اعضا - امیرحسین افکاری سیاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: امیرحسین افکاری سیاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

متولد 1345 در تهران دبیرستان فیروزبهرام  دیپلم ریاضی فیزیک

دانش آموخته کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز رشته مهندسی ماشین های کشاورزی

دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران - با راهنمایی آقای دکتر رضا علیمردانی

دانش آموخته مقطع دکتری از دانشگاه تربیت مدرس - با هدایت و راهنمایی آقای دکتر سعید مینایی

در حال حاضر دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی بیوسیستم

:: ::