اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

دوره کارشناسی: دانشگاه ارومیه، رشته زراعت و اصلاح نباتات

دوره کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان، رشته زراعت

   دوره دکتری تخصصی: دانشگاه تبریز، رشته زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی (بیوشیمی  بذر و گیاه)

:: ::