اعضا - سعید خماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید خماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
 • کنترل و گواهی بذر (کارشناسی)
  اصول زراعت (کارشناسی)
  زراعت در شرایط تنشهای محیطی (کارشناسی)
 • اصول تولید و فرآوری بذر (کارشناسی ارشد)
 • جنین زایی بذر و تمایز بافت ها (کارشناسی ارشد)
 • تکنولوژی بذر (کارشناسی ارشد)
 • روشهای آزمایشگاهی در بیولوژی بذر (کارشناسی ارشد)
 • فیزیولوژی و متابولیسم بذر (کارشناسی ارشد)
  هورمون های گیاهی (کارشناسی ارشد)
 • فیزیولوژی بذر (دکتری)
  فیزیولوژِ عملکرد گیاهان زراعی (دکتری)
  مواد تنظیم کننده رشد گیاهی (دکتری)
:: ::