اعضا - سدابه جهانبخش


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سدابه جهانبخش | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
حمیرا چیلان. تاثیر تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و الگوی بیان ژن Rab17 در دو رقم حساس و مقاوم گندم نان. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه25/11/1390.
فرزانه حیدری. کشت درون شیشه ای دو ژنوتیپ نعناع از گونه های Mentha.longifolia, M.spicata. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 29/11/90.
الناز نادری. شناسایی و جداسازی mRNA ی ژن سیکلواکسیژناز 2- Cyclooxygenase2))COX2 در گیاه گندم و مقایسه توالی این زن در گندم و انسان. کارشناسی ارشد .دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 1/12/91.
زهرا شکرگذار. اثر اشعه UV-C بر الگوی بیان برخی پروتئین های درگیر در مرگ برنامه ریزی شده سلولی در گندم. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 1/12/91.
کبری علیرضایی. بررسی بیان پروتئین های القاء شده تحت اثر زنگ زرد (Puccinia striiformis fsp tritici) در ژنوتیپ های مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز دو بعدی. کارشناسی ارشد . دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 16/11/91.
سمیه عظیمی. ارزیابی تعدادی از زنوتیپ های پنبه از نظر تنش سرمایی. دانشگاه محقق اردبیلی. کارشناسی ارشد . تاریخ دفاع از پایان نامه 17/11/91.
سیده یلدا رئیسی ساداتی. آنالیز پروتئومیکسی گندم در واکنش به کادمیوم و جیوه. کارشناسی ارشد .دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه290 /7/92.
فاطمه جلالی شاهکو. مقایسه بیان تعدادی از ژن های دخیل در سنتز فلاونوئیدها و آنتی اکسیدان ها در برخی از جنس های زیر خانواده Anthemideae تحت تیمار سالیسیلیک اسید. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه30/7/93
شیوا حمیدزاده. اثر اسید سالیسیلیک بر الگوی بیان برخی پروتئین های درگیر در مرگ برنامه ریزی شده سلولی در گیاه گندم. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 29/7/92.
معصومه زینالی. همسانه سازی ژن های الکل دهیدروژناز و پیروات کربوکسیلاز در باکتری E.coli و آنالیز بیان بر روی ضایعات کشاورزی. کارشناسی ارشد.  دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 29/7/92
سمیه محمدی. ارزیابی تحمل ژنوتیپ های منتخب گندم نان نسبت به تنش شوری با روش های مولکولی. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 27/11/93.
الناز نوذری. تاثیر هورمون های جنسی پستانداران بر القای کالوس و باززایی درون شیشه ای گیاه بابونه آلمانی. کارشناسی ارشد.. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 6/11/93.
مریم موسوی عوری. اثر هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال تحت شرایط گرمای طبیعی استان بوشهر. دانشگاه محقق اردبیلی. کارشناسی ارشد. تاریخ دفاع از پایان نامه 28/11/93.
ابراهیم هادی. بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیک ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در تعدادی از هیبریدهای ذرت در منطقه مغان. کارشناسی ارشد. دانشگاه محقق اردبیلی. تاریخ دفاع از پایان نامه 28/11/93.
 
:: ::