اعضا - سعید خماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید خماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشارکت در کارگاه‌ها
شرکت در دوره اندیشه سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی
شرکت در دوره روش‌ها و فنون تدریس
شرکت در دوره ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی
شرکت در نشست تخصصی در مسیر ظهور با موضوع یمن
شرکت در کارگاه تخصصی آموزشی دلالت­ها و مدلول­ها در قرآن کریم
شرکت در کارگاه آموزشی ماهیت علوم قرآنی و نقش علوم بشری در تفسیر قرآن
شرکت در نشست علمی جریان شناسی فکری-سیاسی گروههای تکفیری با تاکید بر داعش
:: ::