اعضا - علی عبادی خزینه قدیم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي علی عبادی خزینه قدیم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

  تالیف:

  1- احمد توبه، علی عبادی و مهدی عقیقی1390

  مباحث نوین در زراعت و فیزیولوژی گیاهان زراعی

  

  ترجمه:

  1- علی تیمورزاده و علی عبادی 1383

  سرطان زایی احتمالی گیاهان

  

  2- علی عبادی، علی تیمورزاده و مهدی عقیقی 1390

  فرهنگ گیاهان دارویی

 

:: ::