اعضا - مهدی اسکندرزاده اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسکندرزاده اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
  • مدیریت خوردگی در صنایع نفت و گاز
  • بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) در صنایع
  • یکپارچگی تجهیزات
  • تحلیل تنش به روش المان محدود 
  • خط لوله و لوله کشی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
:: ::