اعضا - علی عبادی خزینه قدیم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علی عبادی خزینه قدیم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
لیسانس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز فوق لیسانس زراعت دانشگاه تهران - کرج دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تربیت مدرس
:: ::