اعضا - علی اصغری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی اصغری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
 1. احمدآلی، و.، قربانی، ا.، عظيمی مطعم، ف.، اصغری، ع.، تيمورزاده، ع. و بدرزاده، م. 1393. بررسی فلور، شکل زیستی، کوروتيپ و تغییر تنوع و یکنواختی گونه ای تحت تاثیر فواصل مختلف چرایی از کانون های بحرانی در دامنه های جنوب شرقی سبلان. مجله تاکسونومی و بیو سیستماتیک. زیر چاپ.
 2.   حسنلو، ت.، زالی، ح.، سفالیان، ا.، اصغری، ع. و زین العابدینی، م. 1394. راه کارهای مناسب گزینش ژنوتیپ­های متحمل به تنش خشکی در کلزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 3. حسنیان، س.، سفالیان، ا.، داوری، د.، اصغری، ع.، جمشیدی، م.، کریمی زاده، ر. 1395. ارزیابی وضعیت مقاومت برخی ژنوتیپ­های عدس نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی. مجله گیاه پزشکی (مجله علمی کشاورزی)، زیر چاپ.
 4.  حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1395. برآورد وراثت­پذیری و ارتباط بین صفات در لاین های خالص نو ترکیب گندم بهاره تحت شرایط نرمال و تنش کم­آبی انتهای فصل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 5. جوادی، ا.، خماری، س.، اسماعیل­پور، ب، اصغری، ع. 1395.  بررسی مقاومت به شوری در بذرهای حاصل از بوته های گوجه­فرنگی محلول­پاشی شده با 24- اپی براسینولید و نانواکسید روی. مجله فرایند و کاربرد گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)، زیر چاپ.
 6. زالی، ح.، سفالیان، ا.، زین العابدینی، م.، حسنلو، ط.، اصغری، ع. و علیزاده، ب. 1396. بررسی تنوع مولکولی و ساختار ژنتیکی ارقام و لاین­های کلزا با استفاده از نشانگرهای SSRهای مرتبط با QTLهای تحمل به خشکی. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 7. زالی، ح.، حسنلو، ط.، سفالیان، ا.، اصغری، ع.، زین العابدینی، م. 1396.شناسایی ژنوتیپ­های کلزا متحل به خشکی با استفاده از شاخص انتخاب ژنوتیپ ایده­آل. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، زیر چاپ.
 8. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1396. اثر تغییرات صفات فنولژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان. تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ.
 9. عبداللهی، ف.، محمددوست چمن آباد، ح ر.، اصغری، ع. 1396. بررسی واکنش رقابتی 18 رقم گندم (Triticum aestivum L.) با خردل وحشی (Sinapis arvensis L.). حفاظت گیاهان، ، زیر چاپ.
 10. حمزه، ح.، اصغری، ع.، محمدی، س.ا.، سفالیان، ا. محمدی، س. 1397. گروه­بندی لاین­های نوترکیب گندم نان از نظر صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط کم­آبی انتهای فصل. تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ.
 11. کریمی زاده، ر.، اصغری، ع.، سفالیان، ا.، شهبازی، ک.، حسین پور، ط.، قوجق، ح.، آرمیون، م. 1397.  شناسایی پایدارترین ژنوتیپ­های گندم دوروم با استفاده از آماره­های ناپارامتری پایداری عملکرد. مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی. ، زیر چاپ.
 12. امامی، ص.،اصغری، ع.، محمددوست چمن­آباد، ح.ر.، علی رسول­زاده، ع.، رمزی، ا. 1397. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین­های پیشرفته گندم دوروم. تنش­های محیطی در علوم زراعی، زیر چاپ.
 13.  
:: ::