اعضا - سعید خماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید خماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
مولفان عنوان مجله-کنگره عنوان مقاله رديف
Ghassemi-Golezani, Khomari, Valizadeh, Alyari Seed Science and Technology
(مستخرج از رساله دکتری)
Effects of seed vigor and the duration of cold acclimation on freezing tolerance of winter oilseed rape 1  
Ghassemi-Golezani, Khomari, Valizadeh, Alyari Journal of Food, Agriculture & Environment
(مستخرج از رساله دکتری)
Changes in chlorophyll content and fluorescence of leaves of winter oilseed rape affected by seedling vigor and cold acclimation duration 2  
Ghassemi-Golezani, Khomari, Valizadeh Journal of Food, Agriculture & Environment
(مستخرج از رساله دکتری)
Effects of seed and seedling vigor on antioxidative isozyme activity and cold acclimation capacity of winter oilseed rape 3  
Ghassemi-Golezani, Khomari, Dalil, Hosseinzadeh-Mahootchi, Chadordooz-Jeddi Journal of Food, Agriculture & Environment
(مستخرج از رساله دکتری)
Effects of seed aging on field performance of winter oilseed rape 4  
Azimy, Sofalian, Jahanbakhsh, Khomari International Journal of Agriculture and Crop Sciences Effect of chilling stress on soluble protein, sugar and proline accumulation in cotton (Gossypium hirsutum L.) genotypes 5  
Yousofinia, Ghassemian, Sofalian, Khomari International Journal of Agriculture and Crop Sciences Effects of salinity stress on barley (Hordeum vulgare L.) germination and seedling growth 6  
Rastegar, Sedghi, Khomari Notulae Scientia Biologicae Effects of accelerated aging on soybean seed germination indexes at laboratory conditions 7  
Sedghi, Khomari, Amanpour-Balaneji World Applied Sciences Journal Effect of seed vigor and hormone priming on glyoxylate cycle enzymes activity in Persian silk tree (Albizia julibrissin Durazz.) 8  
Sofalian, Azimy, Jahanbakhsh, Khomari, Dezhsetan Plant Breeding and Seed Science Evaluating genetic diversity of chilling stress in cotton genotypes 9  
Haghighat, Ebadi, Khomari Plant Ecophysiology Influence of seed priming on germination and early growth of Sorghum bicolor (L.) Moench under salt stress 10  
Khomari, Soltani-nezhad, Sedghi International Journal of Farming and Allied Sciences Effect of seed vigor and pretreatment on germinability and seedling growth of safflower under drought and salinity conditions 11  
Khomari, Javadi International Journal of Biosciences Effect of calcium and boron on germination of differentially aged oilseed rape seeds under salinity 12  
Javadi, Khomari, Sofalian Journal of Plant Nutrition Seed vigour and boron and calcium nutrition influence oilseed rape germinability and seedling growth under salt stress 13  
رستگار، صدقی، خماری علوم و تکنولوژی بذر تاثیر شوری و اندازه بذر بر تخلیه ذخایر بذری و رشد گیاهچه سویا 14  
بهی، سفالیان، شکرپور، اصغری، خماری، فیروزی به نژادی گیاهان زراعی و باغی ارزیابی ارتباط بین مقاومت به یخ زدگی با نشانگرهای پروتئین های ذخیره ای و برخی صفات فیزیولوژی در جو زراعی 15  
مددی، خماری، جوادی، سفالیان فرآیند و کارکرد گیاهی اثر پرایمینگ بذور سیاه دانه با نیترات کلسیم و نانو اکسید روی بر قابلیت جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه تحت تنش شوری 16  
نوروزی کیوی، اسماعیل پور، محب الدینی، خرم دل، خماری مجله علوم سبزی­ها تاثیر پیش تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه فرنگی در شرایط تنش سرما 17  
Elnaz Ramzi
Ali Asghari
Saeid Khomari
Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad
Journal of plant physiology and breeding Determination of aluminum stress tolerance threshold during seed germination of wheat 18  
سمیه سهیلی موحد
سعید خماری
پریسا شیخ­زاده
بهرام علیزاده
بوم شناسی کشاورزی اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بور و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط محدودیت آب انتهای فصل 19  
رئوف سیدشریفی
راضیه خلیل­زاده
ام­البنین ریاحی
سعید خماری
فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی اثر محلول پاشی سایکوسل بر عملکرد دانه، سرعت و مدت پر شدن دانه گندم در شرایط تنش شوری 20  
Saeid Khomari
Mahdi Davari
Journal of plant physiology and breeding Trichoderma-induced enhancement of soybean seedling performance in response to salt  stress 21  
Saeid Khomari
Saeid Golshan-Doust
Raouf Seyed-Sharifi
Mahdi Davari
New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science Improvemnet of soybean seedling growth under salinity stress by biopriming of high vigour seeds with salt tolerant isolate of Trichoderma harzianum 22  
احمد جوادی
سعید خماری
بهروز اسماعیل­پور
علی اصغری
مجله فرآیند و کارکرد گیاهی (پذیرش) بررسی مقاومت به تنش شوری در بذرهای حاصل از بوته­های گوجه فرنگی محلول پاشی شده با 24-اپی براسینولید و نانو اکسید روی 23  
شیرین مکاری فیرزوسالاری
سعید خماری
رئوف سیدشریفی
اسماعیل گلی کلانپا
کامبیز عزیزپور
علوم گیاهان زراعی ایران (پذیرش) تغییرات فراسنجه­های فیزیولوژیکی کلزا در پاسخ به کاربرد 24-اپی براسینولید و نانو اکسید روی تحت تنش شوری 24  
مشتاقی­خاوران، خماری، زارع، جوادی، سلطانی­نژاد اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار بررسی اثر پیش تیمار آبی بذر بر شاخصهای جوانه زنی کارآیی و تحرک ذخایر بذور سویا 25  
سلطانی­نژاد، خماری، صدقی، مشتاقی­خاوران، جوادی اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار بررسی تاثیر هورمون سالیسیلیک اسید بر مولفه­های جوانه زنی و رشد اولیه گیاه گلرنگ 26  
رستگار، صدقی، خماری دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر اثر قدرت بذر سویا و مواد حاصل از تراوش بذر گاو پنبه بر روند تخلیه ذخایر گیاهچه سویا 27  
امان­پور بالانجی، صدقی، خماری دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر اثر فرسودگی سریع بر جوانه زنی بذور لوبیا 28  
حقیقت، عبادی، خماری دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیک سورگوم علوفه­ای 29  
نوروزی کیوی، اسماعیل­پور، محب­الدینی، خماری، نعمتی، دستور اولین کنفزانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار اثر پیش تیمار با پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر گوجه فرنگی 30  
نوروزی کیوی، اسماعیل­پور، محب­الدینی، خماری، نعمتی اولین کنفزانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار اثر پیش تیمار با متیل جاسمونات و پوترسین بر شاخص های جوانه زنی بذر گوجه فرنگی 31  
نوروزی کیوی، اسماعیل­پور، محب­الدینی، خماری، آقازاده، دهقانی تفتی، دستور دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اثر پیش تیمار با پلی آمینها بر شاخصهای جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در دمای پایین 32  
نوروزی کیوی، اسماعیل­پور، محب­الدینی، خماری، آقازاده، دهقانی تفتی، دستور، جعفری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اثر پیش تیمار بذر با پوتریسین و متیل جاسمونات بر شاخصهای رشد گیاهچه گوجه فرنگی 33  
قمری، خماری، صدقی، اسمعیلی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اثر نانو اکسید روی بر جوانه زنی بذور کلزا تحت تنش شوری 34  
قمری، خماری، صدقی، اسمعیلی دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اثر نانو اکسید روی و تنش شوری بر میزان عناصر سدیم پتاسیم و کلسیم گیاهچه کلزا 35  
مددی، خماری، سفالیان دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم تاثیر پیش تیمار بذر بر شاخص­های جوانه­زنی و قدرت رویش سیاه دانه تحت تنش شوری 36  
اسمعیلی، خماری، زارع، قمری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم تاثیر هالو پرایمینگ و پرایمینگ با نانواکسید روی بر شاخص­های جوانه­زنی و  قدرت بذور چغندرقند تحت تنش شوری 37  
اسمعیلی، خماری، زارع، قمری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم تاثیر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چغندرقند تحت تنش شوری 38  
ابراهیمی، سفالیان، اصغری، دژستان، خماری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم بررسی تغییرات طول ریشه طول ساقه و محتوی نسبی آب در 20 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوری 39  
ابراهیمی، سفالیان، اصغری، دژستان، خماری دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم بررسی تغییرات میزان پرولین کلروفیل و هدایت روزنه ای 20 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوری 40  
عسکری، زارع، اصغری زکریا، خماری، فرجامی نژاد هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی القاء جنین زایی سوماتیکی در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی 41  
مقنی باشی منصوریه، زارع، سفالیان، اصغری زکریا، خماری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی تاثیرتنظیم کننده های رشد گیاهی بر پاسخ درون شیشه ای ریز نمونه های مختلف گیاه سیر 42  
مقنی باشی منصوریه، زارع، سفالیان، اصغری زکریا، خماری هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی باززایی درون شیشه ای گیاه سیر از طریق جنین های سوماتیکی 43  
عسکری، زارع، اصغری زکریا، خماری، فرجامی نژاد هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی تاثیر متیل جاسمونات، سالیسیلیک اسید، ال تیروزین و امواج فراصوت بر زنده مانی سلولها در کشت سوسپانسیون Papaver bracteatum 44  
نجفی، خماری، عبادی، اسماعیل­پور همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار بررسی اثر سطوح مختلف فرسودگی بر جوانه زنی و صفات مرتبط با آن در ارقام کلزا 45  
نجفی، خماری، عبادی، اسماعیل­پور همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و صفات مرتبط با آن در ارقام کلزا 46  
قاسم بگلو، خماری، پاسبان اسلام، سفالیان سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مطالعه برخی ویژگی­های قدرت بذر ژنوتیپ­های مختلف کلزای پاییزه تحت شرایط محدودیت آب 47  
قاسم بگلو، خماری، پاسبان اسلام، سفالیان سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ارزیابی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ژنوتیپهاي مختلف کلزاي پاییزي تحت شرایط کمبود آب 48  
حسینی، خماری، عندلیبی، زارع سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم اثر فرسودگی و پرایمینگ بذور بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی جوانه زنی و رشد گیاهچه ي سورگوم دانه اي 49  
حسینی، عندلیبی، خماری، زارع سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم مطالعه اثر فرسودگی و پرایمینگ بذور بر برخی جنبههاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه ي سورگوم دانه اي 50  
ریاحی، سیدشریفی، صدقی، خماری سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار تاثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط شوری خاک 51  
ریاحی، سیدشریفی، صدقی، خماری سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار تاثیر شوری خاک و سایکوسل بر عملکرد و مقادیر سدیم و پتاسیم اندام هوایی و ریشه گندم 52  
یوسفی نیا، قاسمیان، سفالیان، خماری، کاظمی دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران بررسی تنوع ژنتیکی گیاه جو با استفاده از الکتروفورز پروتئینهای ذخیره­ای بذر به روش الکتروفورز  SDS-PAGE 53  
یوسفی نیا، قاسمیان، سفالیان، خماری، کاظمی ویژه­نامه دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران بررسی تنوع پروتئینهاي با وزن مولکولی پایین (LMW) در ژنوتیپهاي جو (Hordeum vulgare) باروش الکتروفورز SDS-PAGE 54  
قلی­پور، صدقی، خماری، سیدشریفی، صمدی اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي بررسي توانايي آللوپاتي علف باغ بر رشد گياهچه يونجه 55  
پناهی، اصغری زکریا، سفالیان، خماری، زارع دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست ارزیابی تاثیر تیمار یخ زدگی در برخی اکوتیپهای Aegilops triuncialis بر انباشت پرولین برگ 56  
پناهی، اصغری زکریا، سفالیان، ولی­زاده، خماری، زارع دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن برکشاورزی و محیط زیست ارزیابی مقاومت به یخ زدگی در برخی اکوتیپهای آژیلوپس Aegilops biuncialis شمال غرب ایران 57  
علیپور سودمند، محمددوست چمن آباد، خماری، اصغری اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم تاثیر رژیم رطوبتی بر تولید بذر خردل وحشی 58  
علیپور سودمند، محمددوست چمن آباد، خماری، اصغری اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم تاثیر رژیم رطوبتی گیاه مادری بر خصوصیات جوانه­زنی بذر خردل وحشی 59  
سعادتی، اسماعیل­پور، خماری، پوربیرامی کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تاثیر پیش تیمار با آسکوربیک اسید بر شاخص­های فلورسانس کلروفیل در جعفری 60  
سعادتی، اسماعیل­پور، خماری، پوربیرامی کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اثر تنش خشكي بر روي شاخص­هاي رشد رويشي جعفري 61  
سعادتی، اسماعیل­پور، خماری، پوربیرامی کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اثر پيش تيمار با اسيد ساليسيلك و تنش خشكي برروي شاخص­هاي رشد رويشي جعفري 62  
سعادتی، اسماعیل­پور، خماری، پوربیرامی کنگره ملی کشاورزی ارگانیک تاثير تنش خشكي و پيش تيمار با پاكلو بوترازول بر شاخص­هاي رشد و فيزيولوژي جعفري در شرايط تنش خشكي 63  
حقیقت، عبادی، خماری سيزدهمين همايش علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران و سومين همايش علوم و تكنولوژي بذر ايران تاثير پيش تيمار بذر بر تغييرات محلول­هاي سازگاري در گياهچه­هاي سورگوم تحت تنش شوري 64  
سیدشریفی، قیاسی، خماری، برمکی دومين همايش ملي مهندسي و مديريت كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي پايدار بررسي تاثير مقدار و زمان مصرف كود نيتروژن بر عملكرد دانه و كارايي مصرف كود درسويا 65  
عباسی شاهمرسی، عبادی، خماری، صنایعی، عقیقی شاهوردی کندی دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران (حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه) اثر مصرف نیتروژن معدنی بر رشد یونجه در شرایط شوری 66  
عباسی شاهمرسی، عبادی، خماری همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست تاثير نيتروژن معدني برروي برخي ويژگيهاي فيزيولوژيك يونجه در شرايط شوري 67  
بهی، سفالیان، شکرپور، اصغری، خماری همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست ارتباط بین پرولین و فلوئورسانس کلروفیل با تحمل به یخ­زدگی در جو 68  
بهی، سفالیان، شکرپور، اصغری، خماری هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی ارتباط بین پروتئین­هاي گلیادین بذر جو و مقاومت به یخزدگی 69  
Ebadi, Abbasi, Khomari, Sanayee International Soil Science Congress on “Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management” Water use efficiency of alfalfa as affected by nitrogen fertilizer in salinity stress 70  
:: ::