اعضا - رسول اصغری زکریا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور رسول اصغری زکریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
1- رسول اصغری زکریا و حمید حاتمی، 1385 . مروري بر مفاهيم و تمرينات ژنتيكانتشارات مهد تمدن انتشارات رهرو دانش
2-  رسول اصغری زکریا و رئوف سید شریفی 1387 . زراعت و اصلاح سيب‌زميني، انتشارات مهد تمدن
3-  رسول اصغری زکریا و مجتبی فتحی، 1389. اصول و روش‌هاي توليد بذر پيش پايه سيب زميني، انتشارات جهاد دانشگاهي 
4- رسول اصغری زکریا، 1394 ژنتيك تكميلي، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد
5- رسول اصغری زکریا، 1395ژنتيك مولكولي مقدماتي، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
6-
رسول اصغری زکریا، 1395. گونه‏ هاي اژيلوپس شناسایی و بهره‌برداری، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
7- رسول اصغری زکریا، گیتی ستوده 1396. آشنایی با PCR(ترجمه)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی    
8- رسول اصغری زکریا،گیتی ستوده و شیوا حمیدزاده  1397.مواد غذایی تغییریافته‌ی ژنتیکی (اصول، کاربردها و مباحث) (ترجمه)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
9- رسول اصغری زکریا، 1397. مهندسی متابولیک برای تجاری‌سازی فرآیندهای زیستی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی 
:: ::