اعضا - امید سفالیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور امید سفالیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

  مدرك

  رشته

  دانشگاه

  سال فازغ التحصيلي

  افتخارات

  كارشناسي

  مهندسي زراعت و اصلاح نباتات

  اروميه

  1376

  رتبه اول

  كارشناسي ارشد

  اصلاح نباتات

  تبريز

  1378

  رتبه اول و استعداد درخشان

  دكتري

  ژنتيك بيومتري با تخصص مكان يابي ژنومي

  تبريز

  1386

  رتبه اول و استعداد درخشان

:: ::