اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

  کاربرد فناوری نانو در کشاورزی

بهبود کیفیت بذر

تنش های غیر زیستی به ویژه تنش اکسیداتیو

بیوشیمی گیاهان دارویی و دستکاری مواد موثره

به زراعی تولید گیاهان جدید

:: ::