اعضا - علی اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی
راهنما: دکترا
 1. یوسفی آذرخانیان، معصومه. 1395. تنوع مورفولوژیکی، ژنتیکی و بیوشیمیایی بین برخی گونه­های مریم گلی. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 20/11/95 ساعت 14.
 2. کریمی زاده، رحمت الله. 1395. ارزیابی سازگاری و پایداریعملکرد دانه ژنوتیپهای گندم دوروم با استفاده از روش های پارامتری، ناپارامتری و چند متغیره. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 20/11/95 ساعت 11.
 3. حمزه، حمزه. 1397. مکان یابی QTLهای صفات مرتبط با تنش کم آبی در گندم نان بهاره. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 3/2/97 ساعت 11.

راهنما: ارشد
 1. ارغوانی، ايوب. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های مربوط به دو گونه از جنس آگروپيرون. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 17/3/88، ساعت 11.
 2. پناهی ترکمپور. الهام. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی اکوتيپ­های علف باغ براساس نشانگرهای رپيد. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی،7/7/88، ساعت 11.
 3. امينی، کبرا. 1388. ارزيابی درون شيشه­ای گياهچه­های حاصل از بذر حقيقی سيب­زمينی از نظر تحمل خشکی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 12/11/88، ساعت 14.
 4. بزرگی، زهرا. 1388. بررسی روابط خويشاوندی برخی گونه­های جنس Vicia. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 13.
 5. قزاقی، سارا سادات. 1388. بررسی تنوع ژنتيکی تحمل به سرما در گندم با استفاده از نشانگرهای ايزوزايم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 15.
 6. دليری، رقيه. 1388. بررسی تحمل به خشکی در گياه دارويی مايتيغال و ارتباط آن با نشانگرهای رپيد. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 14.
 7. نقوی، عسل. 1388. بررسی الگوی نواربندی پروتئين های ذخيره­ای دانه و ارتباط آن با مقاومت يخ زدگی در ارقام پاييزه گندم نان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 22/12/88، ساعت 30/11.
 8. درگاهی، ياور. 16/3/ 1390. ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی ریشه با تحمل تنش کم آبی در کنجد. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/3/90 ساعت 11.
 9. فائز، پيرايه. 16/3/90. ارزیابی  الگوی تظاهر برخی از ژن­های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز و میزان کلروفیل در ارقام گندم در شرایط تنش اکسیداتیو. کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/3/90 ساعت 14.
 10. نخعی، مريم. 1390. تجزيه ارتباط نشانگرهای مولکولی و انتقال مجدد ماده خشک در جو (H. vulgare L.). کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/6/90 ساعت 9.
 11. سلمانی صمدی، رامین. 1390. ارزيابی تحمل شوری در ژنوتيپ­های گندم پاييزه با استفاده از صفات فيزيولوژيک و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی ISSR. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 28/6/90 ساعت 10.
 12. برومند، شاپور . 1390. ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل شوری در ارقام عدس. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/7/90 ساعت 13.
 13. نعمتی، معصومه. 1390. بررسي مقاومت به خشکي در کلزا و ارتباط آن با نشانگرهاي مولکولي. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 18/11/90 ساعت 45/13.
 14. عبدی، علی اکبر. 1390. بررسی تنوع ژنتيکی پنبه با استفاده از نشانگرهای مولکولی و ارتباط آن با صفات مرتبط با تحمل شوری . کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/90 ساعت 30/14.
 15. نادری، حيدر. 1390. ارزيابی تنوع ژنتيکی تحمل سرما در نخود . کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/90 ساعت 8.
 16. فلاحی، هاجر. 1390. بررسی مقاومت به شوری در کلزا و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد بيوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی، 17/12/90 ساعت 14.
 17. عباس‌زاده، فريبا. 1391. بررسي تحمل تنش اسمزي در عدس و ارتباط آن با نشانگرهاي مولکولي. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/6/91 ساعت 11.
 18. بندریان، پوران. 1391. بررسی ارتباط الگوی نواربندی پروتئین های ذخیره ای سویا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/6/91 ساعت 10.
 19. ییلاقی، شهریار. 1391. مقایسه ترکیب و تراکم گیاهان مرتعی داخل و خارج قرق در گردنه قوشچی ارومیه. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 10/8/91 ساعت 30/11.
 20. سعدلوی پاريزی، محسن. 1391.ارزيابی تنوع ژنتيکی تجمع کادميم در جو. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/8/91 ساعت 10.
 21. ايزدی، مهدی. 1391. مطالعه تنوع ژنتيکی لاين­های جو (Hordeum vulgare L.) با استفاده از نشانگر ريزماهواره. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 24/10/91 ساعت 15.
 22. ولی­زاده، لاله. 1391. ارزيابي عملکرد و اجزاي عملکرد در لاين­هاي پيشرفته جو در منطقه مغان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 11/11/91 ساعت 30/14.
 23. بهی مریم. 1390. ارزیابی تنوع ژنتيکی صفات مرتبط با تحمل یخ زدگی در جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/91 ساعت 30.
 24. سخدری، احمد. 1392. مطالعه همبستگی و تجزیه علیت بر اساس خصوصيات مورفوفيزيولوژيک در شرايط تنش رطوبتی روي ارقام تجاري سيب­زمينی و انگشت نگاري آنها به کمک نشانگر مولکولی ISSR. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/6/92 ساعت 30/10.
 25. عزيزمان، کبرا. 1392. ارزيابیتنششوریدرژنوتيپ‌هایتوتونبااستفادهازصفاتفيزيولوژيكوارتباطآنبانشانگر هایپروتئين. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 28/7/92 ساعت 15.
 26. حاجی زاده، آرزو. 1392. ارزيابی تنش کم‌آبی در ژنوتيپ‌های توتون با استفاده از صفات زراعی و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی 28/7/92 ساعت 30/11.
 27. سيفی جهان، رامين. 1392. ارزيابي تنوع ژنتيكي ارقام پيشرفته جو براي تنش خشكي با استفاده از صفات مورفو فيزيولوژيك و نشانگر هاي مولكولي. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/7/92 ساعت 15.
 28. ابراهيمی، سيده حميده. 1392. ارزيابی تنوع ژنتيکی تحمل به شوری گياه کنجد با استفاده از نشانگرهای پروتئينی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/7/92 ساعت 13.
 29. رحیم دخت، رحمان. 1391. مطالعه تاثیر برخی عوامل اکولوژیکی در پراکنش گونه Ferula orientalis در دره شهدا ارومیه. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/9/91 ساعت 11.
 30. جم باران دوز، عطا. 1391. بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی و خویشاوند گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 12/10/91 ساعت 14.
 31. سپهری، مهسا. 1391. ارزیابی تحمل سرما در ژنوتیپ های سویا. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/11/91 ساعت 14.
 32. احمدآلی، ویدا. 1392. ارزیابی تخریب مراتع از نظر ترکیب و تراکم گونه ای تحت تاثیر شدت بهره برداری مختلف دام در دامنه های جنوب شرقی سبلان. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 10/6/92 ساعت 30/10.
 33. طهماسب­عالی، مریم. 1392. مطالعه تحمل تنش اسمزی در ارقام گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی 7/11/92 ساعت 13.
 34.  فراشی، صبا. 1392. بررسی تحمل یخ زدگی در ارقام کلزا و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/12/92 ساعت 30/11.
 35. دیدار، سولماز. 1392. مطالعه برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی جو در شرایط خوگیری به سرما. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/12/92 ساعت 13.
 36. محمدنیا، شیوا. 1393. ارزیابی تحمل تنش خشکی آخر فصل در لاین های امیدبخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/6/93 ساعت 11.
 37. محمدی آذر فاطمه. 1393. ارزیابی تحمل تنش اسمزی در لاین های امیدبخش گندم دوروم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/7/93 ساعت 15.
 38. نظری عنبران، ف. 1393. بررسی ساختار ترکیب و تنوع گونه های مرتعی در دامنه های شمالی سبلان. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 3/6/93 ساعت 30/12.
 39. صمدی مریم. 1393. گروه بندی برخی لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای پروتئینی در شرایط تنش آبی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/9/93 ساعت 45/11.
 40. قاسمی، سارا. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی ژنوتیپ های جو از لحاظ تحمل سمیت آلومینیوم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 14/11/93 ساعت 14.
 41. محمودی بابلان، ندا. 1393. بررسی تنوع ژنتيکی تحمل آلومینیوم در ارقام گندم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 29/11/93 ساعت 10.
 42. داوود زاده، ندا. 1394. گروه بندی ارقام پاییزه گندم دوروم و کاربرد نشانگرهای پروتئینی در خصوص شوری. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/6/94 ساعت 15.
 43. شکاری، سونیا. 1394.بررسی پارامترهای ژنتیکی برخی صفات فیزیولوژنتیک در گندم نان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 27/8/94 ساعت 10.
 44. رحیمی عالم، فرناز. 1394. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل سمیت آلومینیوم در ژنوتیپ­های برنج. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 28/9/94 ساعت 14.
 45. جهانگیری، آرزو. 1394. بررسی پارامترهای ژنتیکی برخی خصوصیات ریشه در گندم نان. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 2/10/94 ساعت 11.
 46. اتحاد اصناف، فرناز. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل سمیت آلومینیوم در ژنوتیپ های گندم دوروم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 17/3/95 ساعت 30/15.
 47. رمزی، الناز. 1395. تاثیر تنش آلومینیوم بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم دوروم. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 31/6/95 ساعت 14.
 48. شاملی، زهرا. 1395. بررسی خصوصیات ریشه در لاین های پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش شوری و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/6/95 ساعت 30/11.
 49. امامی، صغرا. 1395. بررسی خصوصیات ریشه در لاین­های پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش اسمزی و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/6/95 ساعت 30/10.
 50. اسدپور، معظم. 1395. تجزیه میانگین نسلها در ذرت تحت تنش شوری. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/11/95 ساعت 11.
 51. اشرفیان، کبرا. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی صفات زراعی و ریشه ای گندم دوروم در ارتباط با تنش شوری. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/11/95 ساعت 15.
 52. مطلبی نیا، سارا. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی تحمل خشکی در کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/11/95 ساعت 14.
 53. اسدی زهرا. 1396. ارزیابی تنوع خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی برخی گونه های جنس مریم گلی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/96 ساعت 15.
 54. رهبرنژاد، صادق. 1396. ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد، اجزائ عملکرد، تحمل سرما و برخی خصوصیات لاین های جو. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 21/12/96 ساعت 10.
:: ::