اعضا - وحید جهانگیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید جهانگیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
  • داوری برای ژورنال Structural Engineering and Mechanics, An International Journal
  • داوربی برای ژورنال Earthquake Engineering and Engineering vibration
  • داوری برای  مجله مهندسی عمران مدرس
:: ::