اعضا - میرمهدی سیدرحیمی نیارق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
دوره کارشناسی
+ مکانیک خاک (ژئوتکنیک)
+ مکانیک خاک و مهندسی پی
+ آب های زیرزمینی
+ محاسبات عددی
+ آمار و احتمالات مهندسی
+ ژئوشیمی اکتشافی
+ حفاری اکتشافی
+ اقتصاد مهندسی
+ اصول استخراج معادن
+ نقشه برداری عمومی
+ نقشه برداری معدنی
+ اصول اکتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی
+ استاتیک
+ مقاومت مصالح
+ زمین شناسی در مهندسی معدن
+ کانی شناسی
+ سنگ شناسی
:: ::