دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک jahanbakhshuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل سدابه جهانبخش
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک دکتری
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
طرح‌های تحقیقاتی
اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی صفات بیوشیمیایی بذور فرسوده ماریتیغال (Silybum marianum). مجری طرح: علی عبادی، همکار طرح: سدابه جهانبخش. بهار 1393.
 
دانشجویان تحت راهنمایی
حمیرا چیلان. تاثیر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و الگوی بیان ژن Rab17 در دو رقم حساس و مقاوم گندم نان. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه25/11/1390.
فرزانه حیدری. کشت درون شیشه ای دو ژنوتیپ نعناع از گونه های Mentha.longifolia, M.spicata. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 29/11/90.
الناز نادری. شناسایی و جداسازی mRNA ی ژن سیکلواکسیژناز 2- Cyclooxygenase2))COX2 در گیاه گندم و مقایسه توالی این زن در گندم و انسان. کارشناسی ارشد .دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 1/12/91.
زهرا شکرگذار. اثر اشعه UV-C بر الگوی بیان برخی پروتئین های درگیر در مرگ برنامه ریزی شده سلولی در گندم. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 1/12/91.
کبری علیرضایی. بررسی بیان پروتئین های القاء شده تحت اثر زنگ زرد (Puccinia striiformis fsp tritici) در ژنوتیپ های مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 16/11/91.
سمیه عظیمی. ارزیابی تعدادی از زنوتیپ های پنبه از نظر تنش سرمایی. دانشگاه محقق اردبیلی. کارشناسی ارشد . تاریخ دفاع از پایان نامه 17/11/91.
سیده یلدا رئیسی ساداتی. آنالیز پروتئومیکسی گندم در واکنش به کادمیوم و جیوه. کارشناسی ارشد .دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه290 /7/92.
فاطمه جلالی شاهکو. مقایسه بیان تعدادی از ژن های دخیل در سنتز فلاونوئیدها و آنتی اکسیدان ها در برخی از جنس های زیر خانواده Anthemideae تحت تیمار سالیسیلیک اسید. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه30/7/93
شیوا حمیدزاده. اثر اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان برخی پروتئین های درگیر در مرگ برنامه ریزی شده سلولی در گیاه گندم. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 29/7/92.
معصومه زینالی. همسانه سازی ژن های الکل دهیدروژناز و پیروات کربوکسیلاز در باکتری E.coli و آنالیز بیان بر روی ضایعات کشاورزی. کارشناسی ارشد.  دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 29/7/92
سمیه محمدی. ارزیابی تحمل ژنوتیپ های منتخب گندم نان نسبت به تنش شوری با روش های مولکولی. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 27/11/93.
الناز نوذری. تاثیر هورمون های جنسی پستانداران بر القای کالوس و باززایی درون شیشه ای گیاه بابونه آلمانی. کارشناسی ارشد.. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 6/11/93.
مریم موسوی عوری. اثر هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال تحت شرایط گرمای طبیعی استان بوشهر. دانشگاه محقق اردبیلی. کارشناسی ارشد. تاریخ دفاع از پایان نامه 28/11/93.
ابراهیم هادی. بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیک ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در تعدادی از هیبریدهای ذرت در منطقه مغان. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 28/11/93.
 
دانشجویان تحت مشاوره
فاطمه قوی بازو. مطالعه تنوع پروتئین های ذخیره ای و ویژگی های کروموزومی در Aegilops triuncialis. دانشگاه محقق اردبیلی. کارشناسی ارشد . تاریخ دفاع از پایان نامه 18/11/90.
میثم جانباز. تاثیر پرایمینگ بذر گندم با باکتری های محرک رشد و NaCl بر مولفه های جوانه زنی و استقرار گیاهچه در شرایط تنش شوری. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 16/7/90.
فاطمه رحیم زاده. تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز عدس(Lens culinaris L.). کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 15/9/91.
رضا سهرابی مشک آبادی . تاثیر روی در کارایی مصرف نیتروژن در جو بهاره. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 18/6/91.
نادر دادخواه. تاثیر محلول پاشی روی بر عملکرد نخود در شرایط محدودیت آب. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 18/6/91.
مهناز ظفری. تاثیر میکوریز بر مقاومت به خشکی در یونجه. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 19/6/91.
سکینه رشیدی. تاثیر منبع تامین نیتروژن بر رشد لوبیا در شرایط محدودیت آبی. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 18/6/91.
قاسم پرمون . تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی و استقرار بذور فرسوده گیاه خار مریم کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 13/6/92.
معصومه قهرمانی. تاثیر تنش کم آبی بر روی صفات فیزیولوژیک سه ژنوتیپ سورگوم. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه12 /6/92.
آرزو مولودی. اثر مصرف نیتروژن در انتقال مجدد ماده خشک و پیری برگ در تنش کم آبی در جو. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 13 /6/92.
میثم میری. روش های شکست خواب در هندوانه ابوجهل. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 13 /6/92.
حوریه توکلی حسنکلو. اثر تنش کم آبی بر تغییرات برخی متابولیت ها در ژنوتیپ های گندم.کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 13 /6/92.
رقیه حلقومی. بررسی تاثیر پیش تیمار با تنظیم کننده های رشد گیاهی بر برخی شاخص های موفولوژیک فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی بابونه اورا در شرایط تنش خشکی. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 2 /7/92.
سمیرا قلی پوری نویری. بررسی مقاومت به تنش خشکی در ده رقم و لاین پیشرفته گندم. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 2 /7/92.
علی برقی. تاثیر نانوکسید آهن بر عملکرد، ترکیبات و کیفیت تغذیه ای در سیب زمینی رقم آگریا در اردبیل. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه60 /11/92.
کلثوم شریفی. بررسی اثر عصاره آبی علف هرز  تلخه به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه60 /11/92.
میثم میری. روش های شکست خواب در هندوانه ابوجهل. کارشناسی ارشد.  دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه30 /6/92.
علی برقی. تاثیر نانوکسید آهن بر عملکرد، ترکیبات و کیفیت تغذیه ای در سیب زمینی رقم آگریا در اردبیل. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 6/11/93.
کلثوم شریفی. بررسی اثر عصاره آبی علف هرز  تلخه به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه23/6/93.
عارفه عبدی. تاثیر آرد ارقام مختلف گندم روی واکنش های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی Ephestia kuehniella.. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه6/7/92.
الهام صمدی کلخوران. بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علف های هرز مزارع سیب زمینی در مراحل مختلف رشدی. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 19/6/93.
میر شهباز موسوی. ارزیابی صفات متاثر از تنش آبی در کلون های امیدبخش و رقم شاهد محلی سیب زمینی آگریا در منطقه اردبیل. . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 19/7/93.
ابراهیم اکبرزاده. بررسی جذب، تخصیص و کارایی مصرف نیتروژن بر روی عملکرد دانه و پروتئین سه رقم جدید عدس در منطقه اردبیلی. . کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 23/7/93.
محمد اسکندری لنبری. بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز سیب زمینی. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه. 8/11/93.
نصیبه توکلی حسنکلو. تاثیر پتاسیم و نیتروژن بر تغییرات برخی از متابولیت های گندم در مواجهه با بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله گندم. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه8/6/93.
محمد نباتی نساز. بررسی اثر کاربرد کود نیتروژنه در سیستم کشت مخلوط ذرت و بادام زمینی در رشت. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 20/7/93.
سعید جمال پور. تاثیر نانوکود بیولوژیک در مقایسه با کودهای شیمیایی نیتروزن و فسفر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم اگریا. کارشناسی ارشد.  دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 8/7/93.
هاجر مرادیانی. بررسی صفات زراعی و کیفی در ارقام و کلون های پیشرفته سیب زمینی در منطقه اردبیل. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 12/7/93.
سید احمد کلانتر احمدی. بررسی اکوفیزیولوژیک برخی از تنش های محیطی مواد موثر بر رشد و عناصر میکرو بر ویژگیهای زراعی و کیفی کلزا در شمال خوزستان. .دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 26/5/94.
 
کتاب‌های منتشر شده
مهندسی پروتئین : بیوشیمی پروتئین، سنتز ، ساختار و عملکردهای سلولی، طراحی، انتخاب و کاربردها. ویراستار مالوری ان، شیهان. مترجم: سدابه جهانبخش گده کهریز، شیوا حمیدزاده و الناز نادری. 1392. انتشارات قلم همت.
 
مقالات چاپ شده
جهانبخش گده کهریز،س  کریم زاده ،ق،  رستگار، ف، محفوظی، س. و حسینی سالکده، ق . (88) . تأثیر سرمای بهاره سازی بر برخی صفات فیزیولوژیکی در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 3 : 106-85..
جهانبخش گده کهریز، س.  کریم زاده ، ق و  رستگار،  ف. (1384). تجمع پروتئین های سرما القائی و تغییرات الگوهای الکتروفورزی در برگ های گندم بهاره و پاییزه. مجله دانش کشاورزی. 16 (4(. 83-73.
الناز نادری ،سدابه جهانبخش گده کهریز، اشرف محمدخانی)1391) ترکیب  پروتئینی بزاق دهان راهبردی در جهت مطالعه بیومارکرها. گوارش. 2. 108-98.
سدابه جهانبخش گده کهریز، الناز نادری ، اشرف محمدخانی(1392 ( . غربالگری SNP های زیان آور در ناحیه کد کننده آنزیم کلیدی COX-2 دخیل در سرطان. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوره سیزدهم-  شماره سوم . 316-306.
شیوا حمیدزاده مقدم ، سدابه جهانبخش گده کهریز و علی عبادي )1393 . ( نحوه تغییر محتواي کربوهیدرات، پروتئین کل و آنزیم هاي آنتی اکسیدانت   تحت تأثیر اسیدسالیسیلیک طی مرگ برنامه ریزي شده سلولی در دو رقم گندم .نشریه تولید گیاهان زراعی   جلد هفتم، شماره دوم، تابستان 93  97-112..
شیوا حمیدزاده مقدم، سدابه جهانبخش گده کهریز و علی عبادی )1393. ( اثر اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان برخی پروتئین های درگیر  در تنظیم مرگ برنامه ریزی شده در گندم نان (Triticum aestivum). فرایند و کارکرد گیاهی. جلد 3، شماره 9: 155-143.
قاسم پرمون، علی عبادی، سدابه جهانبخش گده کهریز و مهدی داوری. 1393. تاثیر پرایمینگ با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بذور پیر شده ماریتیغال (Silybum marianum). نشریه تولید گیاهان زراعی. جلد هفتم، شماره چهارم. 224-223.
سکینه رشیدی، علی عبادی،، قاسم پرمون،  سدابه جهانبخش گده کهریز .1393. اثر منبع نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی لوبیا در شرایط تنش کم آبی. فرایند و کارکرد گیاهی. جلد 3 شماره 9. 110-97.
علی برقی، عبدالقیوم قلی پوری، احمد توبه، سدابه جهانبخش ، شهزاد جماعتی. (1393). بررسی اثر محلول پاشی نانواکسید آهن بر جذب عناصر غذایی در غده سیب زمینی. مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی. 16: 12-1.
سیده یلدا رییسی ساداتی، سدابه جهانبخش گده کهریز.  (1393). تاثیر کلرید های کادمیوم و جیوه بر برخی صفات فیزیولوژیک در دو رقم گندم نان. نشریه تولید گیاهی.جلد هفتم (4). 195-179.
حوریه توکلی حسنکلو، علی عبادی و سدابه جهانبخش(1393 (. بررسی برخی از سازوکارهای تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum). تحقیقات غلات گیلان. سال چهارم شماره اول. 25-13.
معصومه قهرمانی، علی عبادی، قاسم پرمون و سدابه جهانبخش. بررسی اثر تنش کم آبی بر شاخصهاي فتوسنتزي و عملکرد علوفه ژنوتیپهاي سورگوم (sorghum bicolor) . )1394(. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- سال هفتم، شماره بیست و پنجم.
آرزو مولودی، علی عبادی و سدابه جهانبخش ( 1393) اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تنش کمآبی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و برخی شاخصهاي فیزیولوژیکی در جو بهاره. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژي گیاهان زراعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- سال ششم، شماره بیست و چهارم.
نادر دادخواه، علی عبادی، قاسم پرمون، سدابه جهانبخش و عبدالقیوم قلی پوری. اثر محلول پاشی سولفات روی بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه نخود در سطوح مختلف آبیاری. نشریه زراعت دیم ایران جلد شماره سال 1393.
سید یلدا رئیسی ساداتی و سدابه جهانبخش گده کهریز (1394). تاثیر عناصر سنگین بر میزان قند محلول ، پروتئین کل و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در گندم. فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی . جلد 1. شماره 4. زمستان 1393. 128-117.
آرزو مولودی ، علی عبادی و سدابه جهانبخش. (1394). اثر مصرف نیتروژن بر روی برخی شاخص های تحمل تنش کم آبی در جو بهاره. نشریه تولید گیاهان زراعی. جلد هشتم . شماره سوم. پاییز 94. 114-95.
سید یلدا رئیسی ساداتی و سدابه جهانبخش گده کهریز (1394). تاثیر عناصر سنگین بر برخی اسید آمینه ها، میزان قند محلول و پروتئین کل در بذور دو رقم گندم نان (Triticum aestivum) . فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی . جلد 2. شماره 1. بهار 1394. 95-85.
معصومه قهرمانی، علی عبادی، قاسم پرمون و سدابه جهانبخش (1394). اثر تنش کم ابی بر روی برخی شاخص های سازگاری سلولی ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای.  نشریه تخصصی به زراعی کشاورزی. دوره 17 . شماره 3. پاییز 1394.
مهناز ظفری، قاسم پرمون، علی عبادی و سدابه جهانبخش(1394(. اثر محرک رشد بر افزایش کارایی مصرف آب یونجه در شرایط محدودیت آبی گلخانه. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان.  سال ششم .  شماره بیست و سوم. پاییز 1394.
معصومه زینالی، بهمن حسینی،سدابه جهانبخش، محمود رضازاد باری، میثم طباطبایی. همسانه سازی ژن پیروات دکربوکسیلاز موثر در تولید بیواتانول در باکتری اشریشیاکلای. مجله زیست شناسی میکروارگانیسم ها (پذیرش شده اردیبهشت 94).
مهناز ظفری،علی عبادی ،  قاسم پرمون و سدابه جهانبخش(1394) . مطالعه تاثیر باکتریهای محرک رشد تولید متابولیت های سازگاری و برخی خصوصیات یونجه همدانی در طی تنش خشکی. مجله فرایند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی).جلد 4 . شماره 14. زمستان 1394.
 قاسم پرمون، نادر دادخواه، علی عبادی، سدابه جهانبخش و عبدالقیوم قلی پوری. اثر تغذیه روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود (Cicer arietinum L.) در تنش کم آبی. نشریه پژوهش های حبوبات ایران. .( پذیرش شده اردیبهشت 94).
یلدا رئیسی ساداتی، سدابه جهانبخش تاثیر کلريد کادمیوم و جیوه بر میزان قند محلول، پروتئین کل، اسید آمینه  ای پرولین، لیزين، متیونین و برخی آنزيم ها در دو رقم گندم نان (Triticum aestivum L). مجله فرایند و کارکرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی). (پذیرش شده خرداد 94).
علی عبادی ، قاسم پرمون و سدابه جهانبخش (1394). اثر نیترات پتاسیم بر فعالیت آنزیم هاي آنتی اکسیدان در مرحله جوانه زنی بذور زوال یافته ماریتیغال. فرایند و کارکرد گیاهی. (پذیرش شده خرداد 1394).
سیده یلدا رئیسی ساداتی، سدابه جهانبخش گده کهریز و علی عبادی. بررسی بیان پروتئین های القاء شده برگ  دو رقم گندم تحت تنش کادمیوم و جیوه با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدیمجله تولید و فراوری محصولات  زراعی و باغی (پذیرش شده شهریور 93).
 
 
Sara Rinalducci, Maria Guilia Egidi, Siroos Mahfoozi, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, Lello
 Zolla, (2011).The influence of temperature on plant development in a vernalization-requiring winter wheat:A 2DE based proteomic investigation. Journal of Proteomics 74: 643-659.
Mehdi Aghighi Shahverdikandi, Ahmad Tobeh, Abdolghayoom Golipouri, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, Zahra Rastgar, (2012). Concentration changes of Lysine and Methionine amino acids in potatoes varieties affected by different levels of Nitrogen fertilizer. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(4): 93-96.
Mehdi Aghighi Shahverdikandi, Abdolghayoom Golipouri, Ahmad Tobeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, (2012). Effect of Different N Fertilizer Levels on N Uptake and Partitioning Among Different Organs and Tuber N Content in Potato Cultivars. Advances in Environmental Biology, 6(1): 414-418.
 S. Jahanbakhsh Godehkahriz, Z. Rastgar, and M. Aghighi Shahverdikandi. (2012). Effect of seed aging of sunflower (Carthamus tinctorius L.) seed vigor and germination parameters. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3(3). 445-449.
Ghasem Parmoon, Ali Ebadi, Soodabeh Jahanbakhsh, Mahdi Davari (2013). The Effect  of Seed Priming and Accelerated Aging on Germination and Physiochemical Changes in Milk Thistle (Silybum marianum). Not Sci Biol. 5(2): 1-8.
Arezu MOVLUDI, Ali EBADI, Soodabeh JAHANBAKHSH, M. DAVARI, Ghasem PARMOON.  The Effect of Water Deficit and Nitrogen on the Antioxidant Enzymes’Activity and Quantum Yield of Barley (Hordeum vulgare L.) Not Bot Horti Agrobo, 2014, 42(2):398-404.
S.A. Kalanter Ahmadi, A. Ebadi, S. Jahanbakhsh, J. Daneshian and A. Siadat (2015). Changes in enzymatic and nonenzymatic antioxidant defense mechanisms of canola seedlings at different drought stress and nitrogen levels S. Turkish Journal of agriculture and forestly. 39: 1-12.
S.A. Kalanter Ahmadi, A. Ebadi, S. Jahanbakhsh, J. Daneshian and A. Siada. (2014). Effect of water stress and nitrogen on changes of some amino acids and pigments in canola. Bulletin of environment , pharmacology and life sciences. 3(9): 114-122.
Ghasem PARMOON, Ali EBADI, Soodabe JAHANNBAKHSH, Said Amir MOOSAV. (2015). Effects of Seed Priming on Catalase Activity and Storage Reservoirs ofAged Milk Thistle Seeds (Silybum marianum (L.) Gaertn). Journal of Agricultural Sciences. 21: 363-372.
 
 
 
 
Omid Sofalian, Somayyeh Azimy, Sodabeh Jahanbakhsh, Saeid Khomari, Sara Dezhsetan. 2013.. Evaluating genetic diversity of chilling stress in cotton genotypes. PLANT BREEDING AND SEED SCIENCE.. 77-88: 68 .
Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, Zahra Shokrgozar , Leila Faravardeh, Omid Sofalian. The effect of UV-C treatment on an important antioxidant enzyme activity and DNA fragmentation in Triticum aestivum. International Journal of Agronomy and Plant Protection. 4(10): 2469-2473.
Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, Elnaz Naderi , Ashraf Mohamadkhani,  Leila Faravardeh. (2013). Identification and sequestration on Cyclooxigenase-2 (COX-2) gene Mrna in wheat and comparison sequences of this gene(COX-2) in wheat and human. International Journal of Agronomy and Plant Protection.4(10) 2454-2459.
Azymi, S, Sofalian, O., Jahanbakhsh Godehkahriz, S., and Khomari, S. (2012). Effect of chilling stress on Soluble Protein, sugar and Prolin accumulation in cotton (Gossypiumhirsutum L.) genotypes. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 12: 825-830
B. Elhami, F.Zaare-Nahandi, S. Jahanbakhsh-Godehkahriz. (2015). Effect of Sodium nitroprusside(SNP) on physiological and biological responses of olive (Olea europaea cv. Conservolia) under water stress. International journal of biosciences. 6: 148-156.
Fatemeh Rahimzadeh, Abdolghayoum Gholipouri, Ahmad Tobeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, Shahzad Jamaati-e-Somarin. Determining Critical Period of Weed Control in Iran and Lentil. International Journal of Agriculture :Research and Review2(5). 666-670.
Aghighi Shahverdi kandi, M., Tobeeh, A., Gholipoor, A., Jahanbakhsh Godehkahriz, S., Hassanpanah, D. and Sofalian. O (2011).. Effect of Different N Fertilizer Rate on Starch Percentage, SolubleSugar, Dry Matter, Yield and Yield Components of Potato Cultivars. Australian Journal of Basic and Applied Science. 5(9):1846-1851.
Aghighi Shahverdi kandi, M., Tobeeh, A., Gholipoor, A., Jahanbakhsh Godehkahriz, S., Hassanpanah, D. and Sofalian..(2012). INVESTIGATION OF NITROGEN UPTAKE AND PARTITIONING IN DIFERENT PLANT ORGANS AND TUBERS N CONTENT AFFECTED BY APPLICATION OF DIFFERENT N FERTILAZRE LEVELS IN POTATO CULTIVARS. International Journal of Agriculture :Research and Review.2(2): 68-73.
Aghighi Shahverdi kandi, M., Tobeeh, A., Jahanbakhsh Godehkahriz, Rastgar, Z. The study of germination index of canola cultivars for drought resistance. International journal of Agronomy and Plant Production. 2(3): 89-95.
S. Jahanbakhsh Godehkahriz, Z. Rastgar, and M. Aghighi Shahverdikandi.. (2012). Effect of seed aging of sunflower (Carthamus tinctorius L.) seed vigor and germination parameters. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 3(3): 445-449.

 
مقالات ارایه شده
جهانبخش گده کهریز، س. رستگار جزی، ف. کریم زاده، ق. زولا، ل، اجیدی، م.ج.، محفوظی، س ، حسینی سالکده، ق و رضوی زاده، خ. Marya Gulia Egidi،..  Lello Zolla. )1388).  بررسي های فیزیولوژیکی، پروتئومیکسی و بیان ژن گندم بهاره کوهدشت در پاسخ به سرمای بهاره سازی. ششمين همايش ملي بيوتكنولوزي جمهوري اسلامي ايران.
جهانبخش گده کهریز، س. کریم زاده، ق و رستگار جزی، ف. Lello Zolla، Marya Guilia Egidi، محفوظی، س.  حسینی سالکده، ق. و رضوی زاده. خ. (1388( . بررسي های فیزیولوژیکی، پروتئومیکسی و مولکولی پاسخ گندم زمستانه شایان به سرمای بهاره سازی. ششمين همايش ملي بيوتكنولوزي جمهوري اسلامي ايران.  
جهانبخش گده کهریز، س. کریم زاده، ق و رستگار جزی، ف. (1383(. تغییرات سرماالقائی مقدار پروتئین محلول برگی ارقام بهاره و پاییزه گندم. دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان سراسر کشور. دانشگاه تربیت مدرس. ص. 28.
جهانبخش گده کهریز، س. کریم زاده ، ق. زولا، ل.، رستگار جزی، ف. ، محفوظی، س. حسینی سالکده، ق.، صدقی، م.(1389) آنالیز و شناسایی پروتئین ها پاسخگر به تنش سرما و اشباع بهاره سازی در رقم زمستانه گندم بر اساس مطالعات پروتئومیکسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
قوی بازو، ف.، اصغری زکریا، ر. و جهانبخش گده کهریز، س.) 1390). مطالعه تنوع پروتئین های گلیادین با استفاده از تکنیک A-PAGE در Aegilops triuncialis. دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
جهانبخش گده کهریز، س. و نادری،ا.(1390( .  تغییرات بیان پروتئبنهای کلیدی  Proteasome alpha type2 و Phosphoribulokinase (PRKase) در گندم زمستانه شایان در برابر تنش سرما . همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.   ایران. ارومیه.
جهانبخش گده کهریز، س. ، نادری، ا و جهانبخش گده کهریز، س. ن(1390). حوه بیان پروتئینهای سرما القائی  Mitochonderial ATP synthase و Oxygen Evolving Enhancer   Protein2 در گندم زمستانه شایان. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ایران. ارومیه.
جهانبخش گده کهریز، س و علیرضایی، ک. )1390. (مطالعه بیان پروتئین های گلوتامات سمی الدهید 2و1  امینو اسید (GSA) و ps16 تحت اثر سرمای بهاره سازی در گندم زمستانه شایان. هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی جمهوری اسلامی ایران.. تهران
ف. حیدری ، س. جهانبخش گده کهریز، م. طالبی، س. قبادی. (1391). کشت درون شیشه ای یکی از گونه های نعناع (Mentha spicata)) در حضور هورمون های بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید . هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی جمهوری اسلامی ایران.  تهران.
طالبی بداف، م.. جهانبخش گده کهریز، س. ، قبادی، س. و افاضل، م.(1390). باززایی و کشت درون شیشه ای سه گونه نعناع ایرانی با استفاده از کشت مریستم گره و دیسک برگی. کنگره علوم باغبانی ایران. اصفهان.
عقیقی شاهوردی کندی، م. ، توبه، ا. و جهانبخش گده کهریز، س.(1390 (. تاثیر محرک رشد دالجین (عصاره  Ascophyllum nodosum) بر روی صفات مورفولوژیکی ٬ عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی. اولین کنگره علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. زنجان.
عقیقی شاهوردی کندی، م. توبه، ا، جهانبخش گده کهریز، س. قلی پوری، ع. حسن پناه،د . و سفالیان، س.(1390(.تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی.  اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار.  ایران. خوزستان.
عقیقی شاهوردی کندی، م. توبه، ا، جهانبخش گده کهریز، س. قلی پوری، ع. حسن پناه،د . و سفالیان، س.(1390(.بررسی انواع کارائی مصرف نیتروژن درسطوح مختلف کود نیتروژن در ارقام سیب زمینی. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. خوزستان.
عقیقی شاهوردی کندی، م. توبه، ا، جهانبخش گده کهریز، س. قلی پوری، ع. حسن پناه،د . و سفالیان، س.(1390(.تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام مختلف سیب زمینی. دانشگاه پیام نور استان خوزستان .
جانباز، م. ، جهانبخش گده کهریز، س. ، قلی پوری، ع. و زارع راد، ز. (1390.(بررسی تاثیر پرایمینگ بذر گندم بر میزان  تجمع کربوهیدرات ها و پرولین در شرایط تنش شوری.  اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار . دانشگاه پیام نور استان خوزستان.
دیلمی معزی، ا. برمکی، م. و جهانبخش گده کهریز، س. (1390(.تاثیر متیل جاسمونات و اسید سالیسیلیک بر درصد پروتئین های غده های مینی  تیوبر پس از دوره انبارداری. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. دانشگاه پیام نور استان خوزستان.
جانباز، م.، قلی پوری، ع. ، جهانبخش گده کهریز، س. و فتحی ع. (1390). ،بررسی اثرات پرایمینگ با باکتری های محرک رشد و کلرید کلسیم بر مولفه های جوانه زنی گندم. اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار. . دانشگاه پیام نور استان خوزستان.
گرانمایه، ج، جهانبخش گده کهریز، س. ، علیرضایی، ک. و برزگر، ر. (1391). تاثیر تغییرات عوامل محیطی بر میزان عملکرد غده در ارقام مختلف سیب زمین. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.
دادخواه صوفیانی، ن.، عبادی، ع.، قلی پوری، ع. و جهانبخش گده کهریز، س.(1391) .اثر محلول پاشی روی بر تحمل تنش کم آبی در گیاه نخود. اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج.
نادری ، ا. و جهانبخش گده کهریز ، س. (1391  ( مطالعات اخیر و دیدگاه های آینده در زمینه نانوپروتئومیکس. اولین کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تهران. کرج .
ظفری ، م.، عبادی، ع.و جهانبخش گده کهریز، س. (1391). مقابله با تنش خشکی توسط تلقیح بذر با میکوریز در یونجه. اولین همایش ملی بحران آب و پیامدهای ناشی از آن. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج..
ظفری ، م.، عبادی، ع.و جهانبخش گده کهریز، س. (1391 ). نقش میکوریز و ریزوبیوم در پایداری رشد یونجه در تنش خشکی. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.
ظفری ، م.، عبادی، ع.و جهانبخش گده کهریز، س. (1391 ). تاثیر تلقیح بذر با قارچ میکوریز بر رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبی. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
علیرضایی، ک.، جهانبخش گده کهریز، س.، رزمجو، ج.، عبادی  و فراورده، ل. (1391).بررسی میزان لیزین و متیونین در دو گونه مقاوم و حساس گندم تحت تنش بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f.sp tritici). هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.
رشیدی٬ س.، عبادی، ع.، جهانبخش گده کهریز، س. و سهرابی مشک آبادی، ر. (1391). بررسی محتوای نسبی آب ٬ پتانسیل اسمزی و پایداری غشای گیاه لوبیا در شرایط تنش خشکی و تحت تیمار نیتروژن معدنی. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.
رشیدی، س.، عبادی، ع.، جهانبخش گده کهریز، س. و سهرابی مشک آبادی، ر. (1391). تغییرات عناصر در اثر تنش خشکی در لوبیا تحت تیمار نیتروژن معدنی . اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج.
حیدری، ف. ، جهانبخش گده کهریز، س.، طالبی بداف، م.، قبادی، س. و قلی پوری، ع. (139).. تنوع سوماکلونالی گیاهان باززا شده از کشت درون شیشه ای گونه (Mentha longifolia ) با استفاده از نشانگر مولکولی. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.  ارومیه.
چیلان، ح.، رضوی، خ.، جهانبخش گده کهریز، س. و خسروی، ع. (1391). جداسازی و همسانه سازی cDNA ژن Rab17 از گندم (Triticum aestivum). سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد..
عقیقی شاهوردی کندی، م. ، توبه، ا.، جهانبخش گده کهریز، س.  و حیدری، ف. (1391). بررسی بیان پروتئین به روش برادفورد در ارقام گندم. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد..
نادری، ا.  و جهانبخش گده کهریز، س. (1391).  بررسی فیلوژنی پروتئین TCT)) Translationally Controlled Tumor در بین پروتئین های یوکاریوتی با تاکید بر گونه های گیاهی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران.
جهانبخش گده کهریز، س . و نادری، ا.  (1391).  مدل سازی ساختار دوم و سوم پروتئین Petapeptid Repeat حاصل از مطالعه پروتئومیکسی گندم. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
رحیم زاده، ف.، قلی پوری، ع.، توبه، ا.، جهانبخش، س.، جماعتی ثمرین،(1391).  تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه عدس. دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
رحیم زاده، ف.، قلی پوری، ع.، توبه، ا.، جهانبخش گده کهریز، س. و  جماعتی ثمرین، ش. (1391).  تاثیر دوره های مختلف تداخل علف های هرز روی برخی صفات عدس (Lens culinaris medic). دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. ارومیه.
سهرابی، ر. ،عبادی، ع.، جهانبخش گده کهریز، س. رشیدی، س. و جم باراندوزی، ع. (1391). تاثیر روی و نیتروژن بر تغییرات برخی عناصر موجود در اندام هوایی جو بهاره. همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.
سهرابی، ر. ،عبادی، ع.، جهانبخش گده کهریز، س. رشیدی، س. و جم باراندوزی، ع. (1391). تاثیر روی و نیتروژن بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی جو بهاره .همایش ملی پژوهش های راهبردی کشاورزی ایران. تاکستان.
دادخواه صوفیانی، نادر، عبادی، علی، قلی پوری، عبدالقیوم و جهانبخش سدابه (1391).تاثیر استفاده بهینه از آب و عنصر روی بر محتوی رنگدانه های فتوسنتزی و عملکرد نخود.  کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. 28-26 مهرماه.
پرمون، قاسم؛ عبادی ، علی و جهانبخش، سدابه (1391). مطالعه نقش پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک در کاهش تاثیرات فرسودگی بذور خار مریم. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. 28-26 مهرماه.
توکلی حسنکلو، حوریه؛ عبادی، علی؛ جهانبخش سدابه و پرمون، قاسم.(1391).  بررسی تاثیر تنش کم آبی بر برخی صفات فیزیولوژیک چند ژنوتیپ گندم. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. 28-26 مهرماه.
رحیم زاده، فاطمه؛ قلی پوری، عبدالقیوم، توبه، احمد، جهانبخش، سدابه؛ جماعتی، شهزاد (1391). بررسی دوره های مختلف کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز در زراعت عدس(Lens culinaris medic). کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. 28-26 مهرماه.
دادخواه صوفیانی، نادر، عبادی، علی، قلی پوری، عبدالقیوم و جهانبخش سدابه (1391). تعیین میزان بهینه آب مصرفی و عنصر روی با مطالعه برخی متابولیت های سازگاری در گیاه نخود. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. 28-26 مهرماه.
دادخواه صوفیانی، نادر، عبادی، علی، قلی پوری، عبدالقیوم و جهانبخش سدابه. (1391). بررسی مصرف بهینه میزان آب و محلول پاشی روی بر تغییرات برخی اسیدهای آمینه و پروتئین نخود. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک. دانشگاه محقق اردبیلی. 28-26 مهر ماه.
معصومه قهرمانی، علی عبادی، سدابه جهانبخش گده کهریز (1391). اثر تنش کم آبی بر روی برخی شاخص های فیزیولوژیک سورگم علوفه ای. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست. 3 4 اسفند 1391.
میثم میری، علی عبادی، سدابه جهانبخش (1391). اثر انواع تیمار شکست خواب بذر بر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis)). اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست. 3 4 اسفند 1391.
آرزو مولودی، علی عبادی، سدابه جهانبخش، قاسم پرمون )1391( . تاثیر مصرف نیتروژن بر روی شاخص های فیزیولوژیک جو بهاره در شرایط تنش کم آبی. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست. 3 4 اسفند 1391.
آرزو مولودی، علی عبادی، سدابه جهانبخش، مهدی داوری، قاسم پرمون (1391). تنش کم آبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشاء سلول در جو بهاره. اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست. 3 4 اسفند.
جهانبخش گده کهریز، س. رستگار جزی، ف. کریم زاده، ق. رضوی زاده، خ. Marya Gulia Egidi، محفوظی، س. حسینی سالکده، ق.  Lello Zolla. )1388).  بررسي های فیزیولوژیکی، پروتئومیکسی و بیان ژن گندم بهاره کوهدشت در پاسخ به سرمای بهاره سازی. ششمين همايش ملي بيوتكنولوزي جمهوري اسلامي ايران.
جهانبخش گده کهریز، س. کریم زاده، ق و رستگار جزی، ف. Lello Zolla، Marya Guilia Egidi، محفوظی، س.  حسینی سالکده، ق. و رضوی زاده. خ. (1388( . بررسي های فیزیولوژیکی، پروتئومیکسی و مولکولی پاسخ گندم زمستانه شایان به سرمای بهاره سازی. ششمين همايش ملي بيوتكنولوزي جمهوري اسلامي ايران.  
جهانبخش گده کهریز، س. کریم زاده، ق و رستگار جزی، ف. (1383(. تغییرات سرماالقائی مقدار پروتئین محلول برگی ارقام بهاره و پاییزه گندم. دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان سراسر کشور. دانشگاه تربیت مدرس. ص. 28.
جهانبخش گده کهریز، س. کریم زاده ، ق. زولا، ل.، رستگار جزی، ف. ، محفوظی، س. حسینی سالکده، ق.، صدقی، م.(1389) آنالیز و شناسایی پروتئین ها پاسخگر به تنش سرما و اشباع بهاره سازی در رقم زمستانه گندم بر اساس مطالعات پروتئومیکسی. دانشگاه فردوسی مشهد. شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.
قاسم کریم زاده، سدابه جهانبخش، فردوس رستگار (1383). تجمع القاء سرمایی پروتئین های محلول  برگی در گندم  پاییزه. دومین کنگره بیولوژی کاربردی با دامنه بین المللی .مشهد. ایران.
قاسم کریم زاده، سدابه جهانبخش، فردوس رستگار (1383). پپتیدهای القاء سرمایی در بر گهای ژنوتیپ های بهاره و پاییزه گندم. دومین کنگره بیولوژی کاربردی با دامنه بین المللی .مشهد. ایران
.حمیرا چیلان، خدیجه رضوی، سدابه جهانبخش گده کهریز ، عطیه خسروی (1391). جداسازی و همانند سازی cDNA ژن Rab17 از گندم (Triticum aestivum) . سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13 تا 15 شهریور ماه. 1391. مشهد. ایران.
مهدی عقیقی شاهوردی کندی، احمد توبه ، سدابه جهانبخش، فرزانه حیدری (1391). بررسی بیان پروتئین به روش برادفورد در ارقام گندم. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13 تا 15 شهریور ماه. مشهد . ایران
الناز نادری، سدابه جهانبخش گده کهریز. (1391). بررسی فیلوژنی پروتئین TCT)) Translationally Controlled Tumor در بین پروتئین های یوکاریوتی با تاکید بر گونه های گیاهی. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. . 13 تا 15 شهریور ماه. مشهد. ایران
سدابه جهانبخش گده کهریز، الناز نادری (1391). مدل سازی ساختار دوم و سوم پروتئین Petapeptid Repeat حاصل از مطالعه پروتئومیکسی گندم. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران. 13 تا 15 شهریور ماه. مشهد. ایران.
زینالی، معصومه، جهانبخش گده کهریز سدابه ،حسینی ، بهمن ، میثم طباطبایی و عبادی علی (1392). مهندسی ژنتیک باکتری E.coli به منظور تولید بیواتانول. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 و 21 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
حمیدزاده مقدم ، شیوا ؛ جهانبخش گده کهریز، سدابه، عبادی، علی و فراورده، لیلا. (1392). بررسی بیان پروتئین های القاء شده Ascorbate peroxidase و Heat Shock Protein 70 تحت اثر تیمار با اسید سالیسیلیک طی مرگ برنامه ریزی شده سلولی با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 الی 21مرداد ماه. اردبیل. ایران.
حمیدزاده مقدم ، شیوا ؛ جهانبخش گده کهریز، سدابه، عبادی، علی. (1392). بررسی مارکر زیستی از طریق سنسورهای جدید بر مبنای تکنولوژی نانوپروتئومیکس. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
حمیدزاده مقدم ، شیوا ؛ جهانبخش گده کهریز، سدابه، عبادی، علی و فراورده، لیلا. (1392 بررسی تغییرات یکسری از آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم طی مرگ برنامه ریزی شده در اثر تیمار با اسیدسالیسیلیک. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 الی21 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
رئیسی ساداتی، یلدا؛ جهانبخش گده کهریز، سدابه، عبادی، علی و قهرمانزاده، رباب(1392 بررسی نحوه بیان اسیدهای آمینه لیزین و متیونین در گندم تحت اثر کادمیوم و جیوه دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 و 21 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
رئیسی ساداتی، یلدا؛ جهانبخش گده کهریز، سدابه، عبادی، علی و قهرمانزاده، رباب(1392). الگوی بیان پروتئین های القاء شونده تحت اثر کادمیوم و جیوه در گندم. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 و 21 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
فاطمه جلایی شاهکوه، سدابه جهانبخش گده کهریز؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور؛ مهدی رحیم پور(1392). الگوی بهینه سازی روش استخراج RNA در گیاه دارویی و معطر بابونه. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 و 21 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
فاطمه جلایی شاهکوه، سدابه جهانبخش گده کهریز؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور؛ مهدی رحیم پور(1392). الگوی بهینه سازی استخراج RNA در برخی از جنس های زیر خانواده آنتی میده دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 20 و 21 مرداد ماه. اردبیل. ایران
سعید جمال پور، احمد توبه، محمد تقی آل ابراهیم، سدابه جهانبخش (1393). تاثیر نانوکود بیولوژیک بیوز بر روی برخی از صفات سیب زمینی رقم اگریا . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
سعید جمال پور، احمد توبه، محمد تقی آل ابراهیم، سدابه جهانبخش (1393). تاثیر نانوکود بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
نصیبه توکلی حسنکلو،علی عبادی، مهدی داوری، سدابه جهانبخش، حوریه توکلی(1393). اثر پتاسیم و نیتروژن بر فعالیت آنزیم های انتی اکسیدان در مواجهه با بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
نصیبه توکلی حسنکلو،علی عبادی، مهدی داوری، سدابه جهانبخش، حوریه توکلی (1393). اثر پتاسیم و نیتروژن بر افزایش مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
. کلثوم شریفی،محمد تقی آل ابراهیم، عبدالقیوم قلی پوری، سدابه جهانبخش، حوریه توکلی و بهروز اسماعیل پور (1393). بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز در شرایط آزمایشگاهی.  سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل. ایران.
کلثوم شریفی،محمد تقی آل ابراهیم، عبدالقیوم قلی پوری، سدابه جهانبخش، حوریه توکلی و بهروز اسماعیل پور (1393). بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به عنوان علف کش زیستی در کنترل تعدادی از علف های هرز در شرایط گلخانه ای . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
الناز نوزری، رسول اصغری ذکریا، سدابه جهانبخش، ناصر زارع (1393). بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمون استروئیدی 17B-estradiol  بر رشد کالوس و آنزیمهای پراکسیداراز و پلی فنل اکسیداز گیاه بابونه آلمانی . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
غلامرضا فرزانه، سارا دژستان، سدابه جهانبخش ، مهدی بهنامیان. (1393). بررسی اثر طول مدت ضد عفونی و غلت محیط کشت  MSبر جوانه زنی درون شیشه ای . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
سمیه محمدی ، سدابه جهانبخش ، خدیجه رضوی ، علی عبادی (1393). ارزیابی فلورسانس کلروفیل ژنوتیپهای متحمل گندم نان تحت تنش شوری. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
غلامرضا فرزانه، سارا دژستان، سدابه جهانبخش ، مهدی بهنامیان(1393). بررسی اثر غلظتهای مختلف تیدبازورون روی شاخه زایی و تولید برگ درگیاه استویا (stevia rabaudiana). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
 معصومه قهرمانی ، علی عبادی، قاسم پرمون ، سدابه جهانبخش (1393). بررسی تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب چند ژنوتیپ سورگوم علوفه ای (sorghum bicolor). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
معصومه قهرمانی ، علی عبادی، قاسم پرمون ، سدابه جهانبخش (1393). تاثیر تنش کم آبی بر میزان عناصر چند ژنوتیپ سورگوم علوفه ای. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
سمیرا قلی پور نویری، علی عبادی ، سدابه جهانبخش ، غلامرضا امین زاده (1393). تاثیر تنش کم آبی بر محتوای کلروفیل در ده لاین پیشرفته گندم. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
 سمیرا قلی پور نویری، علی عبادی ، سدابه جهانبخش ، غلامرضا امین زاده (1393). تاثیر تنش کم آبی بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک لاینهای پیشرفته گندم (Triticumaestivuml). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
سمیه محمدی ، خدیجه رضوی سدابه جهانبخش ، علی عبادی (1393). تاثیر ارزیابی برخی صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپهای متحمل گندم تحت تنش شوری. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
 
الناز نوزری، رسول اصغری ذکریا ، سدابه جهانبخش ، ناصر زارع (1393). بررسی تاثیر  سطوح مختلف هورمون پروژسترون بر فعالیت برخی از آنزیمهای آنتی اکسیدانت گیاه Matricaria chamomilla L   سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
الهام صمدی کلخوران ، محمد تقی آل ابراهیم ، سدابه جهانبخش، امیر اصلان حسین زاده (1393). بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل بر عملکرد و اجزای عملکرد در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی( solanum tuberosum L). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
الهام صمدی کلخوران ، محمد تقی آل ابراهیم ، سدابه جهانبخش، امیر اصلان حسین زاده (1393). بررسی کارایی علف کش اگزادیارژیل در کنترل علفهای هرز  در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی( solanum tuberosum L) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
هاجر مرادیانی ، احمد توبه ، داوود حسن پناه ، سدابه جهانبخش، امیراصلان حسین زاده. (1393). بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام سیب زمینی. سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
هاجر مرادیانی ، احمد توبه ، داوود حسن پناه ، سدابه جهانبخش، امیراصلان حسین زاده (1393). مطالعه میزان اسید آمینه لیزین، پروتئین و نشاسته در ارقام سیب زمینی . سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
محمد اسکندری لنبری، علی عبادی، محمد تقی آل ابراهیم ، سدابه جهانبخش، قاسم علیاری (1393). بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی تاج خروس ( amareanthus retroflexus L). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
محمد اسکندری لنبری، علی عبادی، محمد تقی آل ابراهیم ، سدابه جهانبخش، قاسم علیاری (1393). بررسی اثر عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر جوانه زنی سلمه ( amareanthus retroflexus L). سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 29 و 30 مرداد ماه. اردبیل.ایران.
طیبه شیخ حسابی، سدابه جهانبخش،مهدی داوری، علی عبادی (1393).  تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
طیبه شیخ حسابی، سدابه جهانبخش،مهدی داوری، علی عبادی.  (1393).تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله  چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
طیبه شیخ حسابی، سدابه جهانبخش،مهدی داوری، علی عبادی.  (1394). بررسی  صفات موفولوژیک برخی از ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
سمیرا خادم صدیقی، سدابه جهانبخش ، علی عبادی. (1394) اثر تنش شوری بر روی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی (echium amoenium). چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
سمیرا خادم صدیقی، سدابه جهانبخش ، علی عبادی. (1394). تاثیر کلسیم کلراید بر برخی صفات بیوشیمیایی گاوزبان ایرانی (echium amoenium) تحت تنش شوری. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
مهناز ظفری، علی عبادی ، سدابه جهانبخش.  تاثیر میکروارگانیسم ها بر پایداری یونجه در شرایط تنش خشکی.(1394). چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
زهرا برزگری، علیرضا قاسمیان اسدالله اسدی،سید مهدی رضوی، سدابه جهانبخش ،قاسم پرمون.(1394). مطالعه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام مختلف گندم تحت تاثیر کاربرد نانوکلات پتاسم در شرایط تنش خشکی .چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
زهرا برزگری، علیرضا قاسمیان اسدالله اسدی،سید مهدی رضوی، سدابه جهانبخش ،قاسم پرمون.(1394). مطالعه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در ارقام مختلف گندم تحت تاثیر کاربرد نانوکلات پتاسم در شرایط تنش خشکی .چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
نفیسه اصغری، سدابه جهانبخش ، علی عبادی. (1394). اثر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر نانوکلات پتاسیم بر ویژگیهای فیزیولوژیک در گندم (Triticum aestivum). چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
نفیسه اصغری، سدابه جهانبخش ، علی عبادی. (1394). اثر نانوکلات پتاسیم بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم تحت تنش خشکی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
زهرا برزگری، علیرضا قاسمیان اسدالله اسدی،سید مهدی رضوی، سدابه جهانبخش ،قاسم پرمون.(1394).
تاثیر نانوکلات پتاسیم بر متابولیت های سازگاری ارقام مختلف گندم در مقابله با تنش خشکی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
علی اکبر آزاد جعفرلو، احمد توبه، عبدالقیوم قلی پوری، معرفت قاسمی، سدابه جهانبخش (1394). عکس العمل ارقام برتر گندم دیم به تغذیه متعادل به کودهای پایه NPK صفات ریخت شناسی موثر بر عملکرد. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
علی اکبر آزاد جعفرلو، احمد توبه، عبدالقیوم قلی پوری، معرفت قاسمی، سدابه جهانبخش (1394). کاربرد ترکیبات مختل کودی (NPK) و تاثیر آن بر پنجه ها ،عملکرد دانه و تعدادی از خصوصیات زراعی سه رقم برتر گندم دیم.چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران
محمد اسکندری لنبری، علی عبادی، محمد تقی آل ابراهیم، یونس خیری زاده و سدابه جهانبخش (1394). استفاده از عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی و تاثیر آن بر برخی صفات مورفولوژیک تاج خروس رونده. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران
محمد اسکندری لنبری، علی عبادی، محمد تقی آل ابراهیم، یونس خیری زاده و سدابه جهانبخش (1394). بررسی محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی بر روی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی تاج خروس. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران
محمد اسکندری لنبری، علی عبادی، محمد تقی آل ابراهیم، یونس خیری زاده و سدابه جهانبخش (1394). تاثیر پذیری برخی صفات سلمه تره با محلول پاشی عصاره آبی علف هرز تلخه به عنوان علف کش زیستی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
پریسا مقبول، علیرضا قاسمیان، سدابه جهانبخش، سید مهدی رضوی، اسدالله اسدی،.(1394). تاثیر نانوکلات پتاسیم در خصوصیات مورفولوژیکی و محتوای نسبی آب برگ دو رقم سویا تحت تنش خشکی. چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران
پریسا مقبول، علیرضا قاسمیان، سدابه جهانبخش، سید مهدی رضوی، اسدالله اسدی،.(1394). تاثیر نانوکلات پتاسیم در کاهش تاثیرات خشکی بر رنگدانه های فتوسنتزی  دو رقم سویا .چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مرداد ماه. اردبیل . ایران.
ابراهیم هادی، سدابه جهانبخش، مرتضی کامرانی، علی عبادی (1394). بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان پروتئین، پرولین و هیدرات های کربن بر تعدادی هیبریدهای ذرت در مغان. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم تکنولوژی بذر ایران. چهارم لغایت ششم شهریور. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج ایران.
ابراهیم هادی، سدابه جهانبخش، مرتضی کامرانی، علی عبادی (1394). بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان میزان آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تعدادی از هیبریدهای ذرت در مغان. اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم تکنولوژی بذر ایران. چهارم لغایت ششم شهریور. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. کرج ایران.
 
Karimzadeh, G., Jahanbakhsh-Ghodehkahriz, S.,  and Rastegar, R. (2004). Cold-induced leaf soluble proteins accumulation in winter wheat. In: The Proceedings of The 2nd Congress on Applied Biology: International Approach, Sep 29-30, 2004. Islamic Azad Univ. of Mashhad, Mashhad, Iran pp. 247 (In Persian).
Karimzadeh, G., Jahanbakhsh-Ghodehkahriz, S., and Rastegar, R. (2004). Cold-induced polypeptides in the leaves of spring and winter wheat genotypes. In: The Proceedings of The 2nd Congress on Applied Biology: International Approach, Sep 29-30, 2004. Islamic Azad Univ. of Mashhad, Mashhad, Iran. pp. 248 (In Persian)
Jahanbakhsh Godehkahriz , S., Karimzadeh, G., and Rastegar, F ., 2007.'Protein accumulation and chlorophyll fluorescence changes in spring and winter wheat genotypes in response to cold treatment. In', The Proceedings of Plant and Microbe Adaptation to Cold Meeting, Salsomaggiore Terme, Italy.
Egidi M.G., Rinalducci S., Jahanbakhsh-Ghodehkahriz S., Rastgar Jazii F., Karimzadeh G., Zolla L. Vernalization in Winter Wheat and basic Differences With Spring Counterpart: A Proteomic Investigation, 2009. 4th Annual National Conference, University Milano - Bicocca.
Jahanbakhsh-Godehkahriz, Sodabeh., Rastgar-Jazii, Ferdous., Zolla, Lello., Karimzadeh, Ghasem., Mahfoozi, Siroos. and Hosseini Salekdeh, Ghasem., Gholipoori, A. (2010). Analysis and identification of cold responsive proteins in Kohdasht spring wheat (Triticum aestivum). World Conference on Information Technolog. Turkey.
Azymi, S, Sofalian, O., Jahanbakhsh Godehkahriz, S., and Khomari, S. (2012). Effect of chilling stress on Soluble Protein, sugar and Prolin accumulation in cotton (Gossypiumhirsutum L.) genotypes. International Journalof Agriculture and Crop Sciences.
Jahanbakhsh Godehkahriz, S., Rastgar, Z., and Aghighi Shahverdi Kandi, M. (2012).Effect of seed aging of sunflower (Carthamus tinctorius L.) seed vigor and germination parameters- International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol., 3 (3), 445-449.
Ebadi, A., Dadkhah Sufiani, N., Gholipoori,A., and Jahanbakhsh Godehkahriz, S., (2012). Effect of water deficit and foliar zinc application on nutrient uptake and yields of chickpea. 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. Izmer, Turkey.
Jahanbakhsh Godehkahriz , Sodabeh, Naderi Elnaz, Robab Davar (2012).Use of progenesis samespot software vers 2.0 for analysis the expression s pattern of cold induced proteins in wheat. AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 1394-1397.
Jahanbakhsh Godehkahriz , Sodabeh, Shokrgozar, Zahra, Naderi Elnaz (2012).Analysis of Bioanformatical S-adenosylmethionine Synthetase and cold regulated (COR)  proteins in wheat under cold stress. . AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science 2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 1398-1401.
Jahanbakhsh Godehkahriz, Sodabeh., Babashpoor, Somayeh, Naderi, Elnaz. (2012).Analysis of patatin and triticain alpha protein expression in winter wheat in response to vernalization cold.  AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 1451-1455.
Jahanbakhsh Godehkahriz, S., Alirezaee, K., Jahanbakhsh Godehkahriz, S.,(2011).Assay the expression of chaperon DnaK and Membrane protein TerC by use of Progenesis  Software in wheat under cold. 2 World Conference on Information Technology .Antalya. Turkey.
Robab Davar., Reza Darvishzadeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz. (2012). Evaluationof partial resistance to basal stem rot in sunflowere . AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 758-762..
Mehdi Aghighi. Shahverdi Kandi, Ahmad Tobeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz, Ami Deylami Moezi, Saeed, Barani., (2012). Application of SPSS and SAS software for cluster analysis for groupend of protein expression rates in 19 wheat cultivars. AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 1456-1461.
Jahanbakhsh Godehkahriz, S., Naderi, E., Jahanbakhsh Godehkahriz, S. (2011). Use of progenesis samespot software vers 2.0 for analysis the expression s pattern of cold induced proteins in wheat. 2 World Conference on Information Technology. Antalya. Turkey.
Jahanbakhsh Godehkahriz , Sodabeh, Naderi Elnaz(2012). Analysis of protein s expression with Progenesis SameSpots software Ver, 2.0 in winter wheat in response to cold. AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 1402-1406.
 Robab Davar., Reza Darvishzadeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz. (2012). Analysis of growth and development in sunflower recombinant inbred line population using SAS software. AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 608-612.
Robab Davar., Reza Darvishzadeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz. (2012). Sunflower-sclerotinia interaction effect slicing using SAS software. AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 619-623.
Robab Davar., Reza Darvishzadeh, Sodabeh Jahanbakhsh Godehkahriz. (2012). Analysis of aggressiveness among isolates of Sclerotinia sclerotiorum from sunflower. AWERProcedia Informatio Technology & Computer Science2nd World Conference on Information Technology (WCIT 2011). 1(2012) 543-546.
Jahanbakhsh Godehkahriz , S., Karimzadeh, G., and Rastegar, F ., 2007.'Protein accumulation and chlorophyll fluorescence changes in spring and winter wheat genotypes in response to cold treatment. In', The Proceedings of Plant and Microbe Adaptation to Cold Meeting, Salsomaggiore Terme, Italy.
Egidi M.G., Rinalducci S., Jahanbakhsh-Ghodehkahriz S., Rastgar Jazii F., Karimzadeh G., Zolla L. Vernalization in Winter Wheat and basic Differences With Spring Counterpart: A Proteomic Investigation, 2009. 4th Annual National Conference, University Milano - Bicocca.
Jahanbakhsh-Godehkahriz, Sodabeh., Rastgar-Jazii, Ferdous., Zolla, Lello., Karimzadeh, Ghasem., Mahfoozi, Siroos. and Hosseini Salekdeh, Ghasem., Gholipoori, A. (2010). Analysis and identification of cold responsive proteins in Kohdasht spring wheat (Triticum aestivum). World Conference on Information Technolog. Turkey, Bahcesehir University.
Egidi, M.G., Rinalducci, S., Jahanbakhsh –Godehkahriz, S., Rastgar Jazii, F., Karimzadeh, G., Zolla, L. (2009).Spring and winter habits in Wheat: proteomic approach to delve into vernalization process. Classical and novel approaches in Plant Proteomics. Viterbo. Italy.
Abdoghayoum Gholopouri, Ayna Hanafi, Sodabeh Jahanbakhsh, (2010). A computer model forsimulating leaf productionin sunflower. 2010 Internationa China.Hangzhou, China, October. 5-6.
 
 
عضویت‌های حرفه‌ای
1- عضو انجمن بیوتکنولوژی ایران
2- عضو انجمن پروتئومیکس ایران
3- عضو انجمن ژنتیک ایران
 
فعالیت های اجرایی
رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه  از 20/1/1390 تا مرداد 93
 
داوری مقالات در مجلات علمی
1- مجله فرایند و کارکرد گیاهی
2- تولید گیاهان زراعی
برگشت به صفحه کارنامه علمی