اعضا - علی عبادی خزینه قدیم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علی عبادی خزینه قدیم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

  راهنمایی و مشاوره پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد:

  عنوان پايان نامه ‌ نام دانشجو

  بررسی تاثیر مصرف نیتروژن معدنی در عملکرد سویا در شرایط محدودیت آب زلفعلی خدادوست

  بررسي تاثير سطوح مختلف كود نيترو‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن بر روي صفات كمي و كيفي ارقام سيب زميني کمال شهبازی

  بررسی تاثیر مصرف عناصر کم مصرف در عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی حسن اسدی منش

  بررسی و تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در گیاه دارویی اسفرزه منصوره سادات شریفی نوری

  بررسی تاثیر تلقیح مایکوریزا در جذب عناصر غذایی در یونجه مژگان اصلانی

  بررسی تاثیر تنش کمبود آب بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد سه ژنوتیپ جو کامل ساجد

  بررسی تاثیر اندازه غده چه و تراکم آن در عملکرد دو رقم سیب زمینی الهام جم

  مقایسه عملکرد و روند رشد ارقام عدس تحت شرایط تنش خشکی مهدی پناهیان کیوی

  تاثیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در شرایط تنش رطوبتی فرزانه شفیعی

  بررسی برخی ویژگیهای مقاومت به تنش کمبود آب در ژنوتیپهای کنجد در منطقه مغان محمد حسن زاده

  بررسي تاثير تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد كنجد پيمان مولايي

  تاثیر مصرف نیتروژن بر رشد و تشکیل گره نخود در شرایط تنش خشکی نير بهاور

  اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره ماشااله جباری

  بررسی اثر گوگرد و نیتروژن بر روی عملکرد و جذب عناصر غذایی در گلرنگ بهاره لیلا فروغی

  تاثیرتاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن در توسعه و دوام سطح برگ سیب زمینی علیرضا حضوری

  بررسی تاثیر تلقیح ریزوبیوم در شرایط آبیاری و دیم بر روی میزان جذب نیتروژن و عملکرد و اجزای پروتئن دانه ارقام عدس بهروز بهرام نژاد

  بررسی تاثیر نیتروژن معدنی و تنش خشکی بر رشد و گره زایی عدس میترا صالح پور

  اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره بهمن راستگو

  بررسی اثر گوگرد و نیتروژن بر روی عملکرد و جذب عناصر غذایی در گلرنگ بهاره اکبر وفایی چله­کران

  تاثیرتاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن در توسعه و دوام سطح برگ سیب زمینی علیرضا حضوری

  بررسی تاثیر روی در شرایط محدودیت آب بر روی عملکرد و اجزای پروتئن دانه ارقام جو بهاره الهام مصطفایی

  تاثير مصرف نيتروژن بر انتقال مجدد مواد خشك در شرايط تنش كمبود آب صدیقه حاج حسینلو

 

:: ::