اعضا - مهدی اسکندرزاده اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی اسکندرزاده اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشگاه تبریز،  1384.
- مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشگاه ارومیه، 1386.
- دکترای مهندسی مکانیک- ساخت و تولید دانشگاه تهران، 1395.
:: ::