اعضا - میرمهدی سیدرحیمی نیارق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
+ دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مهندسی معدن
+ طراحی طرح های توجیهی و اکتشافی معادن
+ مدل سازی عددی مخازن زمین گرمایی
+ مطالعات اکتشافات ژئوشیمیایی پتانسیل های معدنی
+ تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی
+ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 
:: ::