اعضا - رقیه جهدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رقیه جهدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
اسامي همکاران به ترتيب
(شامل نام متقاضي)
تاريخ انتشار يا پذيرش  براي چاپ ناشر نوع فعاليت عنوان کتاب رديف
ترجمه تأليف
رقیه جهدی و حمید گشتاسب میگونی
(تهیه شده توسط مرکز جهانی پایش حریق (GFMC))
http://www.fire.uni-freiburg.de/eurofire/ef_per.html
خرداد 1397
180 صفحه
انتشارات سازمان محیط زیست کشور **   استانداردهای صلاحیت و مواد آموزشی EuroFire 1
:: ::