اعضا - رقیه جهدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رقیه جهدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کارگاه‌های تدریس شده
رديف نام درس مقطع و ترم تحصيلي سال تحصيلي نام موسسه يا دانشگاه
1 آشنایی با اصول اطفاء حریق در جنگلها و منابع طبیعی کارگاه آموزشی محیط­بانان سازمان محیط زیست- مهر و آبان 1390 1390 دانشگاه محیط زیست البرز
8 حریق در منابع طبیعی ایران کارگاه آموزشی- آبان 1395 1395 پژوهشکده سوانح طبیعی
9 مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در جنگلها و مراتع کارگاه آموزشی- دی 1395 1395 کارگاه آموزشی- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در دومین نمایشگاه توانمندی­های روستایی و عشایری
:: ::