اعضا - وحید جهانگیری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر وحید جهانگیری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
  • علیرضا خالو، وحید جهانگیری؛ بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشوی جان با استفاده از آنالیز اجزاء محدود، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، مشهد، 1389
  • Performance-based seismic Response of buried steel pipelines, 7th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE7). 19 December 2015, Tehran
  • وحید جهانگیری، تهیه نقشه­های چون ساخت و رفتار سازه­ای ساختمان پلاسکو، همایش ارزیابی فروریزش ساختمان پلاسکو و مدیریت حادثه، دانشگاه تربیت مدرس، 29 فروردین 96
:: ::