اعضا - رقیه جهدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رقیه جهدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مدرك تحصيلي رشته تحصيلي دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک
دكتراي تخصصي جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1393
کارشناسی ارشد جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران 1387
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1385
:: ::