اعضا - رسول اصغری زکریا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور رسول اصغری زکریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
عنوان مقاله عنوان كنفرانس تاريخ ارائه
كالوس زايي وريخت زايي در گياه دارويي بابونه.Matricaria chamomilla L دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
بررسي تنوع مورفولوژيكي اكوتيپ هاي مختلف Aegilops triuncialis از شمال غرب دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۵
ارزيابي مقاومت به يخزدگيدر برخي از اكوتيپهاي Aegilops triuncialis Evaluation of freezing tolerance in some ecotypes of Aegilops triuncialis from northwest of Iran دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
Evaluation of different ecotypes diversity of Aegilops tauschii based on morphological traits دوازدهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۱/۰۶/۱۶
The effect of ultrasound on alfalfa cells disruption دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۰۳
Effect of ultrasound on viability of alfalfa cells in suspension culture دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۰۲
ارزيابي تاثير تيمار يخزدگي در Aegilops triuncialis بر انباشت پرولين دومين همايش تنوع زيستي و تاثير آن بر كشاورزي ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
ارزيابي مقاومت به يخزدگي در اكوتيپ هاي Aegilops biuncialis شمال غرب دومين همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
مطالعه عملکرد و برخی صفات مربوط به کیفیت پخت در لاینهای امیدبخش برنج دومين سمينار ملي امنيت غذايي ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
مطالعه برخی صفات کیفیت ظاهری دانه و نسبت طویل شدن دانه بعد از پخت در لاین های امیدبخش برنج دومين سمينار ملي امنيت غذايي ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
تاثير غلظتهاي مختلف اكسين و سيتوكنين بر رشد سلول در كشت سوسپانسيون خشخاش دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
مطالعه کاریولوژیکی اکوتیپهای Papaver pseudo-orientale بومي استان اردبیل دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۵
مطالعه سیتوشنتیکی سه رقم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
کالوسزایی و باززایی درون شیشه اي بابونه آلمانی در پاسخ به ترکیبات هورموني مختلف دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
بررسی تاثیر تنظیم کنندهاي رشد گیا هیَ بر کالوسزایی سوسن چلچراغ دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
القای ریش های مويينه در گیاه دارویی سنبل الطیب بااستفاده از سويه هاي مختلف آگروباکتریوم رایسيشنز دوازدهمين كنگره ژنتيك ايران ۱۳۹۱/۰۳/۱۶
KARYOLOGICAL CHARACTERISTICS IN SEVERAL POPULATIONS OF PAPAVER FUGAX دومين كنگره ملي گياهان دارويي ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
تاثير تنش خشكي آخر فصل بر تغييرات سريع فلورسانس و محتواي كلروفيل دو رقم گندم اولين همايش ملي بحران آب و پيامدهاي آن ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
ارزیابی لاینهاي امیدبخش برنج در منطقه ساري پانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
مطالعه عملکرد و اجزاي عملکرد در لاینهاي امیدبخش برنج با استفاده از تجزیه علیت پانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
بررسي اثر نانوپليمر دندريمري pamam در محافظت از DNA پلاسميدي در برابر اسيب هاي ناشي از امواج فراصوت همايش تخصصي علوم و فناوري نانو ۱۳۹۲/۰۲/۱۱
بررسي خواص مورفولوژيكي نانو ذرات ميسلي حاصل از برهمكنش DNA با كوپليمر همايش تخصصي علوم و فناوري نانو ۱۳۹۲/۰۲/۱۲
کالوس زایی و باززایی درون شیشه ای دو گونه گیاه دارویی Matricaria chamomilla L. و Matricaria aurea L. هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
القاء پلی پلو ئيدی از طریق تیمار گیاهچَه در گیاه سورگوم Sorghum bicolor با کلشیسین هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر رشد درون شیشه ای نوک ساقه اسپرس ) sativa Onobrychis هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القاء جنین زایی سوماتیکی در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه جعفری ( Petroselinum crispum هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر پاسخ درون شیشه ای ریزنمونه های مختلف گیاه سیر هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القاء ريشه هاي موئين تراريخته در گياه روناس به كمك اگروباكتريوم رايزوژنز هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۶
بررسی القای پلی پلوئیدی در گیاه جعفری ( Petroselinum crispum هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی سیاه دانه (Nigella sativa) هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی گیاه سورگوم ( Sorghum bicolor هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
باززایی درون شیشه ای گیاه سیر از طریق جنین های سوماتیکی هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
اثير متيل جاسمونات،اسيد ساليسيليك بر زنده ماني سلول ها در کشت سوسپانسیون سلولی خشخاش ایرانی هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القای ریشه های موئین در گیاه دارویی گل راعی ) Hypericum perforatum با استفاده از سویه های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز Agrobacterium rhizogenes هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
تأثیر نانوذرات نقره بر زنده مانی سلولهای اسپرس Onobrychis sativa هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
القای کالوس و جنين زايي سواتيكي در گياه روناس Rubia tinctorum هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
انتقال DNA به سلول هاي يونجه با استفاده از نانوپليمر دندريمري pamam هشتمين همايش ملي بيوتكنولوژي و چهارمين همايش ملي ايمني زيستي ۱۳۹۲/۰۴/۱۵
ارزيابي عملكرد و سرعت پر شدن دانه در لاين هاي گندم تحت شرايط بدون تنش و تنش خشكي آخر فصل دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
ارزيابي تحمل خشكي ژنوتيپهاي گندم با استفاده از شاخص‌هاي تحمل دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بررسي القاء پلي پلوئيدي در گياه سياه دانه دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بررسي اثرات كلشيسين بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي سورگوم از طريق تيمار گياهچه دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بررسي ميزان هيپرسين در اكوتيپ هاي گياه علف چاي دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
اثر تنش شوري روي صفات سطح برگ وزن تر ريشه درژنوتيپ هاي توتون دومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
chromotoxic effects of salinity on root mitosis in nigella sativa سومين كنگره ملي گياهان دارويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
hairy root production in hypericum perforatum and effect of various elicitors on hyperforin production سومين كنگره ملي گياهن دارويي ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمون پروژسترون بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت گیاه Matricaria chamomilla L سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
بررسی تاثیر سطوح مختلف هورمون استروئیدی 17β-estradiol بر رشد کالوس و آنزیم‌های پراکسیداز و پلی‌فنل‌اکسیداز گیاه بابونه آلمانی سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
القای ریشه‌های موئین در گیاه دارویی کور (capparis spinosa) با استفاده از سویه A4 اگروباکتریوم رایزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس‌زایی گیاه سنبل‌الطیب(Valeriana officinalis L.) و اثر کلشی‌سین بر زنده مانی کالوس‌ها سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
القاء پلی‌پلوئیدی از طریق تیمار گیاهچه در گیاه سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) با کلشی‌سین سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
گروهبندي ارقام جو با استفاده از نشانگرهاي پروتئینهاي ذخیرهاي بذر سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
تاثیر تنظیم کننده¬های رشد گیاهی بر تولید ریشه‌های نابجا از ریزنمونه¬های مختلف گیاه دارویی کور سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
گروهبندي ارقام جو با استفاده از برخي صفات فيزيولوژيك سومين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۳/۰۵/۳۰
تاثير كيتوسان بر رشد گياهچه هاي سيب زميني هيجدهمين كنفرانس ملي و ششمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
تاثير تنش خشكي بر تعدادي از صفات فيزيولوژيك در Aegilops tauschii هيجدهمين كنفرانس ملي و ششمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
Distribution of Papaver Species from the Macrantha Section in Ardabil Province of Iran 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014 8/26/2015
In vitro Induction of Polyploidy in Sorghum bicolor 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014 8/26/2015
Study of Polyploidy Induction in Nigella sativa 25th International Scientific- Expert Congress on Agriculture and Food Industry - Izmir 2014 8/26/2015
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر باززايي جنين نارس ارقام ارتا و آريا گندم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
كالوس زايي و باززايي درون شيشه اي گندم با استفاده از كشت جنين نارس اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ - محیط در لاین‌هاي امیدبخش برنج شانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
مطالعه لاینهاي امیدبخش برنج با استفاده از تجزیه خوشهاي در دو منطقه از استان مازندران شانزدهمين همايش ملي برنج كشور ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
بررسي پاسخ به تنش خشكي جمعيت هاي مختلف Aegilops tauschii با استفاده از صفات فيزيولوژيك اولين همايش ملي يافته هاي نو در كشاورزي و محيط زيست ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره مریم گلی (Salvia officinalis) درسلول های مریستمی ریشه پیاز چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
بررسی ارتفاع بوته و قطر ساقه در بین کلونهای نسل F2 سیب‌زمینی حاصل از بذر حقیقی هیبرید چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
بررسی عملکرد کل غده‌ و وزن غده در بوته در بين كلون‌هاي نسل F2 سیب‌زمينی حاصل ار بذر حقیقی هيبرید چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
EFFECTS OF STEROID HORMONES ON GROWTH AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GERMAN CHAMOMILE 4th National Congress on Medicinal Plants 4/13/2015
EFFECTS OF STEROID HORMONES ON CALLUS INDUCTIONIN GERMAN CHAMOMILE 4th National Congress on Medicinal Plants 4/13/2015
بررسی دو صفت ارتفاع بوته و ميزان ماده خشک در بین کلونهاي نسل F1 سيب‌زميني حاصل ازبذر حقیقی هيبريد چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
بررسی تأثیر امواج فراصوت بر بیان موقت ژن gus A در نوک ساقه اسپرس Onobrychis sativa به کمک آگروباکتریوم تومه فاسینس چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
SELECTION OF POTATO CLONES OBTAINED FROM HYBRID TRUE SEEDS INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS 10/4/2015
انتقال ژن به اسپرس (Onobrychis sativa) با استفاده از ریزنمونه نوک ساقه به کمک آگروباکتریوم تومه فاسینس تحت تأثیر امواج فراصوت چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
بررسی عملكرد غده در بین کلونهای نسل F1 سیب زمیني حاصل از بذر حقیقی هيبرید چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تاثیرغلطت‌های مختلف عصاره مریم‌گلی Salvia officinalis بر تقسیم میتوز در سلول های ریشه پیاز چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تأثیر محيط‌هاي مختلف كشت بر کالوس¬زایی از ريزنمونه‌‌هاي ریشه در Papaver fugax کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
تاثير تنظيم كنندهاي رشد گياهي بر توليد ريشه هاي نابجا از ريزنمونه هاي مختلف د ر گياه خرفه چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
بررسي تاثير تنظيم كننده رشد گياهي بر كالوس زايي گياه خرفه چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
تأثیر عوامل مختلف بر توليد رنين از قارچ Rhizomucor miehei در محیط تخمیری جامد چهارمين كنگره ملي كشاورزي ارگانيك و مرسوم ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
تاثير سطوح مختلف هورمون‌هاي گياهي بر کالوس‌زايي¬ و باززايي گياه Papaver fugax از ريزنمونه‌‌هاي يرگي همایش یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
بررسي بيوانفورماتيكي تواليهاي غيرترجمه شونده اعضاي خانواده عوامل رونويسيWRKY در جو اولين همايش بين المللي و نهمين همايش ملي بيوتكنولوژي ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
INDUCTION OF TRANSGENIC HAIRY ROOTS IN CAPER (CAPPARIS SPINOSA) USING AGROBACTERIUM RHIZOGENES 5th National Congress on Medicinal Plants 4/18/2016
بررسی تاثیر کشندگی ژن cry3A و ژن gad بر روي لارو سوسک کلرادوي سیب زمینی iهمايش علمي پژوهشي كشاورزي مهندسي ژنتيك ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
طراحی و ساخت سازههاي بیانی باکتریایی نوترکیب براي تولید پروتئین Cry3A همايش علمي پژوهشي كشاورزي مهندسي ژنتيك ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
ارزیابی فیلَوژتیکی ژن کیموَزین گاٍوي در قارچ رایزوکَر مهیْ و برخی پستاًنداران سومين كنگره در مسير توسعه كشاورزي ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
بهينه سازی ژن کیمًوزين Bos taurus) A) بر اساس کاربرد کدوني در مخمر سومين كنگره در مسير توسعه كشاورزي ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
EFFECTS OF SILVER NANOPARTICLES ON GROWTH AND ALKALOID 6thNational Congress on Medicinal Plants ۱۳۹۶/۰۲/۱۹
تأثیرمحرک متیل جاسمونات و اسیدامینه لوسین بر تولید والرنیک اسید در ریشه های موئین گیاه سنبل الطیب دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
بررسی بیوانفورماتیکی توالیهای کدکننده ژن سسکوئیترپن سنتاز در گیاه سنبل الطیب ) Valeriana officinalis L. دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد اکو تیپهای گیاه سیاه دانه اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
اثرات تنش خشکی بر برخی از صفات کمی و شاخص برداشت در اکو تیپهای گیاه سیاه دانه اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
بررسی اثرات کروموتوکسیک شوری برروی تقسیم میتوز سیاهدانه ) Nigella Sativa اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
ارزیابی ژنوتیپ های سیاهدانه تحت تنش شوری طی مرحله جوانه زنی ) Nigella Sativa اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
بهینه سازی محیط کشت سوسپانسیون سلولی گیاه زیتون تلخ ) Melia azedarach اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
تاثیر روشهای مختلف ضدعفونی بر کنترل آلودگی میکروبی و کالوس زایی درونشیشه ای گیاه اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
تولید کیموزین با استفاده از فناوری DNA نوترکیب اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
Assessment of black cumin (Nigella sativa L.) genotypes for salinity stress tolerance اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
Evaluation of salt tolerance in black cumin (Nigella sativa L.) genotypes based on stress tolerance indices اولین کنفرانس بین الملی و پنجمین کنفرانی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
Study of crocin and safranal content and expression of their controlling in crocus sativus III internationl plant breeding conference ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
اثر محلول پاشی نانو کلات اهن بر رشد و عملکرد پروانش (Catharanthus roseus L اولین همایش ملی کشاوری منابع طبیعی و دامپزشکی ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
The effect of some elicitors on in vitro callogenesis of Hazelnut بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران 7/23/2018
تاثير تيمارهاي دما، نور و كيتوسان بر كالوسزايي در گياه زعفران ( Crocus sativus L ) پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تاثير تيمارهاي امواج فراصوت و تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر كالوسزايي بنه هاي زعفران (Crocus sativus L.) پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تأثير ديواره قارچ Fusarium graminearum بر خصوصيات بيوشيميايي كشت سوسپانسيون سلولي .Meliazedarach L.a پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
پاسخ هاي بيوشيمايي در كشت سلولي زيتون تلخ (Melia azedarach L.) به محرك قارچي پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
Evaluation of Nigella sativa Genotypes for Salinity Tolerance 7thNational Congress on Medicinal Plants 4/13/2018
Effect of Chitosan on Crocin and Safranal Content and Expression of Controlling Genes in Suspension Culture of Crocus sativus 7thNational Congress on Medicinal Plants 4/13/2018
بررسي القاء پلي پلوئيدي از طريق تيمار بذر در گياه خلر پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
بررسي اثرات القاي پلي پلوئيدي بر برخي صفات مورفولوژيكي، سيتولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه خلر پانزدهمين كنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
:: ::