اعضا - علی اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
مشاوره: دکترا
 1. زالی، حسن. 1394. ارزیابی شاخص­های مقاومت به خشکی با استفاده از سفات فیزیولوژیک در برخی ژنوتیپ­های کلزا.دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 25/9/94 ساعت 11.
 2. محرم نژاد. 1396. تجزیه میانگین نسلها برای صفات کمی و آنزیم های آنتی اکسیدان در ذرت تحت تنش کم آبی. دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 31/3/96 ساعت 30/11.
 3. ثابت زنگنه، حسین. 1396. ارزیابی شایستگی نسبی و مبنای مولکولی توده­های حساس و مقاوم چچم یک ساله به علف کش­ها باز دارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز. دانشجوی دکترای علوم علف­های هرز دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 13/10/96 ساعت 00/13.
 4. جوادی، احمد. 1397. ارزیابی اثرات 24- اپی براسینولید و نانو اکسید روی بر کمیت، کیفیت و قابلیت انبارمانی بذر گوجه فرنگی و بررسی شرایط مختلف آماده ­سازی بذر دانشجوی دکترای تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع 9/5/97 ساعت 00/11.
 
مشاوره: ارشد
 1. قلی نژاد، اسماعيل. 1385. تاثير الگوی کاشت بر عملکرد، درصد روغن و پروتئين آفتابگردان. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 2. حسن­زاده، محمد. 1387. بررسی تاثير الگوهای مختلف کاشت در تراکم­های مختلف بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد 2 رقم سويا. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 3. بهرام نژاد گوجه بيگلو، بهرام. 1387. بررسی تاثير تلقيح باکتری ريزوبيوم در شرايط آبياری و ديم بر روی ميزان جذب نيتروزن و عملکرد پروتئين دانه ارقام عدس. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 4. ناطقی، غلامعلی. 1387. تاثير کود نيتروژن بر شروع و طول دوره بحرانی سيب زمينی نسبت به علف­های هرز. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 5. حضوری، عليرضا. 1387. بررسی تاثير تاريخ کاشت و مقادير مختلف مصرف نيتروژن در توسعه و دوام برگ سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 6. حبيبی، غلام رضا. 1387. مقايسه مالچ­های گياهی با علفکش­های شيميايی در کنترل علف­های هرز مزارع سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 7. ميرزايی، نصيبه. 1387. بررسی اثر تراکم و تاريخ­های مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد رقم نخود مقاوم به برق زدگی ILC482.. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 8. مولايی، پيمان. 1387. بررسی تاثير تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد گياه کنجد (Sesamum indicum L.). کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 9. جماعتی ثمرين، شهرزاد. 1386. بررسی سطوح کود نيتروژن و تراکم بوته بر روی روند رشد برخی از صفات و خصوصيات کمی و کيفی سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 10. وفادار، ليلا. 1386. بررسی تاثير تاريخ کاشت و تراکم بوته بر راندمان مصرف نور، عملکرد ريشه و درصد قند چغندرقند. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 11. سياح، مونا. 1388. اثرات آللوپاتی علف­های هرز و گياهان زراعی روی جوانه زنی و رشد کلزا. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 12. دادخواه گنديشمن، معصومه. 1386. مطالعه تنوع موفولوژيکی و ژنتيکی کلنی­های زنبور عسل در منطقه اردبيل. کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه محقق اردبيلی.
 13. سيدی نسب، سعيده. 1388. زمان شخم و مقدار علفکش روی ساختار علف­های هرز سيب زمينی. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 14. جودی کلان، فاطمه. 1388. مقايسه عملکرد دانه و شاخص برداشت نيتروژن در ژنوتيپ­های عدس تحت تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن. کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه محقق اردبيلی.
 15. پور مراد کليبر، ب. 1389. تاثير کاربرد کود آلی و نيتروژن بر ساختار علف­های هرز و عملکرد گندم. پايان­نامه کارشناسی ارشد رشته علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.
 16. اسماعيلی جوکندان، م. 1388. تعيين خواص فيزيکی و مکانيکی ميوه پرتقال در دو رقم متداول منطقه شمال. کارشناسی ارشد مکانيک ماشين های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی.
 17. حسين زاده، جليل. 1389. مقايسه سه روش بارگذاری فشاری، خزشی و مگنس تيلور در اندازه­گيری سفتی ميوه کيوی. کارشناسی ارشد مکانيک ماشين های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبيلی، 9/11/89 ساعت 14.
 18. اميريان، سجاد. 1389. ارزيابی کمی عوامل کنترل کننده شدت فرسايش آبی در حوزه آبخيز خلخال، استان اردبيل دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری، دانشگاه محقق اردبيلی، 20/11/89 ساعت 14.
 19. محمديان انبی، م. 1390. مطالعه روش‌های شيميايی و غير شيميايی کنترل علف های هرز ذرت. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/6/90 ساعت 11.
 20. حیدری، فرشید. 1390. تاثیر باز گرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در یک سیتم زراعی. کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه محقق اردبيلی، 27/7/90 ساعت 11.
 21. فاطمه صمدی.1390. تلفیق روش­های زراعی در کنترل علف­های هرز سیب زمینی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/11/90 ساعت 11.
 22. همتی، خاطره. 1391. تاثیر کود نیتروژن بر توانایی رقابتی ارقام گندم با علف های هرز. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 12/6/91 ساعت 30/11.
 23. معظمی فر، علی اصغر. 1392. تاثیر پرایمینگ بذر گیاه دارویی همیشه بهار بر رقابت با تراکم های مختلف دو گونه علف هرز تاج خروس و گاوپنبه. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/6/92 ساعت 30/14.
 24. استادی، سمیرا. 1391. مطالعه جمعیت و الگوی سبز شدن علف­های هرز در مزارع گندم شهرستان اهر. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 15/9/91 ساعت 30/10.
 25. بهرامزاده، خدیجه. 1391. الگوی ظهور علف های هرز در مزارع شهرستان بستان آباد. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 2/12/91 ساعت 11.
 26. علیپور سودمند؛ امیر. 1391. تاثیر شرایط محیطی رشد و نمو گیاه مادری بر تولید خصوصیات بذر خردل وحشی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 16/12/91 ساعت 11.
 27. فصیحی زاده، مهسا. 1392. تاثیر نیتروژن، بر کارآیی سه علف کش دو منظوره جدید در کنترل علف های هرز سه رقم گندم. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 6/7/92 ساعت 11.
 28. رفیعی، سمیه. 1393. مدیریت غیر شیمیایی علف های هرز مزارع گوجه فرنگی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی ، 5/06/1393 ساعت 11.
 29. نورالهی ایرد موسی، فرشته. 1393. تاثیر مالچ های غیر عالی و عملیات خاک ورزی بر خصوصیات بانک بذر علف های هرز. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی، 19/6/13963 ساعت 11.
 30. اکبرزاده، اکبر. 1393. مقایسه ترکیب، تنوع و تراکم گیاهان مرتعی داخل و خارج قرق در منطقه بورالان ماکو. کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبيلی، 30/06/1393 ساعت 2.
 31. آذرتاج، الناز. 1393. بررسی اثرات مدیریت خاک بر رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه ساز باران در شرایط صحرایی. کارشناسی ارشد آبخیز داری، دانشگاه محقق اردبيلی، 31/6/13963 ساعت 30/11.
 32. طبیب پور، سعیده. 1394. طبقه بندی ارقام پیشرفته گندم نان با استفاده از پروتئین های ذخیره ای دانه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی، 23/4/94 ساعت 2.
 33. عبدالهی، فاطمه. 1394. مطالعه خصوصیات موفولوژیکی 20 رقم گندم در رقابت با خردل وحشی. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی. 8/6/94 ساعت 11.
 34. حسینی بهارانچی، زهرا سادات. 1394. تاثیر تناوب زراعی و انواع خاک ورزی بر بانک بذر علف­های هرز. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/6/95 ساعت 10
 35. مشاری نصیرکندی، راحله. 1394. عکس العمل های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی شش گونه علف هرز C4 و C3 به نیتروژن. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی. 30/6/94 ساعت 15.
 36. پیری، رباب. 1394. بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم با استفاده از نشانگرهای پروتئینی. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبيلی. 23/6/94 ساعت 10.
 37.  متاجی امیررود، سمیرا. 1394. تاثیر نیتروژن بر رقابت گوجه فرنگی با دو گونه علف هرز تاج خروس و سلمه تره. کارشناسی ارشد شناسايی و مبارزه با علف های هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.
 38. < dir="RTL" >عینی زاده، شهریار. 1394. اثر ریزموجودات مفید در سطوح مختلف نیتروژن بر رشد، عملکرد، کیفیت و پس از برداشت میوه در توت فرنگی. کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه محقق اردبيلی.28/11/94 ساعت 13.
 39. پولادگر، سعید. 1394. ارزیابی مدل Aqua Crop برای تخمین عملکرد گیاه ذرت تحت مدیریت آب و کود برای منطقه­ی خوزستان. کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه محقق اردبيلی.  11/11/94 ساعت 10.
 40. محمودی، هادی. 1395. بررسی کاربرد هیومیک اسید بر روی خصوصیات رویشی،زایشی و پس از برداشت میوه کیوی رقم هایوارد. کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، دانشگاه محقق اردبيلی.27/11/1395 ساعت 8.
 41. حسن پور، ریحانی. 1395. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های مختلف گیاه دارویی پونه بومی ایران. کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبيلی.16/11/95 ساعت 2.
 42. قریشی، بهناز. 1396. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی در رقابت گوجه فرنگی با علف هرز داتوره. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.15/06/1396 ساعت 11.
 43. محرابی، مریم. 1396. مطالعه تحمل 25 رقم گندم به علف کش توتال. کارشناسی ارشد رشته علف هرز، دانشگاه محقق اردبيلی.03/07/1396 ساعت 11.
 44. < dir="RTL" >  معصومه، 1396. تأثیر pH محلول آهن بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم دیامنت. کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی. ساعت 10 مورخ 4/11/1396.اجری، فاطمه. 1396. بررسی کارآیی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با تنش خشکی در ژنوتیپ­های برنج خارجی. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی. ساعت 13 مورخ 25/11/1396.
 45. عظیمی، نسرین. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت فوزاریمی سنبله گندم دوروم با استفاده از نشانگرهای مولکولی. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/96 ساعت 13.
 46. انصاری، ساناز. 1396. بررسی تنوع ژنتیکی هیبریدهای حاصل از تلاقی لاین های امید بخش چقندر قند از نظر تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلی. 29/11/96 ساعت 14.
 47. لطافتی، فرزاد. 1396. بررسی اثر زئین ذرت و گلوتن گندم بر کیفیت بعد از برداشت و انبار مانی انگور رقم رسمی مشگین. کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه محقق اردبيلی. 22/12/96 ساعت 30/10.
:: ::