اعضا - میرمهدی سیدرحیمی نیارق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده در مجلات معنبر داخلی و خارجی:
+ Seyedrahimi-Niaraq, Mirmahdi, Shahsavani, Hashem, and Hekmatnejad, Amin. "Application of U-spatial statistics for separating magnetic anomalies: A case study on the Galali iron ore deposit in western Iran." Arabian Journal of Geosciences (2022).
+ Seyedrahimi-Niaraq, Mirmahdi, and Tohid Nouri. "Investigating the Economic Effects and the Roadmap of Developing Geothermal Systems to Generate Electricity." Journal of Renewable Energy and Environment (2022).
+ Seyedrahimi-Niaraq, Mirmahdi, and Hossein Mahdiyanfar. "Improvement of geochemical prospectivity mapping using power spectrum–area fractal modeling of multi-element mineralization factor (SAF-MF)." Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis (2022): geochem2022-015.
+ Seyedrahimi-Niaraq, Mirmahdi, Hossein Mahdiyanfar, and Ahmad Reza Mokhtari. "Integrating principal component analysis and U-statistics for mapping polluted areas in mining districts." Journal of Geochemical Exploration (2022): 106924.
+ Seyedrahimi-Niaraq, Mirmahdi, and Hossein Mahdiyanfar. "Introducing a new approach of geochemical anomaly intensity index (GAII) for increasing the probability of exploration of shear zone gold mineralization." Geochemistry 81, no. 4 (2021): 125830.
+ Amin Hekmatnejad, Benoit Crespin, Peng-zhi Pan, Xavier Emery, Fernando Mancilla, Marco Morales, Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Paulina Schachter, Roberto Gonzalez, (2021), A hybrid approach to predict hang-up frequency in real scale block cave mining at El Teniente mine, Chile,  Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research, 118, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2021.104160
+ Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, (2021), Comparison of U-spatial statistics method with Classical Statistics results in the determination of geochemical anomalies of Epithermal Gold in Khoshnameh area, Hashtjin, Iran,  Journal of Geological Research, 2, DOI: https://doi.org/10.30564/jgr.v3i2.2935
+ Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Saeid Mohammadzadeh Bina,RyuichiItoi, (2021), Numerical and thermodynamic modeling for estimating production capacity of NW Sabalan geothermal field, Iran,  (Elsevier) Geothermics, 89, DOI 10.1016/j.geothermics.2020.101981
+ Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Faramarz Doulati Ardejani, Younes Noorollahi, Saeed Jalili Nasrabadi, Amin Hekmatnejad, (2021), An unsaturated three-dimensional model of fluid flow and heat transfer in NW Sabalan geothermal reservoir,  (Elsevier) Geothermics, 89, DOI 10.1016/j.geothermics.2020.101966
+ Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Amin Hekmatnejad, (2021), The efficiency and accuracy of probability diagram, spatial statistic and fractal methods in the identification of shear zone gold mineralization: a case study of the Saqqez gold ore district, NW Iran,  (Springer) Acta Geochimica 1-11: DOI 10.1007/s11631-020-00413-7
+ Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Faramarz Doulati Ardejani, Younes Noorollahi, Soheil Porkhial, Ryuchi Itoi, Saeed Jalili Nasrabadi, (2019), A three-dimensional numerical model to simulate Iranian NW Sabalan geothermal system,  (Elsevier) Geothermics 77 (2019) 42-61
+ Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, Faramarz Doulati Ardejani, Younes Noorollahi, Soheil Porkhial, (2017), Development of an updated geothermal reservoir conceptual model for NW Sabalan geothermal field, Iran, (Springer) Geothermal Energy 5:14, DOI 10.1186/s40517-017-0073-0.
+ Farshad Darabi-Golestan, Reza Ghavami-Riabi, Reza Khalokakaie, H. Asadi-Haroni, Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq, (2013), Interpretation of lithogeochemical and geophysical data to identify the buried mineralized area in Cu-Au porphyry of Dalli-Northern Hill; Arabian Journal of Geosciences 11, 4499-4509, DOI 10.1007/s12517-012-0686-3/ 10.
+ Reza Gavami-Riabi, Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq , Reza Khalukakaei, Mohamadreza Hezareh, (2010), U- spatial statistic data modeled on a probability diagram for investigation of mineralization phases and exploration of shear zone gold deposits, journal of geochemical exploration 104, pp 27-33.
 
+ میرمهدی سیدرحیمی نیارق، (1401)، مدل سازی عددی مخزن زمین گرمایی در محیط غیراشباع (مطالعه موردی: میدان زمین گرمایی شمال غرب سبلان)، فصلنامه سیستم های انرژی پایدار.
+ میرمهدی سیدرحیمی نیارق، ندا شکری، علی لطفی بخش، (1401)، بهبود روش آمارۀ فضایی U با مدل‌سازی شاخص غنی‌شدگی عناصر رسوبات آبراهه‌ای به هدف معرفی مناطق آنومال ژئوشیمیایی کانی‌سازی تیپ طلای اپی‌ترمال، مجله علمی- پژوهشی مهندسی معدن ایران.
+ میرمهدی سیدرحیمی نیارق، حسین مهدیان فر، احمدرضا مختاری، (1401)، بكارگيري روش­هاي ساختاري ژئوشيميايي فركتال و آمارۀ U جهت تعيين مناطق آلوده به عنصر سرب مرتبط با فعاليتهاي معدني در منطقۀ ايرانكو مجله علمی- پژوهشی روش­های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دانشگاه یزد.
+ علیرضا نگهدار، علیرضا احمدی، میرمهدی سیدرحیمی نیارق، (1400)، بررسی رفتار خاک منجمد تحت آزمایش فشاری محدود نشده، مجله علمی- پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر.
+ میرمهدی سیدرحیمی نیارق، حسین مهدیان فر، (1400)،
تعیین مناطق آنومال ژئوشیمیایی با استفاده از مدل‌سازی آمارۀ U مقادیر فاکتور اصلی چندعنصری (U-PCA) مرتبط با کانی‌سازی طلای پهنه‌های برشی، مجله علمی- پژوهشی مهندسی معدن ایران، شماره 56.
+ حسین مهدیان فر، میرمهدی سیدرحیمی نیارق، (1399)،
مدل­سازی فرکتالی طیف توان – مساحت داده­های حاصل از تحلیل طیفی آمارۀ فضایی U جهت جداسازی مناطق آنومال ژئوشیمیایی مس پورفیری، مجله علمی- پژوهشی مهندسی معدن ایران، شماره 48.
+ میرمهدی سیدرحیمی نیارق، مهدی زارع، رضا قوامی ریابی، (1399)، بررسی ویژگی های زیرجوامع کانی سازی طلای تیپ کوه زایی با پیاده سازی توابع تفکیک آنالیز تمایز روی مدل نمودار احتمال در چهار گوشه سقز، مجله علمی- پژوهشی مهندسی معدن ایران، شماره 47.
+ میرمهدی سیدرحیمی نیارق، رضا قوامی ریابی، رضا خالوکاکائی، محمدرضا هزاره، (1391)، مقايسه نتايج حاصل از مدل­ سازي داده­ هاي ژئوشيميايي کاني­ سازي طلا بر روي نمودارهاي احتمال و فرکتالي غلظت– مساحت (C-A) در جداسازي زير جوامع، مجله علمی- پژوهشی روش­ه ای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دانشگاه یزد، شماره1.
+ رضا قوامی ریابی، میرمهدی سیدرحیمی نیارق، رضا خالوکاکائی، محمدرضا هزاره، (1389)، رفتار و اختصاصات ژئوشيميايي مناطق کانی سازی طلاي پهنه­ هاي برشي کردستان، مجله علمی- پژوهشی مهندسی معدن ایران، شماره5.

 
:: ::