اعضا - رقیه جهدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رقیه جهدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
توانايي استفاده از منابع الکترونيک و بانک‌هاي اطلاعاتي
رديف عنوان مرجع تأييد کننده فعاليت (شماره و تاريخ)
1 مهارت های عمومی کامپیوتر: Access, Excel, Photoshop, PowerPoint, Word -
2 سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پردازش تصویر: ArcGIS, Idrisi, Envi, Erdas, PCI Geomatica پژوهشکده محیط­ زیست جهاد دانشگاهی
3 تجزیه و تحلیل­ های آماری با نرم­افزارهای  SASو  SPSS دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
4 مهارت برنامه­ نویسی با MATLAB دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
5 مهارت در اجرای نرم افزارهای تخصصی شبیه­ سازی در جنگل مانند شبیه­ ساز پوشش­ گیاهی جنگل (Forest Vegetation Simulator)، رفتار و گسترش آتش (مانند FARSITE, FlamMap, BehavePlus)، رفتار باد (مانند WindNinja, WindStation, WindWizard) و ... دانشکده علوم طبیعی و منایع محیط زیستی دانشگاه ساساری (ساردینیا ایتالیا)
:: ::