اعضا - میرمهدی سیدرحیمی نیارق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
+ عضو انجمن بین المللی زمین گرمایی (IGA)
+ عضو اصلی انجمن زمین گرمایی ایران (IGEA)
+ عضو انجمن مهندسی معدن ایران
+ دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری انرژی در حوزۀ انرژی زمین گرمایی

 
:: ::