اعضا - سعید خماری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید خماری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
  • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
  • کارشناسی ارشد زراعت از دانشگاه تبریز
  • دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تبریز
:: ::