اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

پایان نامه های کارشناسی ارشد

* اثر سختی بذر بر کیفیت بذور حاصل از نواحی مختلف گلاذین همیشه بهار. خانم عفت قوی عزم. دفاع شده (1391)

* اثر اندازه بذر و تغذیه گیاه مادری بر کیفیت بذور حاصل در کدوی دارویی. خانم سعیده پاریاد. دفاع شده (1391)

* اثر نانو اکسید آهن بر کیفیت بذور سویا. خانم رقیه سیخ بگلو. دفاع شده (1389)

* اثر شوری بر پروتئین های ذخیره ای دانه در ارقام گندم دوروم. خانم سونیا کهریزی. دفاع شده (1389)

* اثر غلظت و زمان محلول پاشی نانو اکسید آهن بر کیفیت بذر لوبیا چیتی رقم خمین. آقای عباس متقی. دفاع شده (1390)

* اثر انبارداری بذر و تیمار با آفت کش ها بر کیفیت زراعی بذر ذرت هیبرید. آقای جلال مومنی. دفاع شده (1390)

* مقایسه 30 رقم گندم نان از نظر پروتئین های ذخیره ای دانه. آقای سعید بارانی. دفاع شده (1389)

* اثر ترشحات حاصل از بذر گاوپنبه بر ویژگی های جوانه زنی بذر سویا. خانم زهرا رستگار. دفاع شده (1390)

* مطالعه بیولوژی علف هرز سیاه تخمه. خانم شیرین اسدی. دفاع شده (1391)

* اثر قدرت بذر و پرایمینگ بر جنبه های بیوشیمیایی جوانه زنی بذر لوبیا. آقای بهمن امان پور. دفاع شده (1390)

* اثر هورمون های گیاهی بر رشد ارقام گندم در شرایط شوری. خانم فاطمه افلاکی. دفاع شده (1388)

* اثر محلول پاشی عناصر نیتروژن، فسفر و پتاس بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید. خانم سوگند شیرین پور. دفاع شده (1388)

* بررسی تاثیر مقادیر کود نیتروژنه در تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف کود در ذرت. آقای علی نعمتی. دفاع شده (1387)

* اثر آرایش کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ماشک زراعی. خانم نسیم پیرصمدی. دفاع شده (1387)

* اثر تلقیح رایزوبیوم و کاربرد میکروالمنت ها بر کمیت و کیفیت نخود زراعی. آقای تیمور خندان بجندی. دفاع شده (1387)

* اثر نانو اکسید روی بر عملکرد و کیفیت بذور ارقام آفتابگردان. خانم فرزانه حسنی. دفاع نشده

* اثر اسید سالیسیلیک بر کیفیت بذور نواحی مختلف طبق آفتابگردان. خانم هاجر خانی باصیری. دفاع نشده

* اثر پرایمینگ بر جنبه های جوانه زنی بذر همیشه بهار در شرایط شوری. آقای محمد رضایی. دفاع نشده

* اثر کادمیوم و اسید هیومیک بر جنبه های بیوشیمیایی جوانه زنی بذور کدوی دارویی. خانم معصومه اسدی. دفاع نشده

* اثر نانو اکسید روی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم در شرایط خشکی. خانم میترا هادی. دفاع نشده

رساله های دکتری

*

 

:: ::