اعضا - حمیدرضا محمددوست چمن آباد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حمیدرضا محمددوست چمن آباد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
1. مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز 2. مطالعه خصوصیات بیولوژیکی علف های هرز 3. مطالعه مکانیزم های رقابت علف های هرز
:: ::