری ضربه ای برای مطالعه رفتار مکانيکی محصولات کشاورزی. سومين کنگره ملی مهندسی ماشينهای کشاورزی و مکانيزاسيون. کرمان.

  8.مينايی، س ، لهراسبی، س.، افکاری سياح، ا.ح. و جوادی، ا. (1383). تعيين خواص فيزيکی و مکانيکی دانه ذرت تحت بارگذاری فشاری. سومين کنگره ملی مهندسی ماشينهای کشاورزی و مکانيزاسيون. دانشگاه شهيد باهنر، کرمان.

  9.مينايی، س.، خوش تقاضا، م.ه. و افکاری سياح، ا.ح. (1382). تدوين مدلهای الاستيک و ويسکوالاستيک دانه گندم به منظور تشخيص کيفی دانه. نخستين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  10.مينايی، س.، ذکی ديزجی ح. و افکاری سياح، ا.ح. (1382). تعيين ضريب الاستيسيته ظاهری و تدوين مدل رفتار الاستيکی دانه های نخود. نخستين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  11.مينايی، س.، ذکی ديزجی، ح. و افکاری سياح، ا.ح. (1382). تعيين خواص فيزيکی و مکانيکی دانه نخود در ارتباط با ضايعات کمی. نخستين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی. دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  12.مينايی، س.، ذکی ديزجی، ح. و افکاری سياح، ا.ح. (1382). تاثير پارامترهای ماشين های کشاورزی بر فشردگی خاک. اولين کنفرانس دانشجويی مهندسی ماشينهای کشاورزی. دانشگاه اروميه، اروميه.

  13.مينايی، س.، و افکاری سياح، ا.ح. (1381). ضايعات مکانيکی محصولات کشاورزی بويژه غلات. دومين کنگره ملی مهندسی ماشينهای کشاورزی و مکانيزاسيون. کرج.

  14-راسخ، م.، افکاری سيح، ا.ح، اصغری، ع. و مینایی، س. و (1386). مقايسه برخی خواص فيزيکی و مکانيکی گندم سن زده و سالم رقم سرداری. سومين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  15- ذکی ديزجی، ح.، مينايی، س. و افکاری سيح، ا.ح.(1382). تاثير پارامترهای ماشين های کشاورزی بر فشردگی خاک. اولين کنفرانس دانشجويی مهندسی ماشين های کشاورزی، دانشگاه اروميه، اروميه.

  16- محمدی آيلار، س.، مينايی، س.، افکاری سيح، ا.ح. و شهيد زاده، م.(1388). بررسی خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت بارگذاري فشاري طی مراحل. چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  17- راسخ، م.، افکاری سيح، ا.ح. و عسکری، ع.(1388). عوامل موثر بر استحکام دانه جو طی یک بررسی رئولوژیک. چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  18- افکاری سياح، ا.ح، قربانی، ا. و شکوهيان، ع. (1386). بررسی ضايعات ناشی از عمليات برداشت و جابجايی در محصول سيب زمينی (مديريت ضايعات و کشاورزی بوم شناختی). دومين همايش ملی بوم شناختی ايران، گرگان.

  19 - افکاری سياح، ا.ح، شکوهيان، ع. و قربانی، ا.(1386). بررسی ضايعات ناشی از بارهای مکانيکی وارد بر سيب پس از مرحله انبارداری (مديريت ضايعات و کشاورزی بوم شناختی). دومين همايش ملی بوم شناختی ايران، گرگان.

  20- افکاری سياح، ا.ح.، اصغری،ع.، محمدی آيلار، س. و شکوهيان، ع (1388). اثر دما و اندازه ميوه بر تابع احتمال آسيب ديدگی گوجه فرنگی تحت اثر ضربه. چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  21- شکربيگی،ص. و افکاری سياح، ا.ح. (1388). بررسی اثر رقم، دما، سطح ضربه گير و انرژی ضربه بر کاهش ضايعات سيب. چهارمين همايش ملی بررسی ضايعات محصولات کشاورزی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

  22- بداغی، و. راسخ، م، افکاری سياح، ا.ح. و يعقوبيان، ب. (1388). تعيين برخی خواص فيزيکی و مکانيکی دانه و مغز دو رقم بادام درختی. همايش ملی اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و منابع طبيعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

  23- دايی جواد،م.، اسحق بيگی، و افکاری سياح، ا.ح. (1388). تعیین قابلیت شکست دانه های برنج تحت بارگذاری ضربه ای. پنجمين کنگره ملی مهندسی ماشين های کشاورزی و مکانيزاسيون. دانشگاه فردوسی مشهد. Full Text

:: ::