اعضا - میرمهدی سیدرحیمی نیارق


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر میرمهدی سیدرحیمی نیارق | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
+ دکتری تخصصی در رشتۀ مهندسی اکتشاف معدن: دانشگاه تهران - فرصت مطالعاتی: دانشگاه کیوشو کشور ژاپن (Kyushu University)
   عنوان رساله: بهبود مدلسازی عددی جریان سیال و انتقال حرارت مخزن زمین گرمایی

+ کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی اکتشاف معدن: دانشگاه صنعتی شاهرود
   عنوان پایان نامه: تعیین آنومالی های ژئوشیمیایی با استفاده از روش های فرکتالی و آماره فضایی U و مقایسه آن ها با نتایج روش نمودار احتمال در چهار گوشه سقز

+ کارشناسی در رشتۀ مهندسی اکتشاف معدن: دانشگاه صنعتی شاهرود
   عنوان پروژه: مطالعات ژئوشیمیایی داده­های منطقه اسکارنی مس سونگون4 با استفاده از روش­های زونالیتی و سالووف(روش متالومتری) جهت تشخیص نوع تیپ کانی­سازی و تعیین نقطه بهینه حفاری
:: ::