اعضا - محمد صدقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد صدقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری در کنفرانس‌ها

داوری مقاله در اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استان های شمالغرب کشور- مشگین شهر- 1390

داوری مقاله در همایش ملی کشاورزی ارگانیک - دانشگاه محقق اردبیلی - 1391

:: ::