دانشگاه محقق اردبیلی
پروفسور رسول اصغری زکریا - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک r-asghariuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل پروفسور رسول اصغری زکریا
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی 5619911367
صندوق پستی 179
شهر
کشور ایران
سوابق تحصیلی
مدرك   رشته   دانشگاه   سال فازغ التحصيلي
  كارشناسي   مهندسي زراعت و اصلاح نباتات   تبريز   1373
  كارشناسي ارشد   اصلاح نباتات   تبريز   1375
  دكتري   ژنتيك بيومتري   تبريز   1382

 
آشنایی با زبان
زبان انگليسي در حد مطلوب  
علایق تحقیقاتی
سيتوژنتيك، منابع ژنتيك گياهي،اصلاح  گياهان دارويي
 
دوره‌های تدریس شده
كارشناسي از سال 1376  دروس ژنتیک، سیتولوژی
كارشناسي ارشد از سال 1379 دروس ژنتیک پیشرفته، سیتوژنتیک
دكتري تخصصي از سال 1390 دروس ژنتیک مولکولی پیشرفته، سیتوژنتیک پیشرفته و مهندسی متابولیک


 
طرح‌های تحقیقاتی
 1- بررسي امكان كاشت گياه دارويي ماريتيغال (Silybum marianum) در منطقه  دانشگاه محقق اردبيلي 1383
2- 
بررسي امكان باززايي گياه دارويي Stachys lavanolifolia دانشگاه محقق اردبيلي 1393
3- 


 
دانشجویان تحت راهنمایی
 1. بررسي تحمل شوري گياهچه هاي حاصل از بذر حقيقي سيب‌زميني           كارشناسي ارشد        
 2. بررسي تحمل شوري ژنوتيپ‌هاي عدس در شرايط درون شيشه اي             كارشناسي ارشد       
 3. بررسي ويژگي‌هاي كاريو لوژيكي چند گونه ار جنس Papaver                كارشناسي ارشد       
 4. ارزيابي درون شيشه اي گياهچه هاي از بذر حقيقي سيب‌زميني از نظر تحمل خشكي   كارشناسي ارشد      
 5. تاثير محيط هاي مختلف كشت بر كالوس زايي و باززايي گونه papaver                 كارشناسي ارشد     
 6. مطالعه ويژگي هاي كاريولوژيكي وتنوع پروتئين هاي ذخيره اي گونه Aegilops biuncialis   كارشناسي ارشد      
 7. مطاله فرايند جوانه زني بذور عدس ونخودتحت تنش شوري با استفاده از تكنيك اناليز تصويري   كارشناسي ارشد
 8. اررزيابي مقاومت به يخ زدگي در برخي از گونه هاي اژيلوپس               كارشناسي ارشد
 9. تاثير مواد محرك بر ميزان توليد تبايين در گياه P. bracteatum در شرايط درون شيشه اي      كارشناسي ارشد
 10. مطالعه تنوع پروتئين هاي ذخيره اي و ويژگي هاي كروموزومي در Aegilops triuncialis        كارشناسي ارشد
 11. مطالعه ويژگي هاي كروموزومي و تنوع پروتئين هاي ذخيره اي در Aegilops cylindrica        كارشناسي ارشد
 12. باززايي درون شيشه اي بابونه طلايي(Anthemis tinctoria)  بومي منطقه اردبيل       كارشناسي ارشد
 13. بررسي الگوي نواربندي پروتئينهاي ذخيره اي ارقام گندم نان پاييزه و گونه هاي خويشاوند وحشي آن     كارشناسي ارشد
 14. ارزيابي تحمل تنش جشكي در چند گونه از جنس اژيلوپس    كارشناسي ارشد
 15. بررسي پايداري ژنتيكي گياهان يونج از جنين زايي سوماتيكي با استفاده از ماركرهاي مولكولي              كارشناسي ارشد
 16. بررسي پايداري عملكرد لاينهاي زمستانه كلزا          كارشناسي ارشد
 17. بررسي سازگاري و پايداري عملكرد لاين هاي اميد بخش برنج در استان مازندران  كارشناسي ارشد
 18. تاثير محيطهاي كشت و هورمون هاي مختلف گياهي بر باززايي درون شيشه اي گياه بابونه الماني            كارشناسي ارشد
 19. القاء ريشه هاي موئين تراريخته گياه سنبل الطيب به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز    كارشناسي ارشد
 20. بررسي تنوع ژنتيكي گونه هاي وحشي و خويشاوند گندم با استفاده از نشانگرهاي مولكولي    كارشناسي ارشد
 21. القاي پلي پلوئيدي در سوسن چلچراغ      كارشناسي ارشد
 22. القاء ريشه هاي موئين تراريخته در گياه روناس به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز       كارشناسي ارشد
 23. ارزيابي تحمل تنش شوري ژنوتيپ هاي توتون با استفاده از صفات مورفولوژيكي و ارتباط آن با نشانگرهاي مولكولي           كارشناسي ارشد
 24. القاء ريشه هاي موئين تراريخته در گياه گل راعي به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز  كارشناسي ارشد
 25. بررسي امكان القا پلي پلوئيدي در سورگوم             كارشناسي ارشد
 26. باززايي درون شيشه اي و كشت سوسپانسيوني گياه سير            كارشناسي ارشد
 27. بررسي امكان القاء پلي پلوئيدي در گياه سياه دانه    كارشناسي ارشد
 28. بررسي امكان القاء پلي پلوئيدي در گياه جعفري      كارشناسي ارشد
 29. بررسي امكان القاء پلي پلوئيدي در گياه بادرنجبويه كارشناسي ارشد
 30. مطالعه اجزاي درگير در ترارساني علامتي تحريك توليد تبايين در Papaver bracteatum Lind.           كارشناسي ارشد
 31. بررسي امكان القاء پلي پلوئيدي در لاله واژگون با استفاده از كلشي سين و اوريزالين              كارشناسي ارشد
 32. تراريختي اسپرس با استفاده از نوك ساقه و آگروباكتريوم تومي فاسينس  كارشناسي ارشد
 33. مطالعه بيان فاكتورهاي رونويسي درپاسخ به تنش خشكي در برنج            كارشناسي ارشد
 34. القاء ريشه هاي موئين تراريخته در گياه كور به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز          كارشناسي ارشد
 35. بررسي امكان القاء پلي پلوئيدي در سنبل الطيب       كارشناسي ارشد
 36. تاثير هورمون هاي جنسي پستانداران بر القاي كالوس و باززايي درون شيشه اي گياه بابونه آلماني            كارشناسي ارشد
 37. تاثير امواج فراصوت بر انتقال ژن در گندم با استفاده از آگروباكتريوم      كارشناسي ارشد
 38. بررسي امكان توليد گياهان هاپلوئيد در گوجه فرنگي به روش كشت بساك و ميكروسپور     دكتري تخصصي
 39. اررزيابي كلونهاي نسل F2 سيبزميني حاصل از بذور حقيقي هيبريد           كارشناسي ارشد
 40. بررسي اثرات كروموتوكسيك و آنتي كروموتوكسيك عصاره مريم گلي روي سلول هاي مريستمي ريشه پياز        كارشناسي ارشد
 41. شناسايي، طبقه بندي و بررسي بيان ژن خـانواده عوامـل رونويسي WRKY در جو    دكتري تخصصي
 42. بررسي تاثير محيط هاي مختلف كشت بر كالوس زايي و باززايي Papaver fugax  كارشناسي ارشد
 43. جداسـازي ژن رنـين از قـارچ رايزوموكور ميهي      كارشناسي ارشد
 44. القاي ريشه هاي موئين در گياه خر فـه بـه وسيله آگر وباكتريوم رايزوژنز  كارشناسي ارشد
 45. جداسازي برخـي از ژنهاي درگير در سنتز نيسين از Lactocoocus lactis                كارشناسي ارشد
 46. تاثير مواد محرك بر ميزان توليد POP پلي ساكاريد ضد تومور در گياه خرفه          كارشناسي ارشد
 47. بررسي تنوع ژنتيكي برخي از صفات كمي در هيبريدهاي سيب زميني نسل 1            كارشناسي ارشد
 48. بررسي تاثير نانوذرات نقره و پروتئين قارچي بر ويژگي هاي مورفولوژيكي و بيوشيميايي ريشه اي مويين بذرالبنج كارشناسي ارشد
 49. تاثير محيط هاي كشت و تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر رشد درون شيشه اي گياه قره قاط    كارشناسي ارشد
 50. بيان ژن هاي Cry3A و گلوتامات دكربوكسيلاز در E. coli و تاثير آن بر رشد سوسك كلرادو كارشناسي ارشد
 51. بيان ژن رنين در مخمر كارشناسي ارشد
 52. مطالعه ترکیب پذیری و تجزیه پایداری عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی دكتري تخصصي
 53. تاثیر پیش ماده و محرک ها بر بیان ژن ها در مسیر بیوسنتز متابولیت ها در کشت سوسپانسون سلولی زعفران دكتري تخصصي
 54. ارزیابی ژنوتیپ های سیاه دانه از نظر تحمل به شوری كارشناسي ارشد
 55. بررسی اثرات کروموتوکسیک شوری در ژنوتیپ های مختلف سیاه دانه  كارشناسي ارشد
 56. ارزیابی اکوتیپ های مختلف سیاه دانه از نظر تحمل به خشکی                كارشناسي ارشد
 57. تاثیر محلول پاشی با اسید هیومیک، اهن و روی یر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پروانش كارشناسي ارشد
 58. بررسی امکان القا پلی پلوییدی در خلر     كارشناسي ارشد
 59. بررسی اثرات کروموتوکسیک یا آنتی کروموتوکسیک عصاره برخی از گیاهان دارویی با استفاده از آزمون پیاز كارشناسي ارشد
 60. ارزیابی تحمل شوری گونه های وحشی Heteranthelium piliferum و Henrardia persica كارشناسي ارشد
 61. تاثیر عصاره قارچی بر رشد سلولی و تولید متابولیت های ثانویه در کشت سوسپانسیون سلولی Melia azedarach L كارشناسي ارشد
 62. بررسی بیان ژن در ریشه های موئین سنبل الطیب تحت تاثیر محرک ها     كارشناسي ارشد
 63. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل خشکی ژنوتیپ های گندم نان پاییزه با استفاده از روش های چند متغیره كارشناسي ارشد
 64. بررسی بیان ژن های gad و p5cr در گیر در تحمل خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های لوبیادر شرایط نرمال و تنش خشکی دكتري تخصصي
 65. تقویت تولید متابولیت های ثانویه در کشت سلولی زعفران با استفاده از نانوذرات    كارشناسي ارشد        
کتاب‌های منتشر شده
1- رسول اصغری زکریا و حمید حاتمی، 1385 . مروري بر مفاهيم و تمرينات ژنتيكانتشارات مهد تمدن انتشارات رهرو دانش
2-  رسول اصغری زکریا و رئوف سید شریفی 1387 . زراعت و اصلاح سيب‌زميني، انتشارات مهد تمدن
3-  رسول اصغری زکریا و مجتبی فتحی، 1389. اصول و روش‌هاي توليد بذر پيش پايه سيب زميني، انتشارات جهاد دانشگاهي 
4- رسول اصغری زکریا، 1394 ژنتيك تكميلي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد
5- رسول اصغری زکریا، 1395ژنتيك مولكولي مقدماتي، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
6-
رسول اصغری زکریا، 1395. گونه‏ هاي اژيلوپس شناسایی و بهره‌برداری، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
7- رسول اصغری زکریا، گیتی ستوده 1396. آشنایی با PCR(ترجمه)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی    
8- رسول اصغری زکریا،گیتی ستوده و شیوا حمیدزاده  1397.مواد غذایی تغییریافته‌ی ژنتیکی (اصول، کاربردها و مباحث) (ترجمه)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
9- رسول اصغری زکریا، 1397. مهندسی متابولیک برای تجاری‌سازی فرآیندهای زیستی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی 
مقالات چاپ شده
 1. Analysis of genetic diversity based on HMW andLMW glutenin subunits in Aegilops cylindrica from Nourthwest of Iran   International Journal of Agriculture and Crop Sciences
 2. Assessing Genetic Diversity Based on Gliadin Proteins in Aegilops cylindrica Populations from Northwest of Iran Notulae Scientia Biologicae
 3. Assessment of genetic diversity in Aegilops species in North-West of Iran using ISSR marker     YYU J AGR SCI
 4. Calling behavior of the female carob moth under cycling and            journal of crop protection
 5. Classification of Barley Cultivars Using Seed Storage Protein Markers Related to Some Physiological Traits          Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi
 6. Differences in antioxidant, morphological and biochemical responses to drought stress in different cultivars of common bean (Phaseolus vulgaris L.)              IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING
 7. Effect of Different Cellulase and Pectinase Enzyme Treatments on Protoplast Isolation and Viability in Lilium ledebeourii Bioss    Not Bot Horti Agrobo
 8. Effect of ultrasonic waves on crocin and safranal content and expression of their controlling    Natural Product Research
 9. Effects of different tissue culture conditions in Hairy roots induction in Hypericum perforatum L.           International Journal of Agriculture and Crop Sciences.
 10. Efficient In Vitro Somatic Embryogenesis and Plant Regeneration from Mature and Immature Embryos of Wheat (Triticum aestivum L.)                BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY
 11. Efficient Microspore Embryogenesis Induction in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) using Shed Microspore Culture       JOURNAL OF PURE AND APPLIED MICROBIOLOGY
 12. Enhanced thebaine production in Papaver bracteatum cell suspension culture by combination of elicitation and precursor feeding       Natural Product Research
 13. Enhancement of Agrobacterium-mediated transformation efficienc- y in immature embryo of Triticum aestivum, cv. Arya       IRANIAN JOURNAL of GENETICS and PLANT BREEDING
 14. Establishment and optimization of cell growth in suspension culture of Papaver bracteatum: a biotechnology approach for thebaine production   Turkish Journal of Biology
 15. In Vitro Induction of Polyploidy in Sorghum bicolor L      cytologia
 16. Investigation of diversity in Aegilops biuncialis and Aegilops umbellulata by A-PAGE,             Natural Product Research
 17. Karyological Characteristics of Lilium ledebourii Boiss and Lilium longiflorum Thunb.            Cytologia
 18. Mutagenic and Anti-mutagenic properties of the essential oil of Jurinea leptoloba DC by Ames Test     (Cumhuriyet University Faculty of Science Science Journal (CSJ
 19. PATH ANALYSIS OF YIELD AND ITS COMPONENTS IN LENTIL UNDER END  International Journal of Agriculture: Research and Review
 20. Polyploidy Induction in Parsley (Petroselinum crispum L.) by Colchicine Treatment  Cytologia
 21. Pomological and phytochemical diversity in Iranian populations of Caucasian whortleberry (Vaccinum arctostaphylos L.)       Scientia Horticulturae
 22. Relationship between storage protein banding pattern and growth type of   Emir. J. Food Agric
 23. Stability Analysis of Potato (Solanum tuberosum L.) Genotypes by AMMI and GGE Biplot Methods  Journal of Agricultural Sciences
 24. Tyrosinase Inhibition, Super Oxide Anion and Nitric Oxide Radical Scavenging Properties of Artemisia absinthium Essential Oil       Journal of Essential Oil Bearing Plants
 25. Ultrasound-enhanced gene delivery to alfalfa cells by hPAMAM dendrimer nanoparticles      Turkish Journal of Biology
 26. A comparative study of chromosome morphology among some accessions of Aegilops crassa African Journal biotechnology     
 27. CALLING BEHAVIOUR OF THE CAROB MOTH, ECTOMYELOIS CERATONIAE (LABORATORY AND FIELD EXPERIMENTS         Mun. Ent. Zool.   
 28. Callus production and regeneration of the medicinal plant Papaver orientale                African Journal of Biotechnology                                        
 29. Comparative study of chromosome morphology and C-banding patterns in several genotypes of Lens culinaris.             
 30. Comparative Study of Chromosome Morphology in Silybum marianum       Cytologia           
 31. Effect of age and temperature on calling behavior of carob under laboratory conditions           Pakistan journal of biological science      
 32. Effect of host change on demographic fitness of the parasitoid, Trichogramma brassicae         Journal of Insect science:               
 33. Effect of in vitro chitosan application on growth and minituber yield of Solanum tuberosum L.               Plant Soil Environment   
 34. Effects of water deficit on dry matter remobilization and grain filling  Journal of Agriculture and Environment 
 35. Karyological Studies in Two Natural Populations of Boissiera squarossa       
 36. Karyotype and C-banding patterns of mitotic chromosomes in Heteranthelium piliferum          Pakistan journal of biological science      
 37. Karyotype of several Vicia species of Iran             Asian journal of Plant sciences      
 38. Karyotype study in several populations of Papaver dubium from North West of Iran                 Biological Diversity and Conservation      
 39. Sequential Path Analysis of Yield Components in Potato   Potato Research
 40. Study on the effects of Organic and inorganic nitrogene fertilizer on yield, yield components and nodulation state of Chick pea  Communication in soil science and Plant analysis             
 
 1. ارزيابي کلون هاي برتر حاصل از بذر حقيقي سيب زميني  دانش كشاورزي     
 2. اندازه گيري اسيدهاي چرب استرول ها ويتامين E در فندق هاي برداشت شده  دانش كشاورزي      
 3. بررسي اثر كم آبياري بر عملكرد 7 رقم سورگم دانه‌اي با استفاده از شاخص‌هاي تحمل   پژوهش و سازندگی
 4. تاثير تراکم بوته و باکتري ريزوبيوم همراه با کاربرد ريزمغذي ها بر عملکرد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک موثر بر رشد نخود (Cicer arietinum L)        
 5. تاثير سطوح مختلف آبياري قطره اي و الگوهاي مختلف كشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني رقم آگريا  پژوهش و سازندگي     
 6. تاثير کاربرد محلول کيتوسان در شرايط درون شيشه اي و گلخانه بر رشد و عملکرد غده چه در گياهچه هاي سيب زميني  دانش کشاورزي  
 7. لزوم ايجاد فرصت رويارويي در زنبوران پرورش يافته روي ميزبان هاي واسط بيد آرد و بيد غلات با كرم غوزه   دانش كشاورزي   
 8. مطالعه ویژگی هاي کاریولوژیکی در چند توده از خشخاش ایرانی  ( Papaver bracteatum Lindl.) مجله بیوتکنولوژي کشاورزي (دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 139
 9. اثر القاي پلی پلوئیدي بر صفات مورفوفیزیولوژیک سورگوم ((Sorghum bicolor cv. KFS2 مجله علوم زراعی ایران
 10. ارزيابي برخي صفات فيزيولوژيكي در جمعيتهايي از Aegilops triuncialis تحت تنش خشكي دو فصلنامه علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
 11. ارزيابي پايداري عملكرد غده ژنوتيپ هاي سيب زميني (Solanum tuberosum L.) با استفاده از روش هاي ناپارامتري پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي
 12. ارزیابی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی حاصل از پرتوتابی با اشعه گاما تحت تنش محدودیت ‌آبی نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
 13. ارزيابي عملكرد و سرعت پرشدن دانه لاين هاي گندم (Triticum aestivum L.) در دو شرايط بدون تنش و تنش خشكي بعد از گرده افشاني              نشريه بوم شناسي كشاورزي
 14. ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه هاي قارچ graminicola Mycosphaerella دشت مغان در مرحله گیاهچه اي در شرایط گلخانه مجله دانش گیاه پزشکی ایران
 15. استفاده از شاخصهاي تحمل تنش براي ارزيابي تحمل اکوتيپ هايAegilops triuncialis به خشکي انتهايي نشريه توليد گياهان زراعي
 16. افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم های آنت یاکسیدان در سلول های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید زیست شناسی کاربردی
 17. باززایی درون شیشه ای اسپرس (Onobrychis sativa) با استفاده از ریزنمونۀ نوک ساقه علوم گیاهان زراعی ایران
 18. باززایی درون شیشه برخی ژنوتیپ های ایرانی یونجه (Medicago sativa L.) از طریق جنین زایی بدنی زيست‌شناسي گياهي ايران،
 19. بررسی القاي پلی‌پلوئیدي در سیاهدانه (Nigella sativa L) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین دوماهنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
 20. بررسي پايداري عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي زمستانۀ كلزا به روش ابرهارت و راسل علوم گیاهان زراعی ایران
 21. بررسی تأثیر امواج فراصوت بر ویژگی‌های رشدی و بیوشیمیایی کشت سلولی خشخاش ایرانی و توليد تبائین در آن زيست‌شناسي گياهي ايران
 22. بررسي تنوع كروموزومي چند جمعيت از گونه Aegilops cylindrica شمال غرب ايران پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي
 23. بررسی صفات زراعی و پایداری عملکرد تعدادی از ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L) نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی
 24. بررسي كروموزومي گونه چاي كوهي (Stachys lavandulifolia Vahl) دو فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
 25. بررسی ویژگی های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Papaver fugax مناطق مختلف شمال غرب ایران ژنتيک نوين
 26. بررسي ويژگيهاي كاريولوژيكي در چند جمعيت از گونه Aegilops biuncialis دو فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران
 27. پايداري عملكرد رگه هاي اميدبخش برنج در استان مازندران علوم گياهان زراعي ايران
 28. تاثير آبسيزيك اسيد بر محتواي كروسين و سافرانال و بيان ژن هاي كنترل كننده در كشت سوسپانسيوني زعفران (sativus Crocus)  ژنتیک نوین
 29. تاثير ال-تيروزين بر توليد تبايين در كشت سوسپانسيون سلولي خشخاش ايراني فصلنامه گياهان دارويي
 30. تأثیر امواج فراصوت بر باززایی ساقه هاي چندگانه از نوك ساقه اسپرس پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
 31. تاثير غلظتهاي مختلف كيتوزان بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم در شرايط تنش خشكي تحقيقات بذر
 32. تاثیر هورمون استروئیدی تستوسترون بر رشد گیاهچه، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و کالوس‌زایی گیاه بابونه آلمانی Matricaria chamomilla .L پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی
 33. تنوع ژنتيكي اكوتيپ هاي گونه Aegilops biuncialis از لحاظ پروتئينهاي ذخيره اي بذر ژنتيك نوين
 34. شناسایی و گروه بندي خانواده عوامل رونویسیWRKY در جو مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
 35. عوامل موثر بر توليد و فعاليت آنزيم لخته كننده شير در قارچ  miehei Rhizomucor علوم و صنايع غذايي
 36. القاي تقسیمات اسپوروفیتی و تشکیل ساختارهاي رویانی (Lycopersicon esculentum Mill.) در کشت میکروسپور گوجه فرنگی زیست فناوري گیاهان زراعی
 37. مطالعه کاریوتیپ دو گونه شنبلیله (Trigonella L.) از ایران مجله پژوهش هاي تولید گیاهی
 38. نقش تنظیم کننده هاي رشد گیاهی و جداکشت‌هاي مختلف بر پاسخ کشت بافتی و سوسپانسیون سلولی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) نشریه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی
 
 
 
 
 
مقالات ارایه شده
عنوان مقاله عنوان كنفرانس تاريخ ارائه
كالوس زايي وريخت زايي در گياه دارويي بابونه.Matricaria chamomilla L دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
بررسي تنوع مورفولوژيكي اكوتيپ هاي مختلف Aegilops triuncialis از شمال غرب دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
ارزيابي مقاومت به يخزدگيدر برخي از اكوتيپهاي Aegilops triuncialis Evaluation of freezing tolerance in some ecotypes of Aegilops triuncialis from northwest of Iran دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
Evaluation of different ecotypes diversity of Aegilops tauschii based on morphological traits دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
The effect of ultrasound on alfalfa cells disruption دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
Effect of ultrasound on viability of alfalfa cells in suspension culture دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
ارزيابي تاثير تيمار يخزدگي در Aegilops triuncialis بر انباشت پرولين دومين همايش تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
ارزيابي مقاومت به يخزدگي در اكوتيپ هاي Aegilops biuncialis شمال غرب دومين همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
مطالعه عملکرد و برخی صفات مربوط به کیفیت پخت در لاینهای امیدبخش برنج دومين سمينار ملي امنيت غذايي ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
مطالعه برخی صفات کیفیت ظاهری دانه و نسبت طویل شدن دانه بعد از پخت در لاین های امیدبخش برنج دومين سمينار ملي امنيت غذايي ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
تاثير غلظتهاي مختلف اكسين و سيتوكنين بر رشد سلول در كشت سوسپانسيون خشخاش دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
مطالعه کاریولوژیکی اکوتیپهای Papaver pseudo-orientale بومي استان اردبیل دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۵
مطالعه سیتوشنتیکی سه رقم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
کالوسزایی و باززایی درون شیشه اي بابونه آلمانی در پاسخ به ترکیبات هورموني مختلف دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
بررسی تاثیر تنظیم کنندهاي رشد گیا هیَ بر کالوسزایی سوسن چلچراغ دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
القای ریش های مويينه در گیاه دارویی سنبل الطیب بااستفاده از سويه هاي مختلف آگروباکتریوم رایسيشنز دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
KARYOLOGICAL CHARACTERISTICS IN SEVERAL POPULATIONS OF PAPAVER FUGAX دومين كنگره ملي گياهان دارويي ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
تاثير تنش خشكي آخر فصل بر تغييرات سريع فلورسانس و محتواي كلروفيل دو رقم گندم اولين همايش ملي بحران آب و پيامدهاي آن ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
ارزیابی لاینهاي امیدبخش برنج در منطقه ساري پانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
مطالعه عملکرد و اجزاي عملکرد در لاینهاي امیدبخش برنج با استفاده از تجزیه علیت پانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
بررسي اثر نانوپليمر دندريمري pamam در محافظت از DNA پلاسميدي در برابر اسيب هاي ناشي از امواج فراصوت همايش تخصصي علوم و فناوري نانو ۱۳۹۲/۰۲/۱۱
بررسي خواص مورفولوژيكي نانو ذرات ميسلي حاصل از برهمكنش DNA با كوپليمر همايش تخصصي علوم و فناوري نانو ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای دو گونه گیاه دارویی Matricaria chamomilla L. و Matricaria aurea L. هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
القاء پلی پلو ئيدی از طریق تیمار گیاهچَه در گیاه سورگوم Sorghum bicolor با کلشیسین هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای نوک ساقه اسپرس ) sativa Onobrychis هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القاء جنین زایی سوماتیکی در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه جعفری ( Petroselinum crispum هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر پاسخ درون شیشه ای ریزنمونه های مختلف گیاه سیر هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القاء ريشه هاي موئين تراريخته در گياه روناس به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
بررسی القای پلی پلوئیدی در گیاه جعفری ( Petroselinum crispum هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی سیاه دانه (Nigella sativa) هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
باززایی درون شیشه ای گیاه سیر از طریق جنین های سوماتیکی هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
اثير متيل جاسمونات،اسيد ساليسيليك بر زنده ماني سلول ها در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القای ریشه های موئین در گیاه دارویی گل راعی ) Hypericum perforatum با استفاده از سویه های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز Agrobacterium rhizogenes هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر نانوذرات نقره بر زنده مانی سلولهای اسپرس Onobrychis sativa هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القای کالوس و جنين زايي سواتيكي در گياه روناس Rubia tinctorum هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
انتقال DNA به سلول هاي يونجه با استفاده از نانوپليمر دندريمري pamam هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
ارزيابي عملكرد و سرعت پر شدن دانه در لاين هاي گندم تحت شرايط بدون تنش و تنش خشكي آخر فصل دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
ارزيابي تحمل خشكي ژنوتيپهاي گندم با استفاده از شاخص‌هاي تحمل دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بررسي القاء پلي پلوئيدي در گياه سياه دانه دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بررسي اثرات كلشيسين بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي سورگوم از طريق تيمار گياهچه دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بررسي ميزان هيپرسين در اكوتيپ هاي گياه علف چاي دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
اثر تنش شوري روي صفات سطح برگ وزن تر ريشه درژنوتيپ هاي توتون دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
chromotoxic effects of salinity on root mitosis in nigella sativa سومين كنگره ملي گياهان دارويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
hairy root production in hypericum perforatum and effect of various elicitors on hyperforin production سومين كنگره ملي گياهن دارويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمون پروژسترون بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت گیاه Matricaria chamomilla L سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمون استروئیدی 17β-estradiol بر رشد کالوس و آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز گیاه بابونه آلمانی سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
القای ریشه‌های موئین در گیاه دارویی کور (capparis spinosa) با استفاده از سویه A4 اگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس‌زایی گیاه سنبل‌الطیب(Valeriana officinalis L.) و اثر کلشی‌سین بر زنده مانی کالوس‌ها سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
القاء پلی‌پلوئیدی از طریق تیمار گیاهچه در گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) با کلشی‌سین سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
گروهبندي ارقام جو با استفاده از نشانگرهاي پروتئینهاي ذخیرهاي بذر سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
تاثیر تنظیم کننده¬های رشد گیاهی بر تولید ریشه‌های نابجا از ریزنمونه¬های مختلف گیاه دارویی کور سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
گروهبندي ارقام جو با استفاده از برخي صفات فيزيولوژيك سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
تاثير كيتوسان بر رشد گياهچه هاي سيب زميني هيجدهمين كنفرانس ملي و ششمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
تاثير تنش خشكي بر تعدادي از صفات فيزيولوژيك در Aegilops tauschii هيجدهمين كنفرانس ملي و ششمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
Distribution of Papaver Species from the Macrantha Section in Ardabil Province of Iran 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014 8/26/2015
In vitro Induction of Polyploidy in Sorghum bicolor 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014 8/26/2015
Study of Polyploidy Induction in Nigella sativa 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014 8/26/2015
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر باززايي جنين نارس ارقام ارتا و آريا گندم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
كالوس زايي و باززايي درون شيشه اي گندم با استفاده از كشت جنين نارس اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ - محیط در لاین‌هاي امیدبخش برنج شانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
مطالعه لاینهاي امیدبخش برنج با استفاده از تجزیه خوشهاي در دو منطقه از استان مازندران شانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
بررسي پاسخ به تنش خشكي جمعيت هاي مختلف Aegilops tauschii با استفاده از صفات فيزيولوژيك اولين همايش ملي يافته هاي نو در كشاورزي و محيط زيست ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره مریم گلی (Salvia officinalis) درسلول های مریستمی ریشه پیاز چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
بررسی ارتفاع بوته و قطر ساقه در بین کلونهای نسل F2 سیب‌زمینی حاصل از بذر حقیقی هیبرید چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
بررسی عملکرد کل غده‌ و وزن غده در بوته در بين كلون‌هاي نسل F2 سیب‌زمينی حاصل ار بذر حقیقی هيبرید چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
EFFECTS OF STEROID HORMONES ON GROWTH AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GERMAN CHAMOMILE 4th National Congress on Medicinal Plants 4/13/2015
EFFECTS OF STEROID HORMONES ON CALLUS INDUCTIONIN GERMAN CHAMOMILE 4th National Congress on Medicinal Plants 4/13/2015
بررسی دو صفت ارتفاع بوته و ميزان ماده خشک در بین کلونهاي نسل F1 سيب‌زميني حاصل ازبذر حقیقی هيبريد چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
بررسی تأثیر امواج فراصوت بر بیان موقت ژن gus A در نوک ساقه اسپرس Onobrychis sativa به کمک آگروباکتریوم تومه فاسینس چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
SELECTION OF POTATO CLONES OBTAINED FROM HYBRID TRUE SEEDS INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS 10/4/2015
انتقال ژن به اسپرس (Onobrychis sativa) با استفاده از ریزنمونه نوک ساقه به کمک آگروباکتریوم تومه فاسینس تحت تأثیر امواج فراصوت چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
بررسی عملكرد غده در بین کلونهای نسل F1 سیب زمیني حاصل از بذر حقیقی هيبرید چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تاثیرغلطت‌های مختلف عصاره مریم‌گلی Salvia officinalis بر تقسیم میتوز در سلول های ریشه پیاز چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تأثیر محيط‌هاي مختلف كشت بر کالوس¬زایی از ريزنمونه‌‌هاي ریشه در Papaver fugax کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
تاثير تنظيم كنندهاي رشد گياهي بر توليد ريشه هاي نابجا از ريزنمونه هاي مختلف د ر گياه خرفه چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
بررسي تاثير تنظيم كننده رشد گياهي بر كالوس زايي گياه خرفه چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تأثیر عوامل مختلف بر توليد رنين از قارچ Rhizomucor miehei در محیط تخمیری جامد چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
تاثير سطوح مختلف هورمون‌هاي گياهي بر کالوس‌زايي¬ و باززايي گياه Papaver fugax از ريزنمونه‌‌هاي يرگي همایش یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
بررسي بيوانفورماتيكي تواليهاي غيرترجمه شونده اعضاي خانواده عوامل رونويسيWRKY در جو اولين همايش بين المللي و نهمين همايش ملي بيوتكنولوژي ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
INDUCTION OF TRANSGENIC HAIRY ROOTS IN CAPER (CAPPARIS SPINOSA) USING AGROBACTERIUM RHIZOGENES 5th National Congress on Medicinal Plants 4/18/2016
بررسی تاثیر کشندگی ژن cry3A و ژن gad بر روي لارو سوسک کلرادوي سیب زمینی iهمايش علمي پژوهشي كشاورزي مهندسي ژنتيك ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
طراحی و ساخت سازههاي بیانی باکتریایی نوترکیب براي تولید پروتئین Cry3A همايش علمي پژوهشي كشاورزي مهندسي ژنتيك ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
ارزیابی فیلَوژتیکی ژن کیموَزین گاٍوي در قارچ رایزوکَر مهیْ و برخی پستاًنداران سومين كنگره در مسير توسعه كشاورزي ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بهينه سازی ژن کیمًوزين Bos taurus) A) بر اساس کاربرد کدوني در مخمر سومين كنگره در مسير توسعه كشاورزي ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
EFFECTS OF SILVER NANOPARTICLES ON GROWTH AND ALKALOID 6thNational Congress on Medicinal Plants ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تأثیرمحرک متیل جاسمونات و اسیدامینه لوسین بر تولید والرنیک اسید در ریشه های موئین گیاه سنبل الطیب دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بررسی بیوانفورماتیکی توالیهای کدکننده ژن سسکوئیترپن سنتاز در گیاه سنبل الطیب ) Valeriana officinalis L. دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اکو تیپهای گیاه سیاه دانه اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
اثرات تنش خشکی بر برخی از صفات کمی و شاخص برداشت در اکو تیپهای گیاه سیاه دانه اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
بررسی اثرات کروموتوکسیک شوری برروی تقسیم میتوز سیاهدانه ) Nigella Sativa اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
ارزیابی ژنوتیپ های سیاهدانه تحت تنش شوری طی مرحله جوانه زنی ) Nigella Sativa اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
بهینه سازی محیط کشت سوسپانسیون سلولی گیاه زیتون تلخ ) Melia azedarach اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
تاثیر روشهای مختلف ضدعفونی بر کنترل آلودگی میکروبی و کالوس زایی درونشیشه ای گیاه اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
تولید کیموزین با استفاده از فناوری DNA نوترکیب اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
Assessment of black cumin (Nigella sativa L.) genotypes for salinity stress tolerance اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
Evaluation of salt tolerance in black cumin (Nigella sativa L.) genotypes based on stress tolerance indices اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
Study of crocin and safranal content and expression of their controlling in crocus sativus III internationl plant breeding conference ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
اثر محلول پاشی نانو کلات اهن بر رشد و عملکرد پروانش (Catharanthus roseus L اولین همایش ملی کشاوری منابع طبیعی و دامپزشکی ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
The effect of some elicitors on in vitro callogenesis of Hazelnut بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران 7/23/2018
تاثير تيمارهاي دما، نور و كيتوسان بر كالوسزايي در گياه زعفران ( Crocus sativus L ) پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تاثير تيمارهاي امواج فراصوت و تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر كالوسزايي بنه هاي زعفران (Crocus sativus L.) پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تأثير ديواره قارچ Fusarium graminearum بر خصوصيات بيوشيميايي كشت سوسپانسيون سلولي .Meliazedarach L.a پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
پاسخ هاي بيوشيمايي در كشت سلولي زيتون تلخ (Melia azedarach L.) به محرك قارچي پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
Evaluation of Nigella sativa Genotypes for Salinity Tolerance 7thNational Congress on Medicinal Plants 4/13/2018
Effect of Chitosan on Crocin and Safranal Content and Expression of Controlling Genes in Suspension Culture of Crocus sativus 7thNational Congress on Medicinal Plants 4/13/2018
بررسي القاء پلي پلوئيدي از طريق تيمار بذر در گياه خلر پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
بررسي اثرات القاي پلي پلوئيدي بر برخي صفات مورفولوژيكي، سيتولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه خلر پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
فعالیت های اجرایی

  نوع فعاليت

  محل

  از تاريخ

  تا تاريخ

  سرپرست گروه زراعت و اصلاح نباتات

  دانشگاه محقق اردبيلي

  15/11/82

  20/2/84

  معاونت آموزشي و دانشجويي دانشكده كشاورزي

  دانشگاه محقق اردبيلي

  17/6/83

  25/2/84

  معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده كشاورزي

  دانشگاه محقق اردبيلي

  25/2/84

  25/7/84

  سرپرست دانشكده كشاورزي

  دانشگاه محقق اردبيلي

  27/6/84

  30/4/87

برگشت به صفحه کارنامه علمی