اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره

پایان نامه های کارشناسی ارشد

* سیده صدیقه سجادی جاغرق. بررسی پتانسیل بنیه ای بذر بعضی از جمعیت های بابونه با استفاده از تیمارهای رفع خواب فیزیولوژیکی. دفاع شده

* محمد سلطانی نژاد. اثر قدرت بذر و پیش تیمار بر قابلیت جوانه زنی و استقرار گیاهچه های گلرنگ تحت شرایط تنش شوری و اسمزی. دفاع شده

* محمد صادق حیدری سیاه خلکی. تاثیر پرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد و شیوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف کود در گندم. دفاع شده

* پوران بندریان میاندوآب. بررسی ارتباط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه. دفاع شده

* علی نامور. بررسی اثرات نیتروژن تثبیتی و معدنب بر روند رشد و عملکرد نخود. دفاع شده

* 

:: ::