دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر علی اصغری - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک a_asghariuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر I0pdfZEAAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس 35241709600
نشانی ارکید 0000-0003-3072-5857
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر علی اصغری
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت زراعت و اصلاح نباتات
درجه علمی
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی

 مقطع کارشناسی: رشته زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبريز- سال فراغت از تحصيل 1370

مقطع کارشناسی ارشد: رشته اصلاح نباتات، دانشگاه تربيت مدرس- سال فراغت از تحصيل 1373

مقطع دکترا: رشته اصلاح نباتات گرايش ژنتيک بيومتری، دانشگاه تبریز- سال فراغت از تحصيل 1385

آشنایی با زبان
فارسی، ترکی و انگلیسی
دانشجویان تحت راهنمایی
راهنما: دکترا
 1. یوسفی آذرخانیان، معصومه. 1395. تنوع مورفولوژیکی، ژنتیکی و بیوشیمیایی بین برخی گونه­های مریم گلی. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 20/11/95 ساعت 14.
 2. کریمی زاده، رحمت الله. 1395. ارزیابی سازگاری و پایداری  عملکرد دانه ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از روش های پارامتری، ناپارامتری و چند متغیره. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 20/11/95 ساعت 11.
 3. حمزه، حمزه. 1397. مکان­یابی QTLهای صفات مرتبط با تنش کم آبی در گندم نان بهاره. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 3/2/97 ساعت 11.
 4. رحمنی، آزاده. 1399. تجزیه ژن­های دخیل در تحمل به فلز سنگین سرب در جو. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 2/4/99 ساعت 15.
 5. حاجی وند اصغر. 1399. ارزیابی سازگاری و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ­های نخود. دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 31/6/99 ساعت 15.
 6. شیرین پور مژگان. 1399. تجزیه میانگین نسل­ها برای خصوصیات ریشه و اندام هوایی هیبرید 704 ذرت تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم­آبی. دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 9/7/99 ساعت 15.
 7. محمدنیا، شیوا. 1400. ارزیابی پایداری عملکرد و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط در هیبریدهای سیب­زمینی با استفاده از روش­های آماری تک­متغیره و چندمتغیره. دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 12/80/1400 ساعت 17.
 8. سید معصومی، سید یعقوب.1401. ارزیابی ژنوتیپ­های امیدبخش پنبه از لحاظ زمان رسیدگی براساس صفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی. دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 17/10/1401 ساعت 30/13.
 9. رجبی هشجین، معصومه. 1401. دانشجوي تحت عنوان: شناسایی مکان­های ژنی مرتبط با بیوسنتز متابولیت­های مهم در برخی گونه­های گیاه شنبلیله (Trigonella foenume-graceum L) با استفاده از روش GBS-mGWAS. دکترای رشته­ بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 21/10/1401 ساعت 10.
 10. محمدی آذر، فاطمه. 1401. ارزیابی تحمل تنش یخ­زدگی در لاین­های امیدبخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 24/11/1401 ساعت 11.


راهنما: ارشد
 1. ارغوانی، ايوب. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های مربوط به دو گونه از جنس آگروپيرون. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 17/3/88، ساعت 11.
 2. پناهی ترکمپور. الهام. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های علف باغ براساس نشانگرهای رپيد. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی،7/7/88، ساعت 11.
 3. امينی، کبرا. 1388. ارزيابی درون شيشه­ای گياهچه­های حاصل از بذر حقيقی سيب­زمينی از نظر تحمل خشکی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 12/11/88، ساعت 14.
 4. بزرگی، زهرا. 1388. بررسی روابط خويشاوندی برخی گونه­های جنس Vicia. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 13.
 5. قزاقی، سارا سادات. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی تحمل به سرما در گندم با استفاده از نشانگرهای ايزوزايم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 15.
 6. دليری، رقيه. 1388. بررسی تحمل به خشکی در گياه دارويی مايتيغال و ارتباط آن با نشانگرهای رپيد. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 14.
 7. نقوی، عسل. 1388. بررسی الگوی نواربندی پروتئين های ذخيره­ای دانه و ارتباط آن با مقاومت يخ زدگی در ارقام پاييزه گندم نان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 30/11.
 8. درگاهی، ياور. 16/3/ 1390. ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی ریشه با تحمل تنش کم آبی در کنجد. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/3/90 ساعت 11.
 9. فائز، پيرايه. 16/3/90. ارزیابی  الگوی تظاهر برخی از ژن­های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز و میزان کلروفیل در ارقام گندم در شرایط تنش اکسیداتیو. کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/3/90 ساعت 14.
 10. نخعی، مريم. 1390. تجزيه ارتباط نشانگرهای مولکولی و انتقال مجدد ماده خشک در جو (H. vulgare L.). کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/6/90 ساعت 9.
 11. سلمانی صمدی، رامین. 1390. ارزيابی تحمل شوری در ژنوتيپ­های گندم پاييزه با استفاده از صفات فيزيولوژيک و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی ISSR. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 28/6/90 ساعت 10.
 12. برومند، شاپور . 1390. ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل شوری در ارقام عدس. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/7/90 ساعت 13.
 13. نعمتی، معصومه. 1390. بررسي مقاومت به خشکي در کلزا و ارتباط آن با نشانگرهاي مولکولي. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 18/11/90 ساعت 45/13.
 14. عبدی، علی اکبر. 1390. بررسی تنوع ژنتيکی پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارتباط آن با صفات مرتبط با تحمل شوری . کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/90 ساعت 30/14.
 15. نادری، حيدر. 1390. ارزيابی تنوع ژنتيکی تحمل سرما در نخود . کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/90 ساعت 8.
 16. فلاحی، هاجر. 1390. بررسی مقاومت به شوری در کلزا و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی، 17/12/90 ساعت 14.
 17. عباس‌زاده، فريبا. 1391. بررسي تحمل تنش اسمزي در عدس و ارتباط آن با نشانگرهاي مولکولي. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/6/91 ساعت 11.
 18. بندریان، پوران. 1391. بررسی ارتباط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/6/91 ساعت 10.
 19. ییلاقی، شهریار. 1391. مقایسه ترکیب و تراکم گیاهان مرتعی داخل و خارج قرق در گردنه قوشچی ارومیه. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 10/8/91 ساعت 30/11.
 20. سعدلوی پاريزی، محسن. 1391.ارزيابی تنوع ژنتيکی تجمع کادميم در جو. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/8/91 ساعت 10.
 21. ايزدی، مهدی. 1391. مطالعه تنوع ژنتيکی لاين­های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از نشانگر ريزماهواره. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 24/10/91 ساعت 15.
 22. ولی­زاده، لاله. 1391. ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد در لاين­هاي پيشرفته جو در منطقه مغان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 11/11/91 ساعت 30/14.
 23. بهی مریم. 1390. ارزیابی تنوع ژنتيکی صفات مرتبط با تحمل یخ زدگی در جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/91 ساعت 30.
 24. سخدری، احمد. 1392. مطالعه همبستگی و تجزیه علیت بر اساس خصوصيات مورفوفيزيولوژيک در شرايط تنش رطوبتی روي ارقام تجاري سيب­زمينی و انگشت نگاري آنها به کمک نشانگر مولکولی ISSR. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/6/92 ساعت 30/10.
 25. عزيزمان، کبرا. 1392. ارزيابیتنششوریدرژنوتيپ‌هایتوتونبااستفادهازصفاتفيزيولوژيكوارتباطآنبانشانگر هایپروتئين. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 28/7/92 ساعت 15.
 26. حاجی زاده، آرزو. 1392. ارزيابی تنش کم‌آبی در ژنوتيپ‌های توتون با استفاده از صفات زراعی و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی 28/7/92 ساعت 30/11.
 27. سيفی جهان، رامين. 1392. ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام پيشرفته جو براي تنش خشكي با استفاده از صفات مورفو فيزيولوژيك و نشانگر هاي مولكولي. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/7/92 ساعت 15.
 28. ابراهيمی، سيده حميده. 1392. ارزيابی تنوع ژنتيکی تحمل به شوری گياه کنجد با استفاده از نشانگرهای پروتئينی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/7/92 ساعت 13.
 29. رحیم دخت، رحمان. 1391. مطالعه تاثیر برخی عوامل اکولوژیکی در پراکنش گونه Ferula orientalis در دره شهدا ارومیه. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/9/91 ساعت 11.
 30. جم باران دوز، عطا. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی و خویشاوند گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 12/10/91 ساعت 14.
 31. سپهری، مهسا. 1391. ارزیابی تحمل سرما در ژنوتیپ های سویا. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/11/91 ساعت 14.
 32. احمدآلی، ویدا. 1392. ارزیابی تخریب مراتع از نظر ترکیب و تراکم گونه ای تحت تاثیر شدت بهره برداری مختلف دام در دامنه های جنوب شرقی سبلان. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 10/6/92 ساعت 30/10.
 33. طهماسب­عالی، مریم. 1392. مطالعه تحمل تنش اسمزی در ارقام گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی 7/11/92 ساعت 13.
 34.  فراشی، صبا. 1392. بررسی تحمل یخ زدگی در ارقام کلزا و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/12/92 ساعت 30/11.
 35. دیدار، سولماز. 1392. مطالعه برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو در شرایط خوگیری به سرما. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/12/92 ساعت 13.
 36. محمدنیا، شیوا. 1393. ارزیابی تحمل تنش خشکی آخر فصل در لاین های امیدبخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/6/93 ساعت 11.
 37. محمدی آذر فاطمه. 1393. ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امیدبخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/7/93 ساعت 15.
 38. نظری عنبران، ف. 1393. بررسی ساختار ترکیب و تنوع گونه های مرتعی در دامنه های شمالی سبلان. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 3/6/93 ساعت 30/12.
 39. صمدی مریم. 1393. گروه بندی برخی لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در شرایط تنش آبی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/9/93 ساعت 45/11.
 40. قاسمی، سارا. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتیپ های جو از لحاظ تحمل سمیت آلومینیوم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 14/11/93 ساعت 14.
 41. محمودی بابلان، ندا. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی تحمل آلومینیوم در ارقام گندم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 29/11/93 ساعت 10.
 42. داوود زاده، ندا. 1394. گروه بندی ارقام پاییزه گندم دوروم و کاربرد نشانگرهای پروتئینی در خصوص شوری. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/6/94 ساعت 15.
 43. شکاری، سونیا. 1394.بررسی پارامترهای ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژنتیک در گندم نان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 27/8/94 ساعت 10.
 44. رحیمی عالم، فرناز. 1394. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل سمیت آلومینیوم در ژنوتیپ­های برنج. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 28/9/94 ساعت 14.
 45. جهانگیری، آرزو. 1394. بررسی پارامترهای ژنتیکی برخی خصوصیات ریشه در گندم نان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 2/10/94 ساعت 11.
 46. اتحاد اصناف، فرناز. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل سمیت آلومینیوم در ژنوتیپ های گندم دوروم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 17/3/95 ساعت 30/15.
 47. رمزی، الناز. 1395. تاثیر تنش آلومینیوم بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم دوروم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 31/6/95 ساعت 14.
 48. شاملی، زهرا. 1395. بررسی خصوصیات ریشه در لاین های پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش شوری و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/6/95 ساعت 30/11.
 49. امامی، صغرا. 1395. بررسی خصوصیات ریشه در لاین­های پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش اسمزی و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/6/95 ساعت 30/10.
 50. اسدپور، معظم. 1395. تجزیه میانگین نسلها در ذرت تحت تنش شوری. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/11/95 ساعت 11.
 51. اشرفیان، کبرا. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و ریشه ای گندم دوروم در ارتباط با تنش شوری. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/11/95 ساعت 15.
 52. مطلبی نیا، سارا. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل خشکی در کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/11/95 ساعت 14.
 53. اسدی زهرا. 1396. ارزیابی تنوع خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی برخی گونه های جنس مریم گلی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/96 ساعت 15.
 54. رهبرنژاد، صادق. 1396. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد، اجزائ عملکرد، تحمل سرما و برخی خصوصیات لاین های جو. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 21/12/96 ساعت 10.
 55. صمدیان خلیل. 1397. بررسی روابط بین عملکرد، اجزای عملکرد و دیگر خصوصیات مورفولوژیکی در لاین های گندم در منطقه اردبیل. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/5/97 ساعت 5/11.
 56.  داداشی، قمر. 1397. ارزیابی تنوع خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانتی برخی اکوتیپ­های رازیانه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 25/6/97 ساعت 14.
 57. کیکلوی، سعید. 1397.  ارزیابی تحمل به تنش شوری در گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) در مرحله جوانه‌زنی و گیاه کامل. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 20/6/97 ساعت 12.
 58. شکوهی، المیرا. 1397. مقاومت به سرما و یخ زدگی در گیاه نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 26/6/97 ساعت 14.
 59. خلیل­پور، بهزاد. 1397. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل خشکی ژنوتیپ­های گندم نان پاییزه با استفاده از روش­های آماری چند متغیره. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 15/11/97 ساعت 11.
 60.  تعدیلی، سحر. 1398. ارزیابی لاین­های امید­بخش گندم دوروم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 26/6/98 ساعت 12.
 61.  یاری، نگار. 1398. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارتباط آن با صفات مرتبط با تنش شوری. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی. 7/7/98 ساعت 17.
 62.  حقی مهشید. 1399. تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در جو. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/99 ساعت 11.
 63.  احمدی بهمن. 1399. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ­های رازیانه با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارتباط آن با صفات مرتبط با تحمل تنش خشکی. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی. 27/12/98 ساعت 17.
 64.  رزمی، پرستو.  1400. بررسی تنوع ژنتیکی در زیرواحدهای پروتیینی موثر در ارزش نانوایی در ژنوتیپ­های گندم نان. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 2/5/1400 ساعت 12.
 65.  عابدی اصل، پریسا. 1400. ارزیابی تحمل تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ­های گندم نان. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 3/6/1400 ساعت 15.
 66.  رضایی، افسانه. 1400. بررسی پروتئین­های آنتی­اکسیدان در دو لاین ذرت تحت آلودگی بیماری پوسیدگی بلال (Fusarium verticillioides) با استفاده از الکتروفورز دوبعدی و افقی. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 30/9/1400 ساعت 16.
 67.  سیفی، مهدیه حاجی­خانلو. 1400. بررسی تنوع ژنتیک در ژنوتیپهای امید بخش پنبه زراعی با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 11/8/1400 ساعت 16.
 68.  پیران، معصومه. 1400. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های ذرت با استفاده از صفات آگرو-فیزیولوژیکی. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 15/8/1400 ساعت 16.
 69. ایمانپور مغوان، سودا. 1400. طالعه اثرات تنش گرمایی بر روی برخی صفات بیوشیمیایی و آنتی­اکسیدانی عدس. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 9/8/1400 ساعت 16.
 70. نوزاد عصمت. 1400. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان  در ارتباط با تنش شوری. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 14/6/1400 ساعت 15.
 71. عادلی، محمد. 1400. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان  با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیک. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 29/8/1400 ساعت 16.
 72. شیرزاد، افسانه. 1401. بررسی تنوع ژنتیکی لاین­های خالص جو. کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی. دانشگاه محقق اردبيلی. 5/10/1401 ساعت 11.
دانشجویان تحت مشاوره

مشاوره: دکترا
 1. زالی، حسن. 1394. ارزیابی شاخص­های مقاومت به خشکی با استفاده از سفات فیزیولوژیک در برخی ژنوتیپ­های کلزا.  دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 25/9/94 ساعت 11.
 2. محرم نژاد. 1396. تجزیه میانگین نسلها برای صفات کمی و آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت تحت تنش کم آبی. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 31/3/96 ساعت 30/11.
 3. ثابت زنگنه، حسین. 1396. ارزیابی شایستگی نسبی و مبنای مولکولی توده­های حساس و مقاوم چچم یک ساله به علف کش­ها باز دارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز.  دانشجوی دکترای علوم علف­های هرز دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 13/10/96 ساعت 00/13.
 4. جوادی، احمد. 1397. ارزیابی اثرات 24- اپی براسینولید و نانو اکسید روی بر کمیت، کیفیت و قابلیت انبارمانی بذر گوجه فرنگی و بررسی شرایط مختلف آماده ­سازی بذر. دانشجوی دکترای تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 9/5/97 ساعت 00/11.
 5. محمدی، آرش. 1397. تجزیه نواحی کروموزومی کنترل کننده مقاومت به خشکی گیاهچه­ای در جو. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 19/6/97 ساعت 11.
 6. رفیعی سربیژن، فرامرز. 1398. مطالعه بیولوژی و مدیریت تلفیقی اویارسلام ارغوانی در مزارع پیاز جنوب کشور. دانشجوی دکترای علوم علف­های هرز دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 23/2/98 ساعت 00/16.
 7. اسدی، شیرین. 1399. مطالعه تاثیر شرایط محیطی بر آنالیز رشد چند گونه علف هرز. دانشجوی دکترای علوم علف­های هرز دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 27/3/99 ساعت 15.
 8. عبدالهی حصار، اکبر. 1400. ارزیابی مقاومت به یخ­زدگی در ژنوتیپ­های پاییزه کلزا از طریق بررسی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 17/6/1400 ساعت 10.
 9. بکایی، علی سجاد. 1402. تنوع ژنتیکی موجود در برخی از خویشاوندان وحشی گندم ایران. دانشجوی دکترای ژنتیک و به­نژادی. دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 21/9/1402 ساعت 5/11.
  مشاوره: ارشد
 10. قلی نژاد، اسماعيل. 1385. تاثير الگوی کاشت بر عملکرد، درصد روغن و پروتئين آفتابگردان. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 11. حسن­زاده، محمد. 1387. بررسی تاثير الگوهای مختلف کاشت در تراکم­های مختلف بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد 2 رقم سويا. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 12. بهرام نژاد گوجه بيگلو، بهرام. 1387. بررسی تاثير تلقيح باکتری ريزوبيوم در شرايط آبياری و ديم بر روی ميزان جذب نيتروزن و عملکرد پروتئين دانه ارقام عدس. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 13. ناطقی، غلامعلی. 1387. تاثير کود نيتروژن بر شروع و طول دوره بحرانی سيب زمينی نسبت به علف­های هرز. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 14. حضوری، عليرضا. 1387. بررسی تاثير تاريخ کاشت و مقادير مختلف مصرف نيتروژن در توسعه و دوام برگ سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 15. حبيبی، غلام رضا. 1387. مقايسه مالچ­های گياهی با علفکش­های شيميايی در کنترل علف­های هرز مزارع سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 16. ميرزايی، نصيبه. 1387. بررسی اثر تراکم و تاريخ­های مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد رقم نخود مقاوم به برق زدگی ILC482.. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 17. مولايی، پيمان. 1387. بررسی تاثير تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد گياه کنجد (Sesamum indicum L.). کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 18. جماعتی ثمرين، شهرزاد. 1386. بررسی سطوح کود نيتروژن و تراکم بوته بر روی روند رشد برخی از صفات و خصوصيات کمی و کيفی سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 19. وفادار، ليلا. 1386. بررسی تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته بر راندمان مصرف نور، عملکرد ريشه و درصد قند چغندرقند. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 20. سياح، مونا. 1388. اثرات آللوپاتی علف­های هرز و گياهان زراعی روی جوانه زنی و رشد کلزا. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 21. دادخواه گنديشمن، معصومه. 1386. مطالعه تنوع موفولوژيکی و ژنتيکی کلنی­های زنبور عسل در منطقه اردبيل. کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه محقق اردبيلی.
 22. سيدی نسب، سعيده. 1388. زمان شخم و مقدار علفکش روی ساختار علف­های هرز سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 23. جودی کلان، فاطمه. 1388. مقايسه عملکرد دانه و شاخص برداشت نيتروژن در ژنوتيپ­های عدس تحت تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 24. پور مراد کليبر، ب. 1389. تاثير کاربرد کود آلی و نيتروژن بر ساختار علف­های هرز و عملکرد گندم. پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.
 25.      اسماعيلی جوکندان، م. 1388. تعيين خواص فيزيکی و مکانيکی ميوه پرتقال در دو رقم متداول منطقه شمال. کارشناسی ارشد مکانيک ماشين های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی.
 26. حسين زاده، جليل. 1389. مقايسه سه روش بارگذاری فشاری، خزشی و مگنس تيلور در اندازه­گيری سفتی ميوه کيوی. کارشناسی ارشد مکانيک ماشين های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی، 9/11/89 ساعت 14.
 27. اميريان، سجاد. 1389. ارزيابی کمی عوامل کنترل کننده شدت فرسايش آبی در حوزه آبخيز خلخال، استان اردبيل دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/11/89 ساعت 14.
 28. محمديان انبی، م. 1390. مطالعه روش‌های شيميايی و غير شيميايی کنترل علف های هرز ذرت. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/6/90 ساعت 11.
 29. حیدری، فرشید. 1390. تاثیر باز گرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در یک سیتم زراعی. کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/7/90 ساعت 11.
 30. فاطمه صمدی.1390. تلفیق روش­های زراعی در کنترل علف­های هرز سیب زمینی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/90 ساعت 11.
 31. همتی، خاطره. 1391. تاثیر کود نیتروژن بر توانایی رقابتی ارقام گندم با علف های هرز. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 12/6/91 ساعت 30/11.
 32.  معظمی فر، علی اصغر. 1392. تاثیر پرایمینگ بذر گیاه دارویی همیشه بهار بر رقابت با تراکم های مختلف دو گونه علف هرز تاج خروس و گاوپنبه. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/6/92 ساعت 30/14.
 33. استادی، سمیرا. 1391. مطالعه جمعیت و الگوی سبز شدن علف­های هرز در مزارع گندم شهرستان اهر. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/9/91 ساعت 30/10.
 34. بهرامزاده، خدیجه. 1391. الگوی ظهور علف های هرز در مزارع شهرستان بستان آباد. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 2/12/91 ساعت 11.
 35.  علیپور سودمند؛ امیر. 1391. تاثیر شرایط محیطی رشد و نمو گیاه مادری بر تولید خصوصیات بذر خردل وحشی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/12/91 ساعت 11.
 36. فصیحی زاده، مهسا. 1392. تاثیر نیتروژن، بر کارآیی سه علف کش دو منظوره جدید در کنترل علف های هرز سه رقم گندم. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 6/7/92 ساعت 11.
 37. رفیعی، سمیه. 1393. مدیریت غیر شیمیایی علف های هرز مزارع گوجه فرنگی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی ، 5/06/1393 ساعت 11.
 38. نورالهی ایرد موسی، فرشته. 1393. تاثیر مالچ های غیر عالی و عملیات خاک ورزی بر خصوصیات بانک بذر علف های هرز. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/6/13963 ساعت 11.
 39. اکبرزاده، اکبر. 1393. مقایسه ترکیب، تنوع و تراکم گیاهان مرتعی داخل و خارج قرق در منطقه بورالان ماکو. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/06/1393 ساعت 2.
 40. آذرتاج، الناز. 1393. بررسی اثرات مدیریت خاک بر رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران در شرایط صحرایی. کارشناسی ارشد آبخیز داری، دانشگاه محقق اردبيلی، 31/6/13963 ساعت 30/11.
 41. طبیب پور، سعیده. 1394. طبقه بندی ارقام پیشرفته گندم نان با استفاده از پروتئین های ذخیره ای دانه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/4/94 ساعت 2.
 42. عبدالهی، فاطمه. 1394. مطالعه خصوصیات موفولوژیکی 20 رقم گندم در رقابت با خردل وحشی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی. 8/6/94 ساعت 11.
 43. حسینی بهارانچی، زهرا سادات. 1394. تاثیر تناوب زراعی و انواع خاک ورزی بر بانک بذر علف­های هرز. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/6/95 ساعت 10
 44. مشاری نصیرکندی، راحله. 1394. عکس العمل های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی شش گونه علف هرز C4 و C3 به نیتروژن. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/6/94 ساعت 15.
 45.   پیری، رباب. 1394. بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم با استفاده از نشانگرهای پروتئینی. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/6/94 ساعت 10.
 46.  متاجی امیررود، سمیرا. 1394. تاثیر نیتروژن بر رقابت گوجه فرنگی با دو گونه علف هرز تاج خروس و سلمه تره. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.
 47. جلالی،  جعفر. 1395. مطالعه پراکنش و الگوی ظهور علف هرز مزارع سیب زمینی کردستان. کارشناسی ارشد علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  13/7/95 ساعت 30/14.
 48. عینی زاده، شهریار. 1394. اثر ریزموجودات مفید در سطوح مختلف نیتروژن بر رشد، عملکرد، کیفیت و پس از برداشت میوه در توت فرنگی. کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه محقق اردبيلی.  28/11/94 ساعت 13.
 49. پولادگر، سعید. 1394. ارزیابی مدل Aqua Crop برای تخمین عملکرد گیاه ذرت تحت مدیریت آب و کود برای منطقه­ی خوزستان. کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه محقق اردبيلی.  11/11/94 ساعت 10.
 50. محمودی، هادی. 1395. بررسی کاربرد هیومیک اسید بر روی خصوصیات رویشی،زایشی و پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد. کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، دانشگاه محقق اردبيلی.  27/11/1395 ساعت 8.
 51. حسن پور، ریحانی. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی پونه بومی ایران. کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبيلی.  16/11/95 ساعت 2.
 52. قریشی، بهناز. 1396. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی در رقابت گوجه فرنگی با علف هرز داتوره. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  15/06/1396 ساعت 11.
 53. محرابی، مریم. 1396. مطالعه تحمل 25 رقم گندم به علف کش توتال. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  03/07/1396 ساعت 11.
 54.  جعفری معصومه، 1396. تأثیر pH محلول آهن بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم دیامنت. کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی. ساعت 10 مورخ 4/11/1396.
 55. اجری، فاطمه. 1396. بررسی کارآیی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تنش خشکی در ژنوتیپ­های برنج خارجی. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی. ساعت 13 مورخ 25/11/1396.
 56.  عظیمی، نسرین. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریمی سنبله گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/96 ساعت 13.
 57.  انصاری، ساناز. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین های امید بخش چقندر قند از نظر تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/96 ساعت 14.
 58.  لطافتی، فرزاد. 1396. بررسی اثر زئین ذرت و گلوتن گندم بر کیفیت بعد از برداشت و انبار مانی انگور رقم رسمی مشگین. کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه محقق اردبيلی. 22/12/96 ساعت 30/10.
 59.  محمدی، محسن. 1397. بررسی اثر کاربرد تریکودرما بر قابلیت تحمل سرب در گیاهچه ذرت تحت تنش سرما. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی. 26/6/97 ساعت 30/11.
 60.  احمدی محمد. 1397. مطالعه چرخه زندگی چند گونه علف هرز بر اساس درجه روز رشد. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  19/10/1396 ساعت 10.
 61.  ثنایی، فرهاد. 1398. بررسی کمیت و کیفیت عملکرد هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین­های امید بخش چغندر قند. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/6/98 ساعت 16.
 62.  احمدی بابک. 1397. اثر تنش رطوبتی بر رقابت دو گونه علف هرز سلمه تره و تاج خروس با گیاه زراعی سیب زمینی. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  31/6/1398 ساعت 9.
 63.  حاجی زاده، شهناز. 1398. مدیریت علف­های هرز مزارع دیم عدس منطقه گرمی. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  15/10/1398 ساعت 15.
 64.  محبوبی، سعید. 1398. تاثیر علف­کش­های مختلف در کنترل علف­های هرز سیب­زمینی در منطقه اردبیل. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  29/11/1398 ساعت 16.
 65.  نصیری گبلو، پناهعلی. 1399. شناسایی علف­های هرز فضای سبز شهرستان اردبیل. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.  31/3/1399 ساعت 11.
 66.  حسن زاده، صبا. 1399. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ­های بومی کاسنی در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 31/6/99 ساعت 14.
 67.  اسدالله بزاز، زهرا. 1402. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های عدس با استفاده از برخی صفات. کارشناسی ارشد ژنتیک و به­نژادی گیاهی، دانشگاه محقق اردبيلی. 4/6/1402 ساعت 11.
 68.  شاهی مقدم، منیره، 1402. ارزیابی هیبریدهای ذرت با استفاده از صفات اگروفیزیولوژیکی و سیستم دفاع آنتی اکسیدان تحت تنش کم آبی. کارشناسی ارشد ژنتیک و به­نژادی گیاهی، دانشگاه محقق اردبيلی. 17/10/1402 ساعت 4.
کتاب‌های منتشر شده
1- محمددوست چمن آباد، ح.ر.، نوری قنبلانی، ق.، اصغری، ع.، نوری قنبلانی، ع.ر. 1389. گندم از توليد تا مصرف. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اردبيل، 352 ص.
2- اصغری ع.، رجبی، ه.، رجبی م. 1398. نانوفناوری و علوم گیاهی، نانوذرات و اثر آن بر گیاهان. ترجمه
 
مقالات چاپ شده
 1. بررسی تنوع ژنتيکی کلکسيون لوبيای بانک ژن گياهی ملی ايران. 1373. مجله تحقيفات کشاورزی نهال و بذر، جلد 10، شماره های 1 و 2، صفحه1 تا 11.
 2. اصغری، ع.، محمدی، ا. ق.، مقدم، م. تورچی، م. دباغ، ع. 1385. شناسايی نشانگرهای رپيد پيوسته با QTLهای مقاومت به سرما در کلزا. مجله دانش کشاورزی، شماره 1 جلد 16 ص213-221.
 3. اصغری، ع.، محمدی، ا. ق.، مقدم، م. تورچی، م. دباغ، ع. 1385. مکان يابی ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما در کلزا با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره. 1385. مجله علوم زراعی. جلد 7 شماره 3 ص 211-202.
 4. شکوهيان، ع. ا.، ع. اصغری. 1386. بررسی سازگاری اکوتيپ های زعفران به شرايط اقليمی اردبيل. مجله علوم کشاورزی، 38(4): 570-563.
 5. ايمانی، ع. ا.، ع.ا. جعفری، ر. چوگان، ع. اصغری و ف. درويش. 1387. استفاده از شاخص­های گزينش همزمان در توليد واريته­های ترکيبی به منظور اصلاح عملکرد و کيفيت علوفه در فستوکای پابلند در شرايط استان اردبيل. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، جلد 16، شماره 2، ص. 274-284.
 6. راسخ، م.، ا.ح. افکاری، ع. اصغری و س. مينايی. 1387. مقايسه برخی خواص فيزيکی و مکانيکی گندم سن زده و سالم رقم سرداری. مجله علوم و صنايع غذايی ايران، 4(3): 29-21.
 7. شکوهيان، ع.ا.، ع. اصغری و ب. اسماعيل­پور. 1387. بررسی تاثير تيديازرون بر عملکرد ارقام سيب. مجله علمی کشاورزی، 30(3): 101-93.
 8. ايمانی، ع. ا.، ع.ا. جعفری، ر. چوگان، ع. اصغری و ف. درويش. 1387. بررسی عملکرد و کيفيت علوفه در 36 جمعيت F. arondinace به منظور معرفی ارقام مناسب برای اصلاح مراتع. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقيقات مرتع و بيابان ايران، شماره 15 جلد 4، ص. 493-507.
 9. قلی نژاد، ا.، توبه، ا.، حسن زاده قورت تپه، ,. و اصغری، ع. 1388. تاثير تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان. مجله دانش کشاورزی. جلد 18، شماره 1، ص. 98-87.
 10. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1388. تاثير تناوب زراعی، کاربرد کود شيميايی و علف کش بر کنترل علف های هرزچاودار زمستانه. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی، 47: 610-601.
 11. جماعتی، ش.، ا. توبه، ک. هاشمی مجد، ع. اصغری، م. حسن زاده، ر. ذبيحی، م. شيری جناقرد. 1388. تاثير تراکم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد پروتئين، عملکرد و تجمع نيترات در غده سيب زمينی. مجله توليد گياهان زراعی، 2(3): 164-151 .
 12. تقی زاده، ر.، جعفری، ع.ا.، اصغری، ع.، چوگان، ر. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی جمعيت­های Agropyron cristatum با استفاده از نشانگرهای RAPD. فصلنامه پژوهش­های علوم گياهی، 14(2): 18-8.
 13. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع.، توليکف، م. 1388. بررسی تاثير تداخل علف هرز-گياه زراعی بر ساختار  کانوپی علف­های هرز و عملکرد دانه جو بهاره تحت تاثير کاربرد کودهای شيميايی. مجله فناوری توليدات گياهی، 9(1): 1-9.
 14. دليری، ر.، شکرپور، م. اصغری،ع.، اسفندياری، ع.، سيدشريفی، ر. 1389. ارزيابی اکوتيپ­های مختلف ماريتيغال از نظر مقاومت به خشکی در محيط کشت هيدروپونيک. مجله علوم و فنون کشت­های گلخانه­ای، 1: 9-13.
 15. اصغری، ع.، جعفری، ع.ا.، شکرپور، م.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. 1389. بررسی تنوع ژنتيکی درون و بين جمعيت­هایAgropyron  با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 18(2): 153-143.
 16. اصغری، ع.، پناهی، ا.، شکرپور، م.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، ايمانی، ع.ا.، سفاليان، ا. 1389. بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های علف باغ (Dactylis glomerata L.) بر اساس نشانگرهای RAPD. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 18(2): 226-214.
 17. افکاری، ا. ح.، اصغری، ع.، محمدی آيلار، س.، شکوهيان، ع.ا. 1389. اثر دما و اندازه ميوه بر تابع احتمال آسيب ديدگی گوجه­فرنگی تحت اثر ضربه. مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی)، 33 (1): 50-41.
 18. تقی زاده، ر.، جعفری، ع.ا.، ايمانی، ع.ا.، اصغری، ع.، چوگان، ر. 1390. تنوع مورفولوژيکی و مولکولی جمعيت های ايرانی علف گندمی بيابانی (Agropyron desertrom). فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 19(1): 100-85.
 19. سيدی نسب، س.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، نوری قنبلانی، ق.، اصغری، ع. 1390. تاثير تعداد شخم و ميزان مصرف علف کش متری بوزين بر روی ساختار علف­های هرز سيب زمينی. نشريه حفاظت گياهان، 25(1): 72-66.
 20. درگاهی، ی.، اصغری، ع.، شکرپور، م.، رسول زاده، ع.، عشقی، ا.غ.، شيری، م.ر. 1390. ارزيابی تحمل تنش­ کم آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص­هاي تحمل.  مجله دانش کشاورزی و توليد پايدار. 21(3): 133-119.
 21. محمددوست، ح.ر.، اصغری، ع.، حبيبی، غ.، پور مراد، ب. 1390.  تاثیر علف کش ها و بقایای گیاهی در کنترل تلفیقی علف های هرز سیب زمینی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، 4(1): 171-186.
 22. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، پورمراد، ب، اصغری، ع. 1390. تاثير کاربرد کود اوره و علفکش تو-فور-دی بر تراکم و آرايش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه. نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع کشاورزی)، 2(25): 145-151.
 23. محمدي آيلار، س.، مينايي، س.، افكاري سياح، ا.ح.، شهيدزاده، م.، اصغري، ع. 1390. بررسي خواص مکانيکي گوجه فرنگي تحت بارگذاري فشاري طي مراحل مختلف رسيدگي پس از برداشت. مجله مهندسي بيوسيستم ايران، 42(2): 191-196.
 24. محمددوست چمن‌آباد، ح.ر.، همتی، خ.، اصغری، ع.، برمکی، م. 1390. تاثير نيتروژن و تداخل علف‌های هرز بر برخی صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم گندم. نشريه دانش کشاورزی و توليد پايدار، 23(4): 131-140.
 25. نخعی بدرآبادي، م.، شکرپور، م.، اصغري، ع.، اسفندياري، ع.ا. 1391. تعيين روابط بين انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژيک در ژنوتيپ­هاي جو به کمک تجزيه به عاملها تحت شرايط تنش کم آبی. پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعی، 4(10): 109-122.
 26. نعمتي، م.، اصغري، ع. 1391. تغييرات مقدار و فلورسانس کلروفيل و قندهاي محلول کل در ارقام کلزا در شرايط تنش اسمزي. دانش کشاورزی و توليد پايدار، ويژه نامه
 27. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1391. تاثير تاريخ و روش­های کاشت مستقيم بر عملکرد بذر چغندرقند. فصلنامه پژوهش و سازندگی، 96: 49-56.
 28. اصغری، ع.، بزرگی، ز.، شکرپور، م.، جعفری، ع.ا. 1391. بررسی روابط خويشاوندی برخی گونه­های ماشک (vicia spp.). فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات ژنتيک و اصلاح گياهان مرتعی و جنگلی ايران، 20(1): 39-54.
 29. نعمتي، م.، اصغري، ع. 1391. ارزيابي تحمل تنش اسمزي در ارقام كلزا در شرايط آبكشت. علوم و فنون كشت‌هاي گلخانه‌اي، 3(11): 19-30.
 30. ييلاقي، ش.، قرباني ا.، اصغري، ع. و حيدري، م. 1391. مقايسة تنوع گونه­اي دو منطقة قرق و چرا در مراتع گردنة قوشچي اروميه. 6(3): 282-293.
 31. درگاهی، ی.، اصغري، ع.، شکرپور، م. رسولزاده، ع. 1391. اثر تنش کم­آبی بر خصوصيات مورفولوژيک ريشه در ارقام کنجد. مجله الکترونيک توليد گياهان زراعی، 5(4): 172-151.
 32. فائز، پ.، نواب پور، س.، اصغري، ع.، رمضانپور، س.س. 1392. ارزيابي نقش تبادلي راديكال­هاي اكسيژن بر بيان برخي ژن­هاي پاداكسيدان در گندم. فصلنامه علمي - پژوهشي ژنتيك نوين، 8(1): 110-99.
 33. حيدري، ف.، رسولزاده، ع.، سپاسخواه، ع.، اصغري، ع. و قويدل، ا. 1392. اثر مديريت بقاياي گياهي بر ويژگيهاي فيزيكي و بيولوژيكي خاك و عملكرد ذرت علوفه اي و جو. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب وخاك. 7(65): 233-248.
 34. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1392. تاثير تناوب زراعی و نيتروژن بر ميزان آلودگی مزارع سيب‌زمينی به علف‌های هرز. مجله حفاظت گياهان زراعی. 27(4):490-484.
 1. بهی، م.، سفاليان، ا.، اصغری، ع.، شکرپور ، م.، خماری، س.، فيروزی، ب. 1392. ارزيابی ارتباط مقاومت به يخ‌زدگی با نشانگرهای پروتئين‌های ذخيره‌ای و برخی صفات فيزيولوژيک در جو. نشريه به‌نژادی گياهان زراعی و باغی. 1(1): 1-10.
 2. اصغری، ع.، درگاهی، ی.، رسول زاده، ع.، احمديان، م. 1392. ارزيابی صفات مورفولوژيکی ارقام کنجد از نظر در شرايط تنش­ کم‌آبی با استفاده از تجزيه به عامل‌ها.  نشريه علمی پژوهشی پژوهش‌های زراعی ايران. 11(4): 593-607.
 3. زهری، ص.، اصغری، ع.، دادخواه، م. 1392. تنوع جمعيت‌های زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژيکی ريزماهواره در استان اردبيل. مجله زیست شناسی ايران. 26(4): 471-462.
 4. سفاليان، ا.، سلمانی صمدی، ر.، اصغری، ع.، شکرپور، ع.، صدقی، م.، فيروزی، ب. و احمدپور، ف. 1392. ارزيابي تحمل شوري در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهاي مولكولي. به نژادی گياهان زراعی و باغی، 1(2): 174-161.
 5. ييلاقی، ش.، قربانی، ا.، اصغری، ع. و حيدری، م. 1392.  بررسی غنا و يکنواختی گونه­ای در مناطق قرق و تحت چرا در مراتع گردنه قوشچی اروميه. فصلنامه علمی پژوهشی اکوسيستم­های طبيعي ايران، 4(1):43-33.
 6. درگاهی، ی.، اصغري، ع.، رسولزاده، ع. آقایی­فرد، خ.، احمدیان، م. 1393. اثر تنش کم­آبی بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد. به­نژادی گياهان زراعی و باغی، 2(2): 183-171.
 7. قربانی، ا.، اصغری، ع. 1393. بررسی اثر عوامل بوم شناختی موثر بر انتشار گونه Festuca ovina در مراتع جنوب شرق سبلان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقيقات مرتع و بيابان ايران. 21(2): 381-368.
 8. محمددوست چمن‌آباد، ح.ر.، پورمراد، ب.، اصغری، ع.، مهدی زاده، م. 1393. ارزيابی تاثير مقدار کاربرد نيتروژن و دوره تداخل علف‌های هرز بر برخی عملکرد دانه و و کارآيی مصرف نيتروژن در گندم زمستانه. نشريه دانش کشاورزی و توليد پايدار، 24(2): 93-85.
 9. بندريان، پ.، سفاليان، ا.، اصغری، ع.، صدقی، م.، عشقی، اغ. 1393. بررسی پلی مورفيسم الکتروفورزی ارقام سويا از نظر پروتئين های با وزن مولکولی پايين (LMW-GS).  مجله ژنتيک نوين، ويژه نامه دورازدهمين کنگره ژنتيک ايران.
 10. عبدی، ع.ا.، سفاليان، ا. اصغری، ع. و باقری، ه. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی ارقام پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR. مجله ژنتيک نوين، ويژه نامه دورازدهمين کنگره ژنتيک ايران.
 11. عبدی، ع.ا.، سفاليان، ا. اصغری، ع. و باقری، ه. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی ارقام پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. مجله ژنتيک نوين، ويژه نامه دورازدهمين کنگره ژنتيک ايران.
 12. قربانی، ا.، احمدآلی، و. و اصغری، ع. 1393. بررسی اثر فاصله از روستا و تغيير ترکيب و تنوع پوشش گياهی در مراتع جنوب شرقی سبلان. نشريه علمی پژوهشی مرتع، 8(2):91-178.
 13.  سپهري، م.، سفاليان، ا.، اصغري، ع.، فيروزي، ب. و احمدپور، ف. 1393. ارزيابي تنوع ژنوتيپ هاي سويا از نظر تحمل به تنش سرما با استفاده از صفات فيزيولوژيك و نشانگر ISSR. ژنتيک نوين، 9(4): 470-459.
 14. سعدلو پاريزي، م.، اصغري، ع. و اخگر، ع.ر. 1393. مطالعه تأثير تنش کادميم بر خصوصيات مورفولوژيکی و ميزان تجمع اين عنصر در جو. نشريه پژوهش های زراعی ايران، 12(4): 765-751.
 15. زارع حصاری، ب.، قربانی، ا.، عظيمی مطعم، ف.، هاشمی مجد، ک. و اصغری ع. 1393. عوامل موثر بر پراکنش گونه Artemisia fragrans Willd در دامنه های جنوب شرقی سبلان. نشريه علمی پژوهشی مرتع، 8(3): 250-238.
 16. نادری، ح.، شکرپور، م.، اصغری، ع.، کانونی، ه. و اسفندياری، ع. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی لاين های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR. علوم گياهان زراعی ايران، 45(4): 519-509.
 17. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، سياح، م.، اصغری، ع. پورمراد، ب. 1393. تاثیر آللوپاتی عصاره اندام های تازه و خشک خردل وحشی (Sinapis arvensis ) و کنگروحشی (Cirsium arvense) ( بر جوانه زنی و جذب عناصر غذایی کلزا. نشريه زراعت (پژوهش و سازندگی)، 105: 47-41.
 18. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، بخشی، م.، اصغری، ع. و محمدنیا، ش. 1393. ارزیابی شاخص های تحمل و رقابت 18 ژنوتیپ گندم با علف های هرز. مجله دانش علف های هرز. 10: 155-166.
 19. محمددوست چمن آباد، ح.ر.، رفیعی، س. و اصغری، ع. 1394. تاثیر گیاهان پوششی بر تراکم و زیست توده علف های هرز مزارع گوجه فرنگی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. ويژه نامه تابستان 94: 75-86.
 20. قربانی، ا.، عباسی خانیکی، م.، اصغری، ع.، امیدی، ع. و زارع حصار، ب. 1394. مقایسه برخی عوامل بوم شناختی موثر در انتشار گونه های Artemisia austriaca, Artemisia fragrans در مراتع جنوب شرقی سبلان. نشریه علمی پژوهشی مرتع، 9(2): 129-141.
 21.  سفالیان، ا.، اصغری، ع.، رسولزاده، ع.، سیفی جهان، ر.، جماعتی، ش. و فیروزی، ب. 1394.  ارزیابی تنوی ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ­های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مورفولوژیک و نشانگرهای ISSR. نشریه زراعت دیم ایران، 4(2): 129-223.
 22. نظری عنبران، ف.، قربانی، ا.، اصغری، ع.، عظیمی، م.، تیمورزاده، ع. 1394. بررسی فلورستیک و تنوع گونه ای در گرادیان ارتفاعی لاهرود-شابیل (شمال سبلان). نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان، 3(7): 1-17.
 23. طهماسب عالی، م.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. رسول زاده، ع. 1395. اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 19: 112-123.
 24. دژستان، س.، ایزدی دوگونچی، م.، اصغری، ع.، صادق زاده، ب. 1395. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های جو با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و تجزیه ارتباط صفات وابسته به سازگاری به خشکی. مجله به نژادی نهال و بذر. 1(32): 67-81.
 25. محمدنیا، ش.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. و کریمی زاده، ر. 1395. ارزیابی لاین های گندم دوروم با استفاده از شاخص های تحمل تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(20): 23-11.
 26. یوسفی آذرخانیان، م.، اصغری، ع.، احمدی، ج. و جعفری، ع.ا. 1395. ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی گونه­ها و اکوتیپ­های مریم گلی با استفاده از روش­های آماری چند متغیره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(20): 133-141.
 27. گوگردچی، و.، دژستان، س.، ايزدی دوگونچی، م. ابراهیمی، م.ع.، اصغری، ع. و صادق زاده، ب. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه صفات فنولوژیکی مرتبط با فرار از خشکی در لاین های جو با استفاده از نشانگرهای ريزماهواره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، (20): 70-60.
 28. آذرتاج، ا.، رسولزاده، ع. اصغری، ع.، اسمعلی، ا. 1395. بررسی تأثيرشيب و پوشش سنگريزه بر توليد رواناب و فرسايش خاک با استفاده از شبيه ساز باران )مطالعه موردی: حوزه آبخيز پل الماس، اردبيل(. تحقیقات آب و خاک ایران، 48(1): 105-111.
 29. محرم نژاد، س.، ولی زاده، م.، سفالیان، ا. شیری، م.ر. و اصغری، ع. 1395. تاثیر تنش کم آبی بر صفات زراعی و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در سه هیبرید ذرت (Zea mays L.). تحقیقات غلات، 6(4): 531-521.
 30. طهماسب عالی، م.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، محمددوست چمن آباد، ح.ر. رسول زاده، ع. 1396. بررسی برخی ارقام گندم از لحاظ صفات مورفولوژیکی و شاخص­های تحمل به تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(21): 55-44.
 31. عبدالهی، ف.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1396. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم  (Triticum aestivum L.) با خردلوحشی (Sinapis arvensis L.). نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي،) 31(4): 591-581.
 32.  اصغری، ع.، محمدنیا، ش.، فلاحی، ه. 1396. بررسی تحمل به شوری در برخی ارقام کلزا با استفاده از صفات مورفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 9(24): 166-178.
 33. آذرتاج، ا.، رسولزاده، ع. اصغری، ع. 1397. بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران در منطقه حیران اردبیل. نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز. . 10(1): 1-13.
 34. حسنپور ریحانی، ک.، سفالیان، ا.، زارع، ن.، اصغری، ع.، اسماعیل­پور، ب. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی اکوتیپ­های پونه  Mentha longifoliaبومی ایران. ژنتیک نوین، 12(4): 617-625.
 35. رمزی، ا.، اصغری، ع.، خماری، س.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر. 1397. بررسی تحمل لاین­های پیشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L. supsp. Durum Desf.) تحت شرایط تنش آلومینیوم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(25): 63-72.
 36. محمدی، آ.، سفالیان، ا.، جعفری، ح.، اصغری، ع.، شکاری، ف. 1396. ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین­های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه­ای با استفاده از تجزیه­های چند متغیره. تحقیقات غلات، 7(3): 420-399.
 37. محمودی، هادی، شکوهیان، ع.ا.، اصغری، ع.، قنبری، ع. 1396. بررسی اثر کاربرد اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد. پژوهش در میوه کاری، 2(2): 108-96.
 38. احمدآلی، و.، قربانی، ا.، عظيمی مطعم، ف.، اصغری، ع.، تيمورزاده، ع. و بدرزاده، م. 1394. بررسی فلور، شکل زیستی، کوروتيپ و تغییر تنوع و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان. مجله تاکسونومی و بیو سیستماتیک. 7(23): 86-69.
 39. حسنیان، س.، سفالیان، ا.، داوری، د.، اصغری، ع.، جمشیدی، م. 1396. ارتباط نشانگرهای پروتئینی با مقاومت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ژنوتیپ های عدس. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 6(2): 332-321.
 40.   جوادی، ا.، خماری، س.، اسماعیل­پور، ب، اصغری، ع. 1397.  بررسی مقاومت به تنش شوری در بذرهای حاصل از بوته­های گوجه­فرنگی محلول­پاشی شده با 24- اپی براسینولید و نانواکسید روی. مجله فرایند و کاربرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، 7(24): 120-103.
 41. حسنیان، س.، سفالیان، ا.، داوری، د.، اصغری، ع.، جمشیدی، م.، کریمی زاده، ر. 1395. ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ­های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. مجله گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، 39(3): 38-27.
 42. کریمی زاده، ر.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، شهبازی، ک.، حسین پور، ط.، قوجق، ح.، آرمیون، م. 1398. شناسایی پایدارترین ژنوتیپ های گندم دوروم با استفاده از آماره های ناپارامتری پایداری عملکرد. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(1): 189-200.
 43. محمدنیا، ش.، اصغری، ع.، حسن­پناه، د.، کریمی­زاده، ر.، شکوهیان، ع.ا. 1398. ارزیابی پایداری ژنتیکی برخی از صفات زراعی هیبرید­های سیب­زمینی تحت شرایط آب و هوایی مختلف. پژوهش­های زراعی ایران. 17(2): 253-241.
 44. سفالیان، ا.، اجری، ف.، صبوری، ع.، اصغری، ع. و حسنیان، س. 1398. بررسی همخوانی گروه­بندی ژنوتیپ­های برنج آپلند و لولند با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و شاخص­های تحمل به تنش خشکی. زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(4): 64-51.
 45. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1396. گروه بندی لاین های اینبرد نو ترکیب گندم بهاره از لحاظ برخی صفات زراعی، مجله زراعت و اصلاح نباتات، 13(1): 54-43.
 46. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1397. اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 11(4): 816-803.
 47. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س.، نورآیین، م. 1397. مکان­یابی QTLهای اصلی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن­ها با محیط بر عملکرد بیولوژیک در اینبرد لاین­های نوترکیب گندم نان بهاره. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، 10(1): 83-67.
 48. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س.، نورآیین، م. 1397. مکان­یابی QTLهای کنترل کننده صفات فنولوژیک در گندم نان. مجله ژنتیک نوین. 13(2): 272-259.
 49. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1397. برآورد وراثت­پذیری و ارتباط بین صفات در لاین­های خالص نوترکیب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کم­آبی انتهای فصل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(27): 19-10.
 50. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا.، محمدی، س.، نورآیین، م. و خلیلی، م. 1398. مکان­یابی QTLهای افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آنها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین­های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره. زیست فناوری گیاهان زراعی، 8(4):91-81.
 51. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1398. گروه­بندی لاین­های نوترکیب گندم نان از نظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط کم­آبی انتهای فصل. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 12(4): 989-1002. http://dx.doi.org/10.22077/escs.2019.1429.1311
 52. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع. و زین العابدینی، م. 1395. اثر تنش خشکی بر پارامترهاي فیزیولوژیکی و تجمع اسیدهاي آمینه در کلزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(18): 203-191.
 53. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع. و زین العابدینی، م. 1395. راهکارهاي مناسب گزینش ژنوتیپ­هاي متحمل به تنش خشکی در کلزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 8(20): 90-77.
 54. زالی، ح. سفالیان، ا.، زین العابدینی، م.، حسنلو، ط.، اصغری، ع. و علیزاده، ب. 1397. بررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره در کلزا. مجله ژنتیک نوین، 13(1): 63-77.
 55. زالی، ح.، سفالیان، ا.، زین العابدینی، م.، حسنلو، ط.، اصغری، ع. و علیزاده، ب. 1397. بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین­های کلزا با استفاده از نشانگرهای SSRهای مرتبط با QTLهای تحمل به خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(26): 75-65.
 56. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع.، زین العابدینی، م. 1398.  شناسایی ژنوتیپ­های کلزا متحل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده­آل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(29): 126-117.
 57. زالی ح.، سفالیان، ا.، حسنلو، ط.، زین العابدینی، م. و اصغری ع. 1398.  بررسی ارتباط بین تعدادی از صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیک کلزا با نشانگرهای مولکولی SSR در شرایط تنش خشکی. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 12(4): 1029-1017.
 58. زالی ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا. و اصغری ع. 1399.  بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب دانه در ارقام کلزا (Brassica napuss L.). تنش­های محیطی در علوم زراعی، 13(3): 747-735.
 59. امامی، ص.، اصغری، ع.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر.، علی رسول­زاده، ع.، رمزی، ا. 1398. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین­های پیشرفته گندم دوروم. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 12(3): 707-697.
 60. شکوهیان، ع.، اصغری، ع. و محمودی، ه. 1398. بررسی کاربرد اسید هیومیک بر جذب عناصر غذایی و شاخص­های کمی و کیفی کیوی­فروت. نشریه علوم باغبانی، 32(2): 256-247.
 61. رفیعی سربیژن نسب، ف.،آیین، ا.، آل­ابراهیم، م.ت.، محمددوست چمن آباد، ح.ر.، اصغری، ع. 1398. بررسی روش­های مدیریت اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) در مزارع پیاز جیرفت. دانش علف­های هرز ایران. 15(2): 63-55. Doi: https://dx.doi.org/10.22092/IJWS.2019.1502.05
 62. رجبی هشجین، م.، اصغری، ع.، زین العابدینی، م. و غفاری، م.ر. 1398. مقایسه میزان تریگونلین بذر در برخی از گونه های گیاه دارویی شنبلیله .(Trigonella L. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. 35(5): 730-721.  Doi: https://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2019.125203.2500
 63. داداشی، ق.، اصغری، ع.، عبادی ا.، یوسفی آذرخانیان، م. 1398. ارزیابی برخی خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی­اکسیدانی اکوتیپ­های گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تاثیر تنش خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(33): 149-140.
 64. اصغری، ع.، تعدیلی، س.،  کریمی­زاده، ر.، سفالیان امید.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر. 1399. ارزیابی تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از شاخص‌های تحمل.  پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34): 185-198.
 65. شکوهیان، ع.ا، لطافتی، ف.، فتحی آچاچلویی، ب.، اصغری، ع. و الفتی، ر. 1399. بررسی اثر زئین ذرت و گلوتن گندم بر شاخص­های کیفی و انبارمانی انگور رسمی مشگین، علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(4): 703-693.
 66. رمزی ا.، اصغری ع.، سفالیان ا.، مهربان ا.، عبادی ا. 1399. ارزیابی پایداری عملکرد دانه و اثر متقابل ژنوتیپ­ محیط لاین­های امید بخش جو در مناطق گرم و مرطوب کشور. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(36): 65-57.
 67. رحمنی آزاده، اصغری علی، جعفری حسین، سفالیان امید. 1400. مکان یابی QTL های مرتبط با صفات فیزیولوژیکی موثر بر تحمل به سرب در جو ( (Hordeum vulgare. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 4(3): 849-860.
 68. پیران، م.، اصغری، ع.، محرم نژاد، س. 1400. رزیابی تنوع به‌منظور گزینش هیبرید‌های مطلوب ذرت دانه‌ای. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 13(39): 107-98.
 69. محمدی آذر، ف.، سفالیان، آ.، اصغری ع.، عبادی، ا.، کریمی­زاده، ر.ا. 1400. ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی در لاین­های متنوع امید بخش گندم دوروم با استفاده از شاخص­های مقاومت به تنش. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 13(39): 62-52.
 70. مطلبی­نیا، س.، سفالیان، ا.، اصغری ع.، رسولزاده، ع. و فتحی، ب. 1398. مطالعه­ی شاخص­های تحمل به خشکی و ارتباط آن­ها با نشانگرهای SSR در برخی ارقام کلزا (Brassica napuss L.)، پژوهش­های ژنتیک گیاهی، 6(1): 114-99. آی اف صفر
 71. عبداللهی حصار، ا.، سفالیان ا.، علیزاده ب.، اصغری ع. و زالی ح. 1399. ارزیابی برخی ژنوتیپ­های پییزه کلزا براساس صفات زراعی و شاخص SIIG. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 12(34): 151-ا159.
 72. عبدالهی حصار، ا.، سفالیان، ا.، علیزاده، ب.، اصغری، ع.، زالی، ح. 1400. بررسی تحمل به تنش یخ­زدگی در تعدادی از ژنوتیپ­های امیدبخش کلزا. دانش کشاورزی و تولید پایدار، 31(2): 288-270.
 73. عبدالهی حصار، ا.، سفالیان، ا.، علیزاده، ب.، زالی، ح.، اصغری، ع. 1400. بررسی تنش یخ زدگی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تعدادی از صفات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های کلزا. تنش­های محیطی در علوم زراعی، 15(2): 551-563.
 74. خبیری، ا.، اصغری، ع.، محمدی، سیدابوالقاسم، رسولزاده، ع.، نورآیین، م. 1400. مکان یابی QTL‌های کنترل‌کننده برخی صفات مورفولوژیکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان. ژنتیک نوین، 16(3): 114-104. Q4-0.017
 75. محمدنیا، ش.، اصغری، ع.، حسن­پناه، د.، کریمی­زاده، ر.، شکوهیان، ع.ا. 1400. به‌کارگیری تجزیه به مختصات اصلی در ارزیابی پایداري عملکرد هیبریدهای سیب­زمینی (Solanum tubersum L.). پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 14(43): 20-11.
 76. صمدی خوشخو، م.، سفالیان، ا.، اصغری، ع.، رسولزاده، ع.، دژستان، س. 1404. بررسی پارامترهای فیزیولوژیک و مولکولی پروتئین‌های 20 لاین‌ پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش آبی. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 10(2): 205-190.
 77. شیرزاد، ا.، اصغری، ع.، زالی، ح. سفالیان، ا.،محمددوست، ح.ر. 1401. انتخاب لاین­هاي مطلوب جو از نظر خصوصیات زراعی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده­آل (SIIG). نشريه توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي،  12(1): 97-117. Q5, if=0.029
 78. شیرزاد، ا.، اصغری، ع.، زالی، ح. سفالیان، ا.،محمددوست، ح.ر. 1401. کاربرد شاخص فاصله ژنوتیپ-ایدئوتیپ چند صفتی (MGIDI) در گزینش ژنوتیپ‌های برتر جو در منطقه گرم و خشک داراب. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 14(44): 76-65.
 79. خبیری، ا.، اصغری، ع.، محمدی، سیدابوالقاسم، رسولزاده، ع.، نورآیین، م. 1402. مکان­یابی نواحی ژنومی کنترل کننده برخی صفات مورفولوژیکی در شرایط تنش شوری در لاین­های اینبرد نوترکیب گندم نان در محیط کشت پرلیت و ماسه. مجله پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 15(46): 114-104. Q4-0.018
 80. شکوهی، ا.، سفالیان، ا.، اصغری، ع.، خماری، س.، اسماعیلپور، ب.، افلاطونی، ح. 1402. ارزیابی تحمل یخ­زدگی در ژنوتیپ­های امیدبخش نخود با استفاده از صفات فیزیولوژیک و نشانگرهای مولکولی. یافته­های نوین در علوم زیستی. 10(2): 157-143. ضریب تاثیر صفر
 81. بکایی، ع.س.، سفالیان، ا.، سرخی­لله­لو، ب.، اصغری ع.،پورابوقداره، ع. 1402. بررسی تنوع ژنتیکی موجود در گونه­های  Aegilops crassa  و Aegilops cylindrica با استفاده از نشانگرهای SCoT. فصنامه علمی ژنتیک نوین. 18(2): 160-151. Q4-0.018
 82. شاهی­مقدم، م.، اصغری، ع.، محرم­نژاد، س.، حسین­زاده قراجه، ن. 1401. ارزیابی صفات زراعی و شاخص­های تحمل به خشکی در برخی از هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کم آبی. پژوهش­نامه اصلاح گیاهان زراعی، 14(44): 65-76. Q2 IF=0.281 زیر چاپ.
 83. رحمنی آ.، اصغری ع.، جعفری ح.، سفالیان ا. 1399. واکنش­های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو رقم جو و نتاج حاصل از تلاقی آن­ها نسبت به اثرات سمی سرب. نشریه پژوهش­های تولید گیاهی، 27(3): 205-227.
 84. تعدیلی، س.،  اصغری، ع.، کریمی­زاده، ر.، سفالیان امید.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر. 1398. رزیابی تحمل به تنش خشکی در گندم دوروم با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده­آل (SIIG). اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 14-1(53): 45-62. 043/0 3Q
 85. رضایی، ا.، اصغری، ع.، محرم نژاد، س.،  نصراله زاده اصل، و.، مهری یوسفی، م. 1401. بررسی اثر بیمارگر Fusarium verticillioides روی فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و پروتئین­های برگ دو لاین ذرت با استفاده از تکنیک الکتروفورز دوبُعدی. پژوهش­های کاربردی در گیاهپژشکی، 12(1): 59-61.  Doi:  10.22034/ARPP.2022.15678
 86. سفالیان، ا.، مطلبی­نیا، س.، اصغری ع.، رسولزاده، ع. و فتحی، ب. 1399. بررسی تنوع ژنتیکی و مورفو- فیزیولوژیکی تحمل خشکی در کلزا (Brassica napuss L.)، دو فصلنامه فن­آوری زیستی در کشاورزی. زیر چاپ.
 87. شیرین­پور، م.، عطازاده، ا.، بایبوردی، ا.، اهری­زاد، س.، اصغری، ع.، منیری­فر، ح.، امینی، ا. 1402. تجزیه ژنتیکی عملکرد و برخی صفات زراعی هیبریدهای ذرت تحت شرایط آبیاری کامل و تنش کم آبی. دانش کشاورزی و تولید پایدار. زیر چاپ. doi: 10.22034/SAPS.2023.55247.2992
 88. محمدی آذر، ف.، سفالیان، آ.، اصغری ع.، عبادی، ا.، کریمی­زاده، ر.ا. 1402. گروه­بندی  لاین­های امید بخش گندم دوروم برای مقاومت به یخ­زدگی با استفاده از برخی صفات موفوفیزیولوژیک. نشریه تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ..
 89. شیرین­پور، م.، عطازاده، ا.، بایبوردی، ا.، اهری­زاد، س.، اصغری، ع.، امینی، ا. 1402. کنترل ژنتیکی عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن در ذرت تحت شرایط کم‌آبی. پژوهش­های ژنتیک گیاهی. 10(1): زیر چاپ. http://dx.doi.org/%E2%80%8E%2010.22034/pgr.10.1.4
 1. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam and H.R. Mohammaddoost. 2007. QTL analysis for cold resistance related traits in Brassica napus using RAPD markers. J. of Food, Agri. And Envir., 5 (3&4): 184-188. ISI
 2. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam and H.R. Mohammaddoost. 2007. Identification of QTLs controlling winter survival in Brassica napus using RAPD markers. Journal of Biotechnology and Biotechnological Equipments, 21(4): 267-230. ISI.
 3. Asghari, A., Y. Agayev, S.A.A. Fathi. 2007. Karyological study of four species of wheat grass (Agropyron SPP.). Pakistanian journal of Biological Sciences, 10(7): 1093-1097. ISI
 4. Mohammaddoust, H. R., A. Asghari and A. M. Tulikov. 2007. The effects of weed-crop competition on nutrient uptake as affected by crop rotation and fertilizers, PJBS, 10 (22): 4128-4131. ISI.
 5. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam, M. Turchi and A. Dabag Mohammadinasab. 2008. Analysis of quantitative trait loci associated with freezing tolerance in rapeseed (Brassica napus L.). J. of Biotechnology and Biotechnological Equipments, 22(1): 548-552. ISI
 6. Asghari, A., S.A. Mohammadi, M. Moghaddam and A. A. Shokuhian. 2008. Identification of SSR and RAPD markers associated with QTL of winter survival and related traits in Brassica napus L. African Journal of Biotechnology, 7(7): 897-903. ISI
 7. Fathi, S.A.A., A. Asghari and M. Sedgi. 2008. Interaction of Aeolothrips intermedius and Orius niger in controlling Thrips tabaci on potato. Int. J. Biol. Agri. Biol., 10(5): 521-525. ISI
 8.  Mohammaddoust, H. R., A. Asghari, A. M. Tulikov, M. Hasanzadeh and M. R. Saidi. 2008. Effect of fertilizer application on density, dry matter and seed characteristics of garden corn flower (Centaurea cyanus L.) and corn spurrey (Spergula vulgaris L.). Pak. J. Weed Sci. Res. 14(1-2): 73-80.
 9. Zargarzadeh, F., A. Gorbani, A. Asghari and G. Nouri-Ganbalani. 2008. The effect of climatic factors on potato late blight disease in Ardabil plain of Iran. J. of Food, Agri. And Environmental, 6(3&4): 200-205. ISI
 10. Hasanzadeh, M., A. Asghari, Sh. Jamaati-e-Somarin, M. R. Saidi, R. Zabihi and S. Hokmalipour. 2009. Effect of water deficit on drought tolerance indices of Sesame (Sesamum indicum L.) genotypes in Moghan region. Reseach J. of Environmental Sci., 3(1): 116-121. ISI.
 11. Mohammaddoust Chamanabad, H.R., A. Ghorbabi, A. Asghari, A. M. Tulikov, F. Zargharzadeh. 2009. Long-term effects of crop rotation and fertilizers on weed community in spring barley. Turkish, J. Agriculture and Forestry, 33: 315-323. ISI. Q1 If=2.9
 12. Asghari, A., A.A. Fathi, S.A. Mohammadi and H.R. Mohammaddoust. 2009. QTL analysis for diamondback moth resistance in canola (Brassica napus L.). International Journal of Plant Production, 3(3):29-33. ISI. Q2 If=2.5
 13. Arghavani, A., A. Asghari, M. Shokrpour and H.R. Mohammaddoust. 2010. Genetic diversity in two Agropyrun species using RAPD markers. Reseach J. of Environmental Sci., 4(1): 50-56. ISI.
 14. Naghavi, A., Sofalian, O., Asghari, A. and Sedghi, M. R. 2010. Relation between freezing tolerance and seed storage proteins in winter bread wheat (Triticum aestivum L.). Turkish Journal of Field Crops, 15(2): 154-158. Q4 If=0.8
 15. Mohammaddoust, H.R., Asghari, A. and Nateghi, G. 2011. Effect of nitrogen rates on critical period for weed control in potato. Pak. J. Weed Sci. Res. 17(1): 33-40.
 16. Shokrpour, M., Asghari, A., Torabi Gigloo, M., Bahrampour, S. 2011. Study of some agronomic attributes in milk thistle (Silybum marianum Gaertn.) ecotypes from Iran. Journal of Medicinal Plants Research, 5(11): 2169-2174.
 17. Asghari, A., Shokrpour, M., Mohammaddouste Chamanabad, H.R., Sofalian, O. 2011.  Evaluating genetic diversity of canola cultivars using morphological traits and molecular markers.  Romanian Biotechnology letter, 16(4): 6305-6312. (WOS, JCR, IF=0.396)   
 18. Abdi, A.A., Sofalian, O., Asghari, A., Shokrpour, M., Bagheri, H., Seyyedmasoumi, S.Y. 2012. Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) Markers to Study Genetic Diversity Among Cotton Cultivars in Associated with Salt Tolerance. Notulae Scientia Biologicae, 4(4): 120-126.
 19. Sofalian, O., Asgari, A., Shokrpour M., Asghari Zakarya, R. 2012. Relationship between storage protein banding pattern and growth type of some bread wheat varieties. Emir. J. Food Agric. 24(4): 288-292. (WOS) 
 20. SOFALIAN, O., ASGHARI, A., ASGHARI-ZAKARIA, R. FIROOZI, B. 2012. Classification of Barley Cultivars Using Seed Storage Protein Markers Related to Some Physiological Traits.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5(2): 56-60. If= 0.238  
 21. Nemati. M., Asghari, O. sofslian, A., Rasoulzadeh, A., Mohamaddoust Chamanabad, H.R. 2012. Effect of Water Stress on Rapeseed Cultivars Using Morpho-Physiological Traits and Their Relations with ISSR Markers. Journal of Plant Physiology and Breeding, 2(1): 55-66. ISC
 22. Jam Baranduzi, A., Sofalian, O., Asghari Zakaria, R., Asghari, A. and Shokrpour, M. 2013. Assessment of genetic diversity in Aegilops species in North-West of Iran using ISSR marker. YYU J. AGR. SCI., 23(2): 66–75. (JCR, IF=0.238) Q2 If=2
 23. Sofalian, O. Miandoab, P.B., Asghari, A., Sedghi, M., Eshghi, A. 2013. Relationship between salt tolerances related physiological traits and protein markers in soybean culticars (Glycine max L.). Ceretari Agronomice in Moldova, XLVI (4): 47-56.
 24. Sofalian, O., Bandarian P., Asghari, A., Sedghi, M., Firoozi, B. 2015. Identification of seed storage protein polymorphism in some soybean (Glysine max Merril) genotypes using SDS-PAGE technique. YYU Jounal of Agriculture Science, 25(2): 127-133. (JCR, IF=0.238)
 25. Yousefiazarkhanian, M., Asghari, A., Ahmadi, J. Asghari, B. and Jafari, A.A. 2015. Genetic diversity assessment of some Salvia Sp. Ecotypes based on ISSR markers. Biological Forum, 7(1): 286-288.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 26. Moharramnejad, S., Sofalian, O., Valizadeh, M., Asgari, A., Shiri, S. 2015. Proline, glycine betaine, total phenolics and pigment contents in response to osmotic stress in maize seedlings. J. Bio Sci. Biotechnol. 4(3): 313-319. ISI 0
 27. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A., Hosein, S.M. 2015. Appraising of drought tolerance relying on stability analysis indices in canola genotypes simultaneously, using selection index of ideal genotype (SIIG) technique: Introduction of new method. Biological Forum – An International Journal, 7(2): 703-711. ISI 0
 28. Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A., Zeinalbedini, M. 2015. The influence of drought stress on nutrients uptake and physiological responses in rapeseed (Brassica napus L.) lines. Journal of Pure and Applied Microbiology, 9: 425-436. (IF 2013= 0.073)
 29.  Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T., Asgharii, A. 2015. AMMI and GGE Biplot Analysis of Yield Stability and DroughtTolerance in Brassica napus L. Agricultural Comunications, 4(1): 1-8.
 30. Moharramnejad, S., Sofalian, O. Valizadeh, M., Asgari, A. and Mohammadreza, S. 2016RESPONSE OF ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEM TO OSMOTIC STRESS IN MAIZE SEEDLINGS. Fresenius Environmental Bulletin, 25(3): 805-811. (2015=0.372)
 31. Karimizadeh1, R., Asghari, A., Chinipardaz, R., Sofalian, O. and Ghaffari, A. 2016. Application of GGE biplot analysis to evaluate grain yield stability of rainfed spring durum wheat genotypes and test locations by climatic factors in Iran, Crop Breeding Journal, 2(1-2).41-49. (ISC IF=0.071)
 32. Karimizadeh1, R., Asghari, A., Chinipardaz, R., Sofalian, O. and Ghaffari, A. 2016. DETERMINING YIELD STABILITY AND MODEL SELECTION BY AMMI METHOD IN RAIN-FED DURUM WHEAT GENOTYPES, Turkish Journal of Field Crops, 21(2): 174-183. (IF 2015=0.689) Q3
 33. Yousefiazarkhanian, M. Asghari, A., Ahmadi, J. Asghari, B. and Jafari, A.A. 2016. Genetic Diversity of Salvia Species Assessed by ISSR and RAPD Markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 44(2): 431-436. . (IF 2022=1.8) Q2
 34. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K. 2016. Salt and water stress of ACCase herbicides resistant and susceptible populations of rigid ryegrass (Lolium rigidum). International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 4(1): 40–47.
 35. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K., Ilias, S., Alebrahim, M.T. 2016. Study of Fitness Costin Three Rigid Ryegrass Populations Susceptible and Resistant to Acetyl-CoA Carboxylase Inhibiting Herbicides. Frontiers in Ecology and Evolution, 4: 1-9. Q2 If=3
 36.  Ramzi, E., Asghari, A. Khomari S., Mohammaddoust Chamanabad, HR. 2017. Determination of Aluminum stress tolerance threshold during seed germination of wheat. Journal of Crop Physiology and Breeding, 6(2): 19-30. ISC
 37. Mohammadnia, Sh., Asghari, A., Motayagheni, Y. 2015. EVALUATION OF END SEASON DROUGHT TOLERANCE IN DURUM WHEAT ADVANCED LINES AND ITS RELATION WITH RAPD MARKER. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences, 4(5): 55-79. Zoological Records
 38. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K., Travlos, I.S., Alebrahim, M.T. 2018. Cross and multiple herbiside resistant Lolium rigidum Guad. (Rigid Ryegrass) biotypes in Iran. Journal of Agricultural Science and Technology. In Press ISI, If=0.89 Q2
 39. Sabet Zangeneh, H., Mohammaddust Chamanabad, H.R., Zand, E., Asgheri, A., Alamisaeid, K., Alebrahim, M.T. 2017. Evaluation resistance of Lolium rigidum populations to two herbisides of aryloxy phenoxy propionates and phenylpyrazoles chemical families. Medwell Journals. In Press.
 40. Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Sofalian, O., Mohammadi, S. 2017. Multifactorial mapping of QTL for yield ana yield component in wheat (Triticum aestivum) in normal and drought conditions, Applied Ecology and Environmental Research, 16(1): 441-453. If= 0.721. Q3
 41. Rasoulzadeh A., Azartaj E., Asghari A. and Ghavidel A. 2018. Effects of plant residue management on soil properties, surface runoff, and soil loss under rainfall simulation in a semi-arid region in Iran. Arid Land Research and Management, https://doi.org/10.1080/15324982.2018.1537320. IF=0.97 Q4
 42. Zakizadeh Abkenar, F., Rasoulzadeh, A., Asghari, A. 2019. Performance evaluation of different soil water retention functions for modeling of water flow under transient condition. Bragantia. https://doi.org/10.1590/1678-4499.2017406. IF=1.008 Q1
 43. Mohammadi, A., Sofalian, O., Jafary, H., Asghari, A., Shekari, F. 2018. Analysis of chromosomal regions controlling drought tolerance in barley (Hordeum vulgare L.) seedlings. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 4251-4263. Q4-If= 0.721.
 44. Javadi, A., Khomari, S., Esmaeilpour, B., Asghari, A. 2018.  Exogenous application of 24-Epibrassinolide and Nano-Zinc oxide at flowering improves osmotic stress tolerance in harvested tomato seeds. Applied Ecology and Environmental Research, 16(4): 441-453. If= 0.721. Q3
 1. Karimizadeh, R. Asghari, A., Chinipardaz, R., Sofalian, O., Ghaffari, A., Shahbazi, K., Hosseinpour, T., Ghojog, H. and Armion, M. 2019. Use of principal coordinate analysis for measuring GE interactions in rain-fed durum wheat genotypes. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (Agricultural Sciences), 25: 38-46. If= 0.268. Q4
 2.  Moharramnejad, S., Sofalian, O., Valizadeh, M., Asghari, A., Shiri M.R. and Ashraf M. 2019. Response of maize to field drought stress: oxidative defense system, osmolytes’ accumulation and photosynthetic pigments. Pakistan Journal of Botany. 51(3): DOI: 10.30848/PJB2019-3(1). If=0.75 Q4
 3. Haghighi, A., Mohammaddoust Chamanabad, H.R., Zand, E., Biabani, A. Asghari, A. 2019. Ecological fitness of Tribenuron Methyl (Alsinhibitor herbicide) Suseptible and resistant biotypes of wild mustard in competition with wheat. Applied Ecology and Environmental Research, 17(3): 6227-6240. If= 0.721. Q3
 4. Hajivand, A., Asghari, A., Karimizadeh, R., Mohammaddoust Chamanabad, H.R., Zeinalzadeh-Tabrizi, H. 2020. Stabilbity analysis of seed yield of advanced chickpea (Cicer arientinum L.) genotypes under tropical and subtropical rainfed regions of Iran. Applied Ecology and Environmental Research, 18(2): 2621-2636. Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1802_26212636, If= 0.689. Q4
 5.  Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Sofalian, O., Mohammadi, S. and Nouraein, M.  2019. Mapping QTL with additive effects and additive × additive epistatic interactions for plant architecture in wheat (Triticum aestivum L.). Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 8(1): 13-21, ISC-Q1- IF=0.333
 6. Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Sofalian, O., Mohammadi, S. and Nouraein, M.  2019. Mapping QTLs with additive effects and additive × additive epistatic interactions for harvest index in wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Plant Physiology and Breeding, 9(2): 67-76. ISC Q2 If=0.167
 7. Rafiee Sarbijannasab, F., Mohammaddost Chamanabad, H.R., Aien, A., Alebrahim, M.T., Asghari, A. 2019. Evaluation of integrated control methods of Cyperus rotundus L. in the seedling cultivated Onion. Tarım Bilimleri Dergisi (Agricultural Sciences), 26(2020): 299-306. If= 0.268. Q4
 8. Mohammadnia, Sh., Asghari, A., Hassanpanah, D., Karimizadeh, R. and shokouhian, A.A. 2021. Determining the Most Stable Potato Genotypes Using AMMI Yield Stability Analysis Method. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi (Agricultural Sciences), 27(2): 146-154. If= 0.269. Q4
 9. Shirinpour Mozhgan, Asghari Ali, Aharizad Saeid, Rasoulzadeh Ali. 2020. Genetic Analysis of Biochemical Traits in Hybrid Maize cv. SC704 under Control and Water Deficit conditions. Journal of Plant Physiology and Breeding, 10(1): 141-148. ISC Q2 If=0.167
 10. Shirinpour Mozhgan, Asghari Ali, Aharizad Saeid, Rasoulzadeh Ali. 2020. Genetic Interaction and Inheritance of Biochemical Traits Can Predict Tolerance of Hybrid Maize cv. SC704 to Drought, Acta Physiologiae Plantarum, 42(124): DOI: https://doi.org/10.1007/s11738-020-03110-3. JCR Q2 If = 1.608
 11. Shirinpour Mozhgan, Asghari Ali, Atazadeh, E., Aharizad Saeid, Rasoulzadeh Ali. 2021. Genetic Analysis of Grain Yield and Physiological Traits of Hybrid Maize cv. SC704 under Full and Water Deficit Irrigation. Cereal Research Communications. 49: 199-206. https://doi.or/10.1007/s42976-020-00106-0. Q3, If= 0.811.
 12. Azimi, N., Sofalian, O., Davari, M., Asghari A., Zare, N. 2020. Statistical and machine learning-based FHB detection in durum wheat. Plant Breeding and Biotechnology. 8(3): 265-280.
 13. Ramzi, E., Asghari, A., Sofalian, O., Mehraban, A., Ebadi, A. 2020. Evaluation of seed yield stability of barley promising genotypes using principal coordinates analysis, Journal of Crop Physiology and Breeding, 10(2): 59-68. ISC Q2 If=0.167
 14. Taghavi Sharabiani, Shokuhian, A.A., Asghari, A., Rasoulzadeh, A. 2020. Investigating the Effects of Thin Kaolin Coating on Biochemical Characteristics and Moisture Content in the Rhizospheres of Apple Cultivars. New Zealand Journal of Crop & Horticultural Science, accepted, WOS. 
 15. Asadi, Sh., Mohammadoust, H.R., 2020. Applied Ecology and Environmental Research, In press. Q3
 16. Vahed Rezaei A., Asghari, A., Majid Norouzi, Saeid Aharizad, Ramin Roohparvar, Ashkboos Amini. 2023. Biometrical Analysis of Winter Wheat Genotypes for Resistance to Stem Rust caused by Puccinia graminis f. sp. Tritici. Journal of Plant Physiology and Breeding, ISC Q2 If=0.167,  https://doi.org/ 10.22034/JPPB.2023.16420
 17. Rajabihashjin1, Masoumeh, Zeinalabedini Mehrshad, Asghari1Ali, Ghaffari Mohammad Reza & Hosseini Salekdeh Ghasem. 2022. Impact of environmental variables on yield related traits and bioactive compounds of the Persian fenugreek (Trigonella foenumgraecum L.) populations. Scientific Reports. 22: 7359. Doi: https://doi.org/10.1038/s41598-022-10940-3. Q1 (IF= 4.011).
 18. Rasoulzadeh, A. Sepaskhah, A.R. Asghari, A. Ghavidel, A. 2022. Long-term effects of barley residue managements on soil hydrophysical properties in north-western Iran. Geoderma Regional, 30: e00552, https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2022.e00552 Q3 (IF= 2.807).
 19. Hamza H., Asghari, A., Mohammadi, S.A., Shams, M. 2023. Multifactorial mapping of QTL for partitioning of assimilates under drought stress in wheat (Triticum aestivum L.). Plant Physiology Reports, https://doi.org/10.1007/s40502-023-00714-y. WOS 2023.
 20. Bokaei, A.S., Sofalian, O., Sorkhilalehloo, B., Asghari, A., Pour-Aboughadareh, A. 2023. Deciphering the level of genetic diversity in some aegilops species using CAAT box-derived polymorphism (CBDP) and start codon target polymorphism (SCoT) markers. Molecullar Biology Reperts, https://doi.org/10.1007/s11033-023-08488-0, Q4, IF= 2.742.
 21. Mohammadi Azar, F., Sofalian, O., Asghari, A., Ebadi, A., Karimizadeh, R. 2023. Evaluation of freezing stress tolerance in promising durum wheat and its relationship with physiological traits and molecular markers, Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding, 10(2): 37-56, (2021). DOI: https://doi.org/10.30479/IJGPB.2023.18097.1331.
 
 1. Shirinpour M., Atazadeh E., Bybordi A., Monirifar H., Amini A., Anwar Hossain M., Aharizad S., Asghari A. 2023. Gene action and inheritance of grain yield and root morphological traits in hybrid maize grown under water deficit conditions. South African Journal of Botany,  https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.08.016, Q2, IF=3.111, MIF= 2.156
 2. Rahbarnezhad, S. Asghari, A. Hosseinpour Azad N. 2023. The impact of ambient radon radiation on Artemisia absinthium metabolites. Sylwan, 167(12): 29-42. Q4. If=0.6.
 3.  Shahimoghadam, m., Asghari, A., Moharramnejad, S., Dehghanian, Z., Singh, S.K., Sivalingam, K.M., Marisennayya, S. 2023. Variation in oxidative defense system and physiological traits in maize under drought stress. Plant Science today, https://doi.org/10.14719/pst.2847
مقالات در دست چاپ
 1. احمدآلی، و.، قربانی، ا.، عظيمی مطعم، ف.، اصغری، ع.، تيمورزاده، ع. و بدرزاده، م. 1393. بررسی فلور، شکل زیستی، کوروتيپ و تغییر تنوع و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان. مجله تاکسونومی و بیو سیستماتیک. زیر چاپ.
 2.   حسنلو، ت.، زالی، ح.، سفالیان، ا.، اصغری، ع. و زین العابدینی، م. 1394. راه کارهای مناسب گزینش ژنوتیپ­های متحمل به تنش خشکی در کلزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 3. حسنیان، س.، سفالیان، ا.، داوری، د.، اصغری، ع.، جمشیدی، م.، کریمی زاده، ر. 1395. ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ­های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. مجله گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، زیر چاپ.
 4.  حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1395. برآورد وراثت­پذیری و ارتباط بین صفات در لاین های خالص نو ترکیب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کم­آبی انتهای فصل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 5. جوادی، ا.، خماری، س.، اسماعیل­پور، ب، اصغری، ع. 1395.  بررسی مقاومت به شوری در بذرهای حاصل از بوته های گوجه­فرنگی محلول­پاشی شده با 24- اپی براسینولید و نانواکسید روی. مجله فرایند و کاربرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، زیر چاپ.
 6. زالی، ح.، سفالیان، ا.، زین العابدینی، م.، حسنلو، ط.، اصغری، ع. و علیزاده، ب. 1396. بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین­های کلزا با استفاده از نشانگرهای SSRهای مرتبط با QTLهای تحمل به خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 7. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع.، زین العابدینی، م. 1396.شناسایی ژنوتیپ­های کلزا متحل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده­آل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 8. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1396. اثر تغییرات صفات فنولژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان. تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ.
 9. عبداللهی، ف.، محمددوست چمن آباد، ح ر.، اصغری، ع. 1396. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم (Triticum aestivum L.) با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). حفاظت گیاهان، ، زیر چاپ.
 10. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1397. گروه­بندی لاین­های نوترکیب گندم نان از نظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط کم­آبی انتهای فصل. تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ.
 11. کریمی زاده، ر.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، شهبازی، ک.، حسین پور، ط.، قوجق، ح.، آرمیون، م. 1397.  شناسایی پایدارترین ژنوتیپ­های گندم دوروم با استفاده از آماره­های ناپارامتری پایداری عملکرد. مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی. ، زیر چاپ.
 12. امامی، ص.،اصغری، ع.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر.، علی رسول­زاده، ع.، رمزی، ا. 1397. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین­های پیشرفته گندم دوروم. تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ.
 13.  
فعالیت های اجرایی
1- راه اندازی آزمايشگاه اصلاح نباتات مولکولی، 1385.
2- راه اندازی دستگاه اطاقک رشد در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبيلی. 1385.
3- عضويت در شورای پژوهشی دانشگاه محقق اردبيلی از مورخه 18/4/1385.
4- عضويت در کميته زيست فناوری دانشگاه محقق اردبيلی از مورخه 1/6/1385
5- مديريت گروه زراعت و اصلاح نباتات از مورخه 26/12/1385
6- مدير امور آموزشی دانشگاه از مورخه 1/5/1387 7- عضويت در کميسيون بررسی موارد خاص دانشگاه از مورخه 26/11/87
7- مشاور رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی ار تاریخ 29/7/1397 لغایت 5/9/1399
برگشت به صفحه کارنامه علمی