اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
* اثر محلول پاشی و پرایمینگ تنظیم کننده های رشد بر عملکرد و میزان ویتامین ای دانه کدوی دارویی
* اثر فسفر و پتاس بر روند رشد و کاروتنوئیدهای همیشه بهار
* اثر دما بر تحرک ذخایر پروتئینی دانه ارقام گندم در هنگام جوانه زنی
* تقویت فیزیولوژیکی بذرهای فرسوده کدوی دارویی با استفاده از روش پرایمینگ

 
:: ::